Ordförande Per-Olof Hilmér om 2020

År 2020 har såklart präglats av pandemin på olika sätt. Landets lantbrukare har generellt klarat sig bra i jämförelse med många andra företagare - och livsmedelsförsörjningen har flyttat högre upp på samhällsagendan. Efter föreningsstämmans godkännande av styrelsens förslag till vinstdisposition på en extrastämma i november kunde 141 miljoner delas ut i december. Det stora intresset för att investera i banken och den goda utlåningstillväxten under hösten är andra styrkebesked. Det märks att den unika affärsmodellen har fått ett ännu tydligare genomslag 2020 och attraherar marknaden.

Hur skulle du vilja summera året?

  – Att vi inom Landshypotek är bra på att hålla dialogen levande och stötta varandra i såväl goda som tuffare
tider har vi visat prov på tidigare, och så även i år. Vi har med gemensamma krafter fortsatt arbetet med att driva den demokratiska processen vidare med full kraft. Under året har vi diskuterat hur Landshypotek med de förtroendevalda i spetsen kan ta en ännu tydligare plats som en aktör inom de gröna näringarna och ytterligare utveckla medlemsrelationen. Vi vill ta en mer aktiv roll för att fler jord- och skogsbrukare ska kunna ta del av vår nytta och därigenom stärka Landshypotek för framtiden. Arbetet för att bank och förening ytterligare ska utvecklas till att agera samlat som ett Landshypotek och nyttja det unika i att vi är en medlemsägd bank är i full gång.

Visst har vi fått tänka om och tänka nytt

  – I år var vi till exempel tvungna att ställa in de uppskattade regionmötena på det sätt som de var planerade och ersätta dem med digitala möten i en mer nedbantad form. Samtidigt vill vi göra det möjligt för medlemmarna att vara välinformerade och ta del av utvecklingen. Vi har lagt stor vikt vid att dela mer material i skriftlig form och på bankens hemsida istället. Och i höstas bjöds alla medlemmar och andra intressenter inom gröna näringarna in till ett uppskattat timmeslångt digitalt möte om ekonomin i allmänhet och lantbrukets utveckling i synnerhet.

Utdelningen blev en het potatis, kan du berätta mer?

  – Landshypoteks utdelning, där bankens kunder med sina insatser bygger eget kapital och får del av vinstmedlen, är en del av en cirkulär ekonomi och unik på marknaden. I år var vi tvungna att skjuta på beslutet om utdelning på grund av osäkerheten i världsekonomin och Finansinspektionens farhågor om att de skulle slå mot bankens verksamhet. Med en bättre överblick över konsekvenserna och med grund i bankens goda finansiella status kunde den föreslagna utdelningen klubbas igenom på en extrastämma i november. 141 miljoner av bankens vinst 2019 betalades ut i november.

Utdelningsbeslutet var ett styrkebesked och visar att vi är annorlunda som kooperativt ägd bank där vinstutdelningen går tillbaka till svenskt jord- och skogsbruk. Pengarna kommer till god nytta hos medlemmarna för att fortsätta att utveckla den svenska livsmedelsförsörjningen och stärka företagandet på landsbygderna. Totalt har Landshypotek Ekonomisk Förening delat ut 1 180 miljoner kronor de senaste åtta åren.

Att vi kan fortsätta att lämna en bra utdelning är oerhört viktigt för att attrahera nytt kapital i form av insatser. Det är en grundstomme i vår verksamhet. Medlemmarnas insatser ökade med 67 miljoner kronor i år efter att
närmare 5 000 medlemmar valde att aktivt bidra med nytt kapital till Landshypotek. Det visar ett förtroende för vår modell med utdelning och insatser. För 2020 föreslår föreningsstyrelsen stämman att besluta om en utdelning om 147 miljoner kronor, vilket motsvarar åtta procent på medlemmarnas insatser.

Läs mer om förslaget till utdelning som tas på vårens föreningsstämma 

Hur skulle du vilja sammanfatta läget i lantbrukssverige 2020?

  – Genom det ökande intresset för svenskproducerat, hyfsade skördar och en gynnsam prisutveckling inom
flera branscher skulle jag ändå summera året som gott. Efter pandemins utbrott beslutade regeringen om att
klassa livsmedelskedjan, inklusive primärproduktionen, som en av tolv samhällsviktiga verksamheter. Det är
såklart en bekräftelse på jordbrukets viktiga roll, men för oss i branschen kan det tyckas självklart. Sammanfattningsvis ser det ljust ut för 2021, både utifrån efterfrågan och producerade volymer.

Några orosmoln finns ändå. Hit hör till exempel EU:s taxonomiförslag. Landshypotek tog under hösten stark
ställning mot det. Istället för att utveckla kraften i det hållbara skogsbrukets bidrag till grön samhällsutveckling
och klimatomställning risker det att slå hårt mot det svenska skogsbruket. Vi kommer aktivt att följa frågan
som nu är under behandling.

Vad är viktigt i Landshypotek Ekonomisk Föreningen framöver?

  – Föreningen, banken och medlemmarna har ett gemensamt intresse av att det går bra för de gröna
näringarna. Precis som jorden och skogen behöver förvaltas väl för att ge avkastning, och kunna överlämnas i
gott skick till nästa generation, behöver Landshypotek fortsätta att värna om sina unika värden.

Alternativa mötesplatser för affärer, rådgivning och utbyte av erfarenheter efterfrågas allt mer. Vi kommer
fortsätta att stå vid våra medlemmars sida, vara närvarande i dialogen och följa näringens utveckling. 

Lantbrukspanelen är ett exempel på hur banken löpande tar tempen på lantbrukarnas möjligheter och utmaningar och ger oss en röst. Vi följer också frågor som rör den för oss så viktiga äganderätten och andra hjärtefrågor. För ett modernt Landshypotek med en över 180-årig historia är möjligheten att leva och verka i hela landet fortfarande fundamental. Med rötterna väl förankrade i den svenska myllan ska vi fortsätta att stå väl rustade för att växa tillsammans in i framtiden. Att allt fler också ser värdet av en annorlunda bank på svensk bankmarknad känns förhoppningsfullt. Jag ser fram emot att som ordförande bidra till utvecklingen.

Per-Olof Hilmér
Ordförande Landshypotek Ekonomisk Förening

 

Artikeln är även publicerad i Landshypotek Ekonomisk Förenings Årsredovisning 2020 (pdf)

 

Att äga sin egen bank

Varför är det viktigt att äga sin egen bank?

Att äga sin egen bank
Läs mer

Tillsammans för ett ännu bättre Landshypotek

Läs mer
Läs mer

Drivkrafter och orosmoln för Sveriges lantbrukare

Läs mer