Halvårsresultat för Landshypotek-koncernen

Halvårsresultat för Landshypotek-koncernen Koncernens rörelseresultat för perioden var 26,6 (24,8) MSEK medan utlåningen vid periodens slut uppgick till 34 612,6 (34 593,7) MSEK. Vid halvårsskiftet uppgick emitterade värdepapper till 32 016,8 MSEK - en ökning med 1 120,5 MSEK sedan årets början. Kapitaltäckningen vid periodens slut uppgick till 10,39 (10,82) procent och primärkapitalrelationen till 8,39 (8,50) procent. - För perioden redovisar koncernen kreditförlustreserveringar på -74,1 (-95,9) MSEK. Samtidigt påverkas utfallet under årets sex första månader av ett minskande räntenetto, vilket bl a beror på lägre utlåningsvolymer i våra dotterbolag. Dessa lägre volymer är kopplade till avvecklingen av lån utanför vår kärnverksamhet, som fortsätter enligt plan, säger Kjell Stillman, VD, Landshypotek AB. Det lägre räntenettot påverkas också av utvecklingen i marknaden, som kännetecknas av en ökande konkurrens. Detta har resulterat i minskade marginaler i kärnverksamheten. Under perioden belastas resultatet även av kostnader för förtidsinlösta förlagslån. Segmentering ger effekt Sedan hösten 2003 är marknadsarbetet inom Landshypotek uppbyggt kring tre segment - produktionsjordbruk, boendejordbruk samt skogsbruk. Syftet med segmenteringen är att förbättra kundanpassningen och totalt sett öka slagkraften i Landshypoteks marknadsarbete. - Nu börjar vi se att den målmedvetna satsningen på tre utvalda segment ger effekt, konstaterar Kjell Stillman. Våra tio regionkontor blir både aktivare och effektivare i sitt kund- och marknadsarbete. Internt bidrar segmenteringen samtidigt till att vi använder vår kompetens och våra resurser på ett mera ändamålsenligt sätt. Halvårsrapporten kan beställas på telefon 08 - 459 04 00 eller via info@landshypotek.se För ytterligare information kontakta: - Kjell Stillman, VD, Landshypotek AB, tel. 08 - 459 04 01 - Per Smedberg, finanschef och vVD, tel. 08 - 459 04 25 Landshypotek är marknadsledande på bottenlån till svenskt jord- och skogsbruk. Utlåningen uppgår till cirka 34,6 miljarder kronor. Landshypotek ekonomisk förening har mer än 64 000 medlemmar. Landshypotek har drygt 100 medarbetare på tio platser runt om i Sverige. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/26/20040826BIT20440/wkr0001.pdf