Delårsrapport för tredje kvartalet 2012: Landshypotek visar fortsatt starkt resultat

Landshypotek visar fortsatt starkt resultat. Jord- och skogsbrukarnas egna kreditinstitut har ökat utlåningen med 4,9 procent under 2012, till att omfatta drygt 58 miljarder kronor. Rörelseresultatet har förbättrats med 31,4 miljoner jämfört med samma period förra året.

PRESSMEDDELANDE 2012-10-29

-  Det är viktigt och glädjande att vi visar fortsatt stark resultatutveckling. Ett starkare Landshypotek kan ytterligare satsa för att göra skillnad på marknaden genom att erbjuda konkurrenskraftiga villkor. Vår tillväxt är därför viktig för jord- och skogsbrukarna, våra ägare, säger Kjell Hedman, vd på Landshypotek.

Rörelseresultatet, exklusive ”nettoresultat av finansiella transaktioner” och försäljning av rörelsefastighet, för de första tre kvartalen uppgick till 246 miljoner kronor. Det är en förbättring med

31, 4 miljoner kronor jämfört med de första nio månaderna 2011. Även jämfört med andra kvartalet 2012 har resultatet förbättrats. Landshypoteks möjligheter att generera resultat påverkar bl.a. rating och ligger därmed till grund för Landshypoteks upplåning av medel.

Framförallt bygger det förbättrade resultatet på ett starkare räntenetto. Samtidigt redovisar Landshypotek ökade kostnader.

- Vi gör nu något av ett hjärtbyte i verksamheten när vi byter hela vårt IT-system för affären. Det är en planerad kostnadsökning som ska mötas av ökad effektivitet, förbättrad service för våra kunder och ytterligare möjligheter att utveckla våra produkter, säger Kjell Hedman.

Landshypotek har under de tre första kvartalen möjliggjort satsningar för ytterligare 2,7 miljarder kronor i de gröna näringarna. Efterfrågan på krediter drivs framförallt av tillköp av mark. Inom vissa näringar, såsom mjölkproduktion, har likviditetspressen varit stor under 2012. Landshypotek redovisar också en ökad reservering för befarade kreditförluster.

- Kreditefterfrågan från jord- och skogsbrukare är fortsatt hög, men tillväxttakten tycks ha dämpats något. Vi räknar med att den årliga tillväxten i utlåningen till marknaden landar kring åtta procent, säger Björn Ordell, ekonomi- och finanschef på Landshypotek.

Landshypoteks delårsbokslut kvartal 3 år 2012, i korthet:

  • Rörelseresultatet, exklusive ”nettoresultat av finansiella transaktioner” och försäljning av rörelsefastighet, uppgick till 246,3 (214,9) miljoner kronor. Förbättringen förklaras av att räntenettot ökat. Investeringar i ett nytt affärssystem och en viss ökning av kreditförluster ökar kostnaderna jämfört med föregående år.
  • Kreditförlusterna uppgick till 12,5 miljoner kronor, motsvarande ytterst låga 0,03 % av utlåningen. Redovisade kreditförluster består huvudsakligen av reservering för befarade kreditförluster på 10,2 MSEK.
  • Landshypotek har god kapitaltäckning. Kapitaltäckningsgraden uppgick till 35,7 % utan hänsyn till övergångsregler kopplade till Basel I.

Läs hela delårsbokslutet på www.landshypotek.se http://www.landshypotek.se/Documents/Ekonomiska_rapporter/20121029-Delårsrapport%20september%202012.pdf