Landshypoteks medlemmar får tillbaka 3 % i återbäring

Landshypotek ekonomisk förening redovisar ett rörelseresultat på –2,1 (157,1) MSEK. Trots försämringen, som till största delen förklaras av avvecklingen av det stora kreditengagemanget i Energisystem, föreslår styrelsen att medlemmarna skall få återbäring på 42,4 MSEK vilket motsvarar 3 % på betald ordinarie ränta.

Under 2005 ökade koncernen sin utlåning med 3,3 % till 35 954 MSEK. Räntenettot uppgick till 368 (392) MSEK och rörelsekostnaderna till 227 (198) MSEK.

Kapitaltäckningen uppgick till 9,84 (10,48) procent och primärkapitalet till 8,53 (9,00) procent.

– Efter några år av investeringar och förbättringsprogram har vi under 2005 börjat se effekterna av våra ansträngningar. Utlåningsökningen i Landshypotek AB har historiskt aldrig varit högre än under 2005; vi har haft en volymökning på 5 %. Självklart påverkas Landshypotek-koncernen kraftigt av de engångskostnader som dotterbolaget Lantbrukskredit haft för avveckling av kreditengagemanget i Energisystem. Koncernens finansiella ställning är trots detta så stark att medlemmarna får en återbäring som motsvarar 3 % på inbetald ränta säger VD Kjell Stillman.

– Satsningar på att bygga upp både system och kompetens för BASEL II, säkerställda obligationer, nya redovisningsregler (IFRS) och en helt ny IT plattform, som hanterar vår utlåning till våra kunder, har gjort att vår kostnadsökning har varit hög. Vi räknar med att denna satsning kommer att ge oss fördelar under kommande år. Konkurrenssituationen är fortsatt hård på vår marknad. Allt fler banker satsar på hypoteksutlåning vilket leder till pressade marginaler avslutar Kjell Stillman.

Fullständig årsredovisning kommer att finnas tillhanda under vecka 13 och kan beställas på telefon 08-459 04 00 eller via info@landshypotek.se. Vecka 11 finns årsredovisningen på vår webbplats www.landshypotek.se.