Ordförande Per-Olof Hilmér om 2020

År 2020 har såklart präglats av pandemin på olika sätt. Landets lantbrukare har generellt klarat sig bra i jämförelse med många andra företagare - och livsmedelsförsörjningen har flyttat högre upp på samhällsagendan. Efter att Landshypotek kunde påvisa att den hotade utdelningen är en del av samhällsnyttan kunde 141 miljoner delas ut i december. Det stora intresset för att investera i banken och den goda utlåningstillväxten under hösten är andra styrkebesked. Det märks att den unika affärsmodellen har fått ett ännu tydligare genomslag 2020.

Hur skulle du vilja summera året?

  – Att vi inom Landshypotek är bra på att hålla dialogen levande och stötta varandra i såväl goda som tuffare tider har vi visat prov på tidigare, och så även i år. Vi har med gemensamma krafter fortsatt arbetet med att driva den demokratiska processen vidare med full kraft. Under året har vi diskuterat hur Landshypotek med de förtroendevalda i spetsen kan ta en ännu tydligare plats som en aktör inom de gröna näringarna och ytterligare utveckla medlemsrelationen. Vi vill ta en mer aktiv roll för att fler jord- och skogsbrukare ska kunna ta del av vår nytta och därigenom stärka Landshypotek för framtiden. Arbetet för att bank och förening ytterligare ska utvecklas till att agera samlat som ett Landshypotek och nyttja det unika med att vara medlemsägd bank är i full gång.

Visst har vi fått tänka om och tänka nytt.

I år var vi till exempel tvungna att ställa in de uppskattade regionmötena på det sätt som de var planerade och ersätta dem med telefonmöten i en mer nedbantad form. Samtidigt vill göra det möjligt för medlemmarna att vara välinformerade och ta del av utvecklingen. Vi har lagt stor vikt på att dela mer material i skriftlig form och på bankens hemsida istället. Och i höstas bjöds alla medlemmar och andra intressenter inom gröna näringarna in till ett uppskattat timmeslångt digitalt möte om ekonomin i allmänhet och lantbrukets utveckling i synnerhet.

Utdelningen blev i år en het potatis, kan du berätta mer?

 – Landshypoteks utdelning, där bankens kunder med sina insatser bygger eget kapital och får del av vinstmedlen, är en del av en cirkulär ekonomi och unik på marknaden. I år var vi tvungna att skjuta på beslutet om utdelning på grund av osäkerheten i världsekonomin och Finansinspektionens farhågor om att det skulle slå mot bankens verksamhet. Med en bättre överblick över konsekvenserna och med grund i bankens goda finansiella status kunde den föreslagna utdelningen klubbas igenom på en extrastämma i november. 141 miljoner av bankens vinst 2019 betalades ut i december.

Utdelningsbeslutet var ett styrkebesked och visar att vi är annorlunda som kooperativt ägd bank där vinstutdelningen går tillbaka till svenskt jord- och skogsbruk. Pengarna kommer till god nytta hos medlemmarna för att fortsätta att utveckla den svenska livsmedelsförsörjningen och stärka företagandet på landsbygderna. Totalt har Landshypotek Ekonomisk Förening delat ut 1 180 miljoner kronor de senaste åtta åren.

Att vi kan fortsätta att lämna en bra utdelning är oerhört viktigt för att attrahera nytt kapital i form av insatser. Det är en grundstomme i vår verksamhet. Medlemmarnas insatser ökade med 90 miljoner kronor i år efter att närmare 5 000 medlemmar valde att aktivt bidra med nytt kapital till Landshypotek. Det visar att medlemmarna har förtroende för vår modell med utdelning och insatser. 

Hur skulle du vilja sammanfatta läget i lantbrukssverige 2020?

 – Genom det ökande intresset för svenskproducerat, hyfsade skördar och en gynnsam prisutveckling inom flera branscher skulle jag ändå summera året som gott. Efter pandemins utbrott beslutade regeringen om att klassa livsmedelskedjan, inklusive primärproduktionen, som en av tolv samhällsviktiga verksamheter. Det är såklart en bekräftelse på jordbrukets viktiga roll, något som för oss i branschen kan tyckas självklart.

Sammanfattningsvis ser det ljust ut för 2021, både utifrån efterfrågan och producerade volymer.
Några orosmoln finns ändå. Hit hör till exempel EU:s taxonomiförslag. Landshypotek tog under hösten stark ställning emot det. Istället för att utveckla kraften i det hållbara skogsbrukets bidrag till grön samhällsutveckling och klimatomställning risker det att slå hårt mot det svenska skogsbruket. Vi kommer aktivt att följa frågan som nu är under behandling.

Vad är viktigt i Landshypotek Ekonomisk Föreningen framöver?

 – Föreningen, banken och medlemmarna har ett gemensamt intresse av att det går bra för de gröna näringarna. Precis som jorden och skogen behöver förvaltas väl för att ge avkastning och kunna överlämnas i gott skick till nästa generation, behöver Landshypotek fortsätta att värna om sina unika värden.

Alternativa mötesplatser för affärer, rådgivning och utbyte av erfarenheter efterfrågas allt mer. Vi kommer fortsätta att stå vid våra medlemmars sida, vara närvarande i dialogen och följa näringens utveckling.

Lantbrukspanelen är ett exempel på hur banken löpande tar tempen på lantbrukarnas möjligheter och utmaningar och ger oss en röst. Vi följer också frågor som rör den för oss så viktiga äganderätten och andra hjärtefrågor. För ett modernt Landshypotek med en över 180-årig historia är möjligheten att leva och verka i hela landet fortfarande fundamental. Med rötterna väl förankrade i den svenska myllan ska vi fortsätta att stå väl rustade för att växa tillsammans in i framtiden. Att allt fler också ser värdet av en annorlunda bank på svensk bankmarknad känns förhoppningsfullt. Jag ser fram emot att som ordförande bidra till utvecklingen.

 

Läs mer

141 miljoner av bankens vinst delas ut

Läs mer
Att äga sin egen bank

Varför är det viktigt att äga sin egen bank?

Att äga sin egen bank
Läs mer

Drivkrafter och orosmoln för Sveriges lantbrukare

Läs mer