Åke Källström

Kan vi ha nått räntetoppen? Ränteanalytiker Åke Källström svarar

Hur hög blir räntan och när vänder den ner? I takt med att priset för svenskarnas bolån har stigit har räntan blivit en del av samtalet kring köksbord och fikarum över hela landet. Vi ställde några frågor till Åke Källström, ränteanalytiker på Landshypotek Bank. Svaren rymmer mycket information, men kan vara viktiga för din bedömning om din egna ekonomi, eller bara göra dig till extra kunnig vid fikabordet! Häng med!

Kommer räntan att fortsätta stiga eller har vi nått räntetoppen?

– Det beror till stor del hur riksbankerna ser på inflationen, men också hur kronan utvecklas. Det är tydligt att inflationen är på väg ner, även om den fortsatt är för hög. Vad Riksbanken och andra centralbanker har att fundera på är om räntan har nått en tillräckligt hög nivå för att dämpa efterfrågan i ekonomin. Riksbankens mål är att inom rimlig framtid nå och därefter hålla 2 procents inflation. Än så länge är signalen att det finns risk för ytterligare höjningar, men om den data som kommer om inflationen fortsätter att peka nedåt kan höjningarna utebli.

Men leder inte höjda räntor till annat i ekonomin?

– Jo, att med högre räntor dämpa efterfrågan i ekonomin leder till lägre tillväxt och i förlängningen stigande arbetslöshet. Det tar tid för höjda räntor att få fullt genomslag i ekonomin, ungefär 6–12 månader. Att då höja för mycket innan man sett effekterna kan få stora negativa effekter på tillväxten och arbetsmarknaden. Det är ett scenario som skulle tvinga centralbanker att kovända och börja sänka räntorna. En del tycker därför att det är bättre att pausa höjningarna och i stället låta räntan ligga lite hög under en längre period.

Många bolånekunder ligger nu med rörliga räntor så vilket ränteläge kan vi förvänta oss framöver?

– Den här nivån eller något högre kommer vi få leva med under en kommande tid. Marknaden tror på sänkningar nästa höst, men Riksbankens egen prognos är att räntan sänks först under 2025. Det beror på inflationsbekämpningen men också i större utsträckning på kronans utveckling. Sverige är ett litet land med stor utlandshandel och med en svag krona stiger priset på importerade varor och tjänster, dvs bidrar till inflationen. Riksbankens köper numera i praktiken kronor och därmed har kronan stärkts mot Euron. Det i kombination med sjunkande inflation kan få Riksbanken att pausa räntehöjningarna.

– Om inflationen inte sjunker och om andra centralbanker fortsätter att höja räntan blir sannolikt Riksbanken tvungen att följa med för att inte riskera att kronan återigen försvagas.

– Dagens prissättning på marknaden indikerar att en långsiktigt neutral styrränta, alltså en styrränta på en nivå som varken är åtstramande eller stimulativ, måste vara högre än vad man tidigare trott. Den långsiktigt neutrala styrräntan tycks ligga kring 3 procent, Det är långt över den nivå vi vande oss vid under perioden från finanskrisen 2008 till den första höjningen i april 2022.

Om räntorna nu har toppat ur, hur ska man som bolånetagare tänka?

– Om räntorna stabiliseras under en längre period kommer det att bli enklare att jämföra olika bankers erbjudanden, även om nivån är högre än den tidigare varit. De snitträntor som publiceras kommer att vara mer aktuella och relevanta.

– Att välja bunden eller rörlig ränta är alltid ett viktigt och svårt val. Det beror på vad du själv tror på om räntesänkningar kommer, till vad och i så fall när. Om marknaden nu prisar en långsiktigt neutral styrränta på 3 procent, alltså en procent lägre än dagens nivå, får man fundera på om man tror att det är korrekt. Eftersom räntesänkningarna än så länge ligger långt fram i tid är en bindning på 1 eller 2 år intressant om man tror på fortsatta höjningar i närtid. En bindning på 5 år är intressant om man tror att den långsiktigt neutrala räntan är högre än 3 procent. Tror man att räntan ska ner under 3 procent, då bör man välja rörligt och ta de högre kostnaderna för att på sikt få lägre ränta.

Relaterade artiklar

Läs mer Gren med röda lönnlöv

Höststäda din ekonomi

Läs mer
Läs mer Gult hus

Att flytta bolånet är enklare än vad många tror

Läs mer
Läs mer Catharina Åbjörnsson Lindgren

Därför har Landshypotek Bank fortsatt höja räntan på sparkontot

Läs mer