Dina personuppgifter hjälper oss att hjälpa dig

Dina personuppgifter används för att du på ett tryggt och enkelt sätt kan använda våra produkter och tjänster. Med dina personuppgifter är det möjligt för oss att förstå dina behov bättre och ge dig snabbare service. Du har rätt att veta vilka personuppgifter som vi behandlar och för vilka ändamål. Läs mer hur vi behandlar dina personuppgifter i bankens Integritetspolicy nedan.

Integritetspolicy

Personuppgiftsansvarig är Landshypotek Bank AB (nedan nämnd Banken).

För oss på Landshypotek Bank är det viktigt att du som kund känner förtroende för att din personliga integritet värnas. Därför arbetar vi aktivt med att säkerställa att våra produkter, tjänster och interna processer lever upp till kraven gällande skydd av dina uppgifter med hjälp av system och teknik. Vi använder dessutom avancerade säkerhetslösningar som ytterligare ökar säkerheten för din integritet.

Read the privacy notice in English 

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som kan vara direkt eller indirekt knutet till dig som person. Det varierar från personnummer, namn och adress, till uppgifter som IP-adress eller fastighetsbeteckning.

Vilka uppgifter som vi ber om beror på vilken tjänst du använder. Personuppgifter kan inhämtas direkt från dig när vi tecknar avtal om konton eller lån, men också senare när du kommunicerar med eller besöker banken och använder tjänsterna.

Vilka uppgifter samlar vi in?

Banken behandlar de personuppgifter som till exempel lämnats i samband med intresseanmälan, ansökan och/eller avtal eller övrig information i samband med administrationen av ett avtal. Banken kan även komma att spara e-post kommunikation eller på annat sätt dokumentera interaktion och kommunikation som du haft med banken. Namn och adressuppgifter uppdateras löpande via det statliga personadressregistret (SPAR).

Beroende på vilka tjänster du använder samlar vi in olika typer av information från, eller om, dig. Nedan ser du vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar samt exempel på vilka personuppgifter som ingår i dessa kategorier.

  • Individuppgifter - namn, adress, personnummer, telefonnummer
  • Kunduppgifter - kundnummer, kontonummer, lånenummer
  • Kredituppgifter - pantbrev, kreditupplysning (UC), fastighetsinformation
  • Försäkringsuppgifter - försäkringsnummer, försäkringsbelopp och transaktioner kopplade till försäkringen
  • Uppgifter rörande penningtvätt eller finansiering av terrorism - verklig huvudman, syfte med kredit och konto, sanktionsuppgifter
  • Obeståndsuppgifter - ärendenummer, förfallet belopp
  • Hälsouppgifter - information om hälsa i samband med ansökan om amorteringsfrihet

Dessutom kan även uppgifter behandlas som omfattar andra registrerade än de som har en affärsförbindelse med banken, såsom betalare, gode män, förvaltare, fullmaktshavare, företrädare, kontaktpersoner och verkliga huvudmän. 

Vad gör vi med dina uppgifter?

Dina personuppgifter används framförallt i syfte att uppfylla det avtal vi har, eller är på väg att ingå, med dig som kund samt uppfylla de rättsliga förpliktelser vi har som bank. Informationen banken behandlar används exempelvis för att kunna identifiera dig som kund och därmed kunna skydda dina konton och engagemang i banken, och för att främja säkerhet och trygghet i och utanför våra tjänster, exempelvis genom att undersöka misstänkt aktivitet eller överträdelse så som penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Utöver detta kan dina personuppgifter komma att användas inom ramen för metod-, affärs-, och systemutveckling i syfte att förbättra bankens produktutbud gentemot dig som kund då vi ständigt arbetar för att erbjuda dig så bra produkter som möjligt. Vi kan även behandla dina personuppgifter i marknads- och kundanalyser som utgör underlag för marknadsföring. Personuppgifterna kan, om du inte har begärt direktreklamspärr (se avsnitt nedan), komma att användas till att rikta direktreklam och erbjudanden till dig.

Vad är syftet med våra behandlingar av dina personuppgifter?

Vår behandling av personuppgifter har olika ändamål. 

Se hur vi behandlar personuppgifter

Behandling av personuppgifter av annan än Landshypotek Bank

För att kunna leverera våra tjänster är det ibland nödvändigt att vi delar personuppgifter med andra bolag eller andra leverantörer som arbetar för vår räkning.

Vi ställer samma krav på sekretess och säkerhet på våra samarbetspartner som om vi själva behandlat uppgifterna. Gentemot dig som kund svarar vi alltid för att hanteringen av personuppgifterna sker korrekt.

Vi kan också dela uppgifter till exempelvis myndigheter, kreditupplysningsinstitut, parter i internationella betalningssystem och när det krävs enligt lag eller juridisk process.

Behandling av personuppgifter kan, inom ramen för gällande regler om banksekretess, ske av Landshypotek Ekonomisk Förening och av företag som behandlar personuppgifter på uppdrag av banken eller av företag som banken samarbetar med för att utföra sina tjänster, exempelvis Upplysningscentralen (UC), Bankgirocentralen (BGC), Finansiell ID-teknik (Mobilt BankID). Den rättsliga grunden för behandlingen är bankens fullgörande av avtal eller på grund av bankens berättigade intresse.

Tredjelandsöverföring

I vissa fall kan vi komma att föra över personuppgifter till länder utanför EU och EES (även kallat tredje land) samt till internationella organisationer.

Överföring av personuppgifter till tredje land görs endast då sådan överföring är tillåten genom iakttagande av gällande dataskyddsregler för sådan överföring.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Personuppgifterna kommer att sparas så länge avtalsförhållandet består och därefter i högst 10 år. Andra tidsfrister kan gälla när personuppgifter sparas för andra syften än på grund av avtalsförhållandet och är för att banken ska uppfylla gällande lagstiftning avseende exempelvis preskription (10 år), motverkande av penningtvätt (5 år) och bokföringsregler (7 år).

I vissa fall kan uppgifterna komma att sparas längre tid på grund av lagstiftning om kapitaltäckning som banken måste uppfylla.

Om du inte ingår avtal med banken, sparas normalt personuppgifterna som längst 3 månader, men uppgifterna kan i vissa fall komma att sparas längre på grund av exempelvis penningtvättlagstiftningen.

Dina rättigheter

Du som kund har rätt att få information om vilka av dina personuppgifter som banken behandlar och har därmed rätt att få ett registerutdrag. Utöver det har du även rätt till:

a) begära rättelse av felaktig eller ofullständig uppgift
b) begära radering av eller begränsning av behandlingen av personuppgifter
c) invända mot behandlingen
d) att under vissa förutsättningar, och om banken behandlar personuppgifter med stöd av avtal eller samtycke, få ut de personuppgifter från banken som du själv har tillhandahållit till banken och rätt att få dessa överförda direkt till annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt (dataportabilitet).

Din begäran och/eller invändning enligt ovan prövas av banken i det enskilda fallet. I vissa fall kan banken inte radera uppgifter, eller begränsa behandlingen av dessa, antingen för att uppgifterna behöver sparas på grund av avtalsförhållande eller på grund av lagstiftning.

I de fall du som registrerad vill utöva någon av dina rättigheter enligt GDPR där Landshypotek har delat personuppgiftsansvar, exempelvis med samarbetspartners, ber vi dig kontakta respektive personuppgiftsansvarigs Dataskyddsombud.

Profilering och automatiserade beslut

Profilering avser automatisk Behandling av Personuppgifter som används för att bedöma vissa personliga egenskaper hos Kunden, särskilt för att analysera eller förutsäga exempelvis Kundens ekonomiska situation, personliga preferenser, intressen och Kundens hemvist. Profilering används till exempel av automatiserat beslutsfattande vid godkännande/avslag på en kontoansökan via internet, marknadsföring, systemutveckling och för förebyggande åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, samt automatiserat beslutsfattande exempelvis kreditbedömningar, riskhantering och transaktionsövervakning för att motverka bedrägerier.

Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på någon form av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, om beslutet kan ha rättsliga följder för dig eller i betydande grad påverkar dig på annat sätt. Banken har dock rätt att använda sig av automatiserat beslutsfattande om det är nödvändigt för ingående eller fullgörande av avtal.

Spärr mot direktmarknadsföring

Du kan vända dig till banken för att begära spärr mot direktmarknadsföring.

Dataskyddsombud

Banken har utsett ett dataskyddsombud som ska övervaka att banken följer reglerna om skydd av personuppgifter i banken. Dataskyddombudet ska fullgöra sitt uppdrag på ett oberoende sätt i förhållande till banken. Kontaktuppgifter till Dataskyddsombudet finner du här nedan.

Du kan även vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten avseende frågor som rör personuppgiftsbehandling eller om du vill lämna klagomål då du anser att Landshypotek Bank behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen. 

Kontaktuppgifter

Landshypotek Bank AB (publ)
Organisationsnummer: 556500-2762

Kundservice
Box 114, 581 02 Linköping
Telefon: 0771-44 00 20
e-post: kundservice@landshypotek.se

Dataskyddsombud
e-post: dataskyddsombud@landshypotek.se