Flygbild över raspfält

Hållbarhet

Ett sätt att vara och att ta oss an framtiden

"Vi är ödmjuka inför uppgiften"

Hållbarhet har på många sätt varit en självklarhet för oss på Landshypotek sedan 1836. För oss handlar hållbarhet om ett sätt att vara och att långsiktigt se till helheten, varje dag. Det gör vi genom att värna om platsen, vara rösten och att cirkulärt ta oss an framtiden. Vi finns till för jord-och skogsbruket som utgör grunden i den naturliga kolcykeln, skapar förutsättningar för att leva och bo utanför städerna, möjliggör att vi har livsmedel av hög kvalitet och en variationsrik natur och omgivning. Att bankens överskott går tillbaka till våra jord-och skogsbrukande kunder lägger grunden för fler satsningar för framtiden. På så sätt sluter vi cirkeln.

Oavsett om du är kund, medarbetare, ägare, investerare eller leverantör hoppas vi att du ser vårt genuina intresse för jord och skog och hur det syns i vår affärsmodell. Vi finansierar jord, skog och hus i Sverige. Vi har sparkonton för den svenska allmänheten. Tillsammans med bankens alla intressenter sätter vi hållbarhet på agendan i allt vi gör så att varje steg och beslut säkerställer att det finns ett Landshypotek även i framtiden. Vi är ödmjuka inför uppgiften, har fortsatt många steg att ta och förhoppningsvis tar vi dem tillsammans.

Martin Kihlberg
Martin Kihlberg Chefsjurist och hållbarhetschef
Länk Gårdsbild sedd från ovan omgärdad av nyskördat fält och skogsbestånd i höstskrud
Platsen

Det börjar på platsen

Det är något särskilt med platsen vi väljer att bo och leva på. För någon kan det handla om att upptäcka något nytt, för en annan att utveckla något som alltid varit. Oavsett om det handlar om att flytta hem, köpa skog eller du har hittat ditt drömhus förstår vi värdet i platsen. 

Länk Åkerlandskap och gårdsmiljöer intill sjö och skog sett från ovan.
Rösten

För våra kunder

Vi ägs och finns till för våra kunder. För oss är det naturligt att genom att vara rösten engagera oss i frågor som påverkar möjligheten att leva och driva företag utanför storstäderna. Vi gör det för och ofta tillsammans med våra kunder. 

Som bank är förtroendet avgörande

Som bank är förtroendet för oss helt avgörande. Genom tydlig struktur, uppföljning och kontroll av vår verksamhet lägger vi grunden för att skapa ett högt förtjänat förtroende för oss och det vi gör. Men för att lyckas på riktigt handlar det om att skapa en kultur i vardagen där varje medarbetare har förståelse för vad som är rätt och fel. Det gör vi genom en organisation som välkomnar dialog och förändrade arbetssätt där eventuell opartiskhet, korruption eller annan moralisk olägenhet synliggörs, utreds och motverkas. Bankens samtliga medarbetare genomför årlig utbildning mot penningtvätt och korruption, vi har dualitet i all kreditgivning och vår funktion för visselblåsning är öppen för alla och är helt anonym för att nämna några av de åtgärder som lägger grunden för att vara en bank att lita på.

Att vara bank innebär helt enkelt per automatik att vi har stort fokus på bolagsstyrning. I vår Bolagsstyrningsrapport kan du läsa mer om hur vi arbetar med dessa frågor.

Till rapporten  

Riktning framåt i ett förändrat samhälle och klimat

Under 2022 har styrelsen i Landshypotek Bank antagit en klimatstrategi som sätter riktningen och ambition för bankens verksamhet i ett förändrat klimat. Vi är alla en del av orsaken till klimatförändringarna och har därmed även ett ansvar att begränsa dess påverkan och anpassa oss till det som inte går att bromsa. 

Ta del av vår klimatstrategi

Principer för en ansvarsfull bankverksamhet

Under 2022 skrev Landshypotek Bank under FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet. Detta är det internationellt ledande ramverket som banker kan åta sig att rapportera till och agera i enlighet med. Läs mer om Landshypotek Banks arbete med FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet här.

Nedslag ur vår hållbarhetsrapport

Om du bara ska ta med dig fyra saker från 2023 års hållbarhetsrapport:

Stor indirekt påverkan på klimatet, biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Visste du att jordbruket står för knappt en femtedel av Sveriges totala utsläpp och att de svenska skogarna binder lika mycket kol som hela Sverige släpper ut? Vi finansierar två extremer när det kommer till klimatet – för inga andra sektorer är så tätt sammankopplade med naturen och dess ekosystemtjänster som jord- och skogsbruket. 

En sund och ansvarsfull kreditgivning är central

För oss som bank är en sund och hållbar kreditgivning helt central. Det handlar om att skapa ekonomisk trygghet för våra kunder, men även att skydda banken och våra ägare (som ju också är våra kunder) från kreditförluster. Vår kreditgivning lägger grunden för ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar.

Högt medarbetarengagemang

Den årliga medarbetarundersökningen visar på ett högt engagemang och en positiv känsla kring banken som arbetsplats.

Jämn och ojämn könsfördelning på samma gång

På banken i sin helhet och på chefsnivå är könsfördelningen jämn. Så ser det däremot inte ut när vi kikar på ledningsgrupp och styrelse, vilket dessvärre präglar många företag och samhället i stort.

 

Till hållbarhetsrapporten

 

Hållbarhetsteamet

Porträtt av Martin Kihlberg

Martin Kihlberg

Chefsjurist och hållbarhetschef
Porträttbild Malin Svedberg, hållbarhetsspecialist

Malin Svedberg

Hållbarhetsspecialist
Porträttbild Joshua Prentice

Joshua Prentice

Hållbarhetsanalytiker

Relaterade artiklar

Läs mer Porträtt av Martin Kihlberg i skogen

Med hållbarhet på agendan sedan 1836

Läs mer
Läs mer

Lantbruket och klimatet del 1 - Lars-Johan Merin

Läs mer
Läs mer Kajsa Wejåker med hund på åker

"Hållbarhet för mig är att bruka jord och skog och ta ansvar för hela landets utveckling"

Läs mer