Delårsrapport januari–september 2009

- RÖRELSERESULTATET EXKLUSIVE ”NETTORESULTAT AV FINANSIELLA TRANSAKTIONER” UPPGICK FÖR DE FÖRSTA TRE KVARTALEN 2009 TILL 103,1 (149,9) MSEK
Resultatförändringen förklaras av ett lägre räntenetto och minskade återvinningar. Räntenettot de första tre kvartalen 2009 uppgick till 220,8 MSEK, en minskning med 33,7 MSEK jämfört med motsvarade period 2008. Det lägre räntenettot förklaras främst av lägre marknadsräntor vilket inneburit en lägre avkastning på den del av det egna kapitalet som placeras i utlåningsverksamheten.

- UTLÅNINGSVOLYMEN UPPGICK TILL 44 885 (40 802) MSEK
Utlåningen har under året ökat med 8,7 % till 44 885 MSEK. Motsvarande period föregående år ökade utlåningen med 2,7 %. Den ökade tillväxten 2009 jämfört med 2008 förklaras av ökad aktivitet på marknaden. Det finns ett stort intresse av såväl tillköp av mark som av investeringar i byggnader och maskiner. Landshypotek kan också notera en tillströmning av nya kunder.

- KREDITFÖRLUSTNIVÅ 0,01 % (-0,06 %)
Kreditförlusterna för de första nio månaderna 2009 uppgick till 4,2 MSEK motsvarande 0,01 % av utlåningen. Motsvarande period 2008 översteg återvinningarna kreditförlusterna och Landshypotek redovisade då återvinningar på 11,6 MSEK motsvarande - 0,06 % av utlåningen. Osäkra lånefordringar uppgick per sista september 2009 till 27,1 (1,4) MSEK motsvarande 0,06 % (0,00 %) av utlåningen.

- KAPITALTÄCKNINGEN UPPGICK TILL 37,9 %; PRIMÄRKAPITALTÄCKNINGEN UPPGICK TILL 34,4 %
Baserat på kapitaltäckningsreglerna enligt Basel II har Landshypotek en mycket stark kapitalsituation. Under 2009 gäller fortfarande övergångsregler och Landshypotek har enligt övergångsreglerna en kapitaltäckning på 8,9 % och en primärkapitaltäckning på 8,0 %.