Standard & Poor´s ger svensk ekonomi och Landshypotek Bank positivare utsikter

Ratinginstitutet Standard & Poor´s har i dag beslutat att förändra sin bedömning av utsikterna för Sveriges ekonomi, från negativa till stabila. Även Landshypotek Banks rating får förändrade utsikter från negativa till stabila utsikter. 

Standard & Poor´s skriver i sitt pressmeddelande att svenska ekonomin är fortsatt stark, med hög aktivitet, fallande arbetslöshet och fullgott hushållssparande. Bankerna bedöms därmed kunna hålla, vad värderingsintitutet bedömer, robusta balansräkningar, nödvändigt kapital och god intjäning. Värderingsinstitutet bedömer att priserna på bostadsmarknaden kommer att sjunka, framförallt i storstäderna, men ser inte att detta har negativ inverkan på Sveriges ekonomi.

Standard & Poor´s lyfter fram Landshypotek Banks lågriskprofil i utlåningen och starka position inom stabila jord- och skogsbruksutlåningen. Belåningsgraderna är låga och kreditförlusterna få. Därför förändras också bankens utsikter i Standard & Poor´s rating på motsvarande sätt som för Sverige, från negativa utsikter till stabila.

– Ratingen är viktig för att vi ska kunna låna upp till konkurrenskraftiga villkor och därmed också ha konkurrenskraft i vår utlåning. Det är positivt att Standard & Poor´s fortsätter ha en god bild av bankens starka position och trygga utlåning, och också ge den goda framtidsutsikter, säger Fredrik Sandberg, CFO på Landshypotek Bank. 

Standard & Poor's bolagsrating för Landshypotek:

Short term A-2

Long term A-

Outlook stable