Per-Olof Hilmér, ordförande i Landshypotek Ekonomisk Förening

Ordförande Per-Olof Hilmér om 2021

Landshypoteks unika affärsmodell har under 2021 fått ett ännu tydligare genomslag och attraherar marknaden – och i föreningen har det varit full fart med strategiarbetet i de olika utskotten och kommittéerna. För mig och många andra lantbruksföretagande medlemmar har den positiva känslan dock grumlats något efter att kostnaderna för insatsvaror stigit kraftigt. Det säger Per-Olof Hilmer, ordförande i Landshypotek Ekonomisk Förening, när han summer året i föreningens årsredovisning.

I föreningen har vi bland annat lagt ned mycket tid tillsammans på det nya ägardirektivet. Syftet är att
ge inriktningen för en fortsatt ekonomiskt hållbar affärsmodell och att säkerställa en långsiktig konkurrenskraftig finansiering av svenskt jord- och skogsbruk. Processen i sig har varit bra och stimulerande.
I föreningen har vi arbetat med vårt ägardirektiv parallellt med bankens strategiarbete och affärsplanering
för att ha en gemensam röd tråd.

Vi bär och förvaltar ett förtroende från våra ägare, landets
jord- och skogsbrukare

Alla aktiviteter vi gör, och utvecklingen som sker, visar tillsammans med bankens ökade lönsamhet och tillväxt att vi är på rätt väg. Att öka medlemsnyttan ytterligare har även varit en viktig punkt på föreningens agenda. Att fler nya medlemmar har välkomnats under året har också inneburit att antalet värderingar av jord- och skogsbruksfastigheter, som de förtroendevalda värderarna bistår banken med, har ökat rejält. Det har varit en utmaning att hinna med alla platsbesök.

På föreningsstämman i april beslutades om en utdelning om 147 miljoner kronor, vilket motsvarar 8 procent
av medlemsinsatsen. Landshypotek behöver bygga upp ett starkt eget kapital och där är insatserna från medlemmarna viktiga. Det rekordstora intresset för att återinvestera utdelningen och sätta in nytt insatskapital i banken är ett styrkebevis för vår affärsmodell och visar att medlemmarna är beredda att stödja banken utifrån dess betydelse för jord- och skogsbruket i Sverige. Såklart gör den marknadsmässiga avkastningen sitt till också för att attrahera kapital. Totalt ökade medlemmarna sina investeringar med 126 miljoner under 2021 och det totala insatskapitalet uppgår till 1 959 miljoner.

Föreningens styrelse föreslår till stämman en utdelning på 157 miljoner kronor. Det innebär en fortsatt god
avkastning, motsvarande 8 procent på varje medlems ekonomiska insats i föreningen.

För att behålla och utveckla Landshypoteks framgångar krävs att vi alla kavlar upp ärmarna och tar i på alla de olika positioner vi verkar inom

Det som annars är utmärkande i föreningens arbete är det stora engagemanget från de förtroendevalda i
regionerna och föreningsrådet skulle jag säga. Och de viktiga samtalen där vi resonerat om de strategiska
vägvalen och de avväganden som vi behöver göra. De ligger till grund för hur vi i styrelsen kommer
att agera framöver. För föreningens del kommer de offensiva planerna förhoppningsvis innebära fler värderingar och att fortsätta stimulera tillförseln av erforderligt kapital. Nu börjar arbetet med att följa upp ägardirektivet och strategiplanen genom att kontinuerligt mäta framdriften. På varje styrelsemöte ger banken en utförlig rapport om dagsläget i verksamheten och vad som står närmast för dörren. Den är lika viktig som uppskattad för att förstå hur utvecklingen ser ut. 

I min roll som lantbruksföretagare skulle jag sammanfatta året med att det har varit  lite annorlunda på flera sätt. I vissa regioner har vädret ställt till det och många av oss lantbrukare har påverkats av prisökningarna på foder, gödsel och diesel. Det gäller att vänja sig vid svängningar och det är svårt att säga hur lönsamheten och verksamheten på gårdar runt om i landet kommer att påverkas framöver. Det gäller att ha strategier för såväl inköp som försäljning. Och det behövs också vissa regelförändringar, exempelvis för tillsynsärenden.
Glädjande är att svenska livsmedel väljs av allt fler. Att det vi producerar fortsätter att efterfrågas är
grunden för ett lönsamt lantbruk. Då ser det ljust ut även framåt.

Vår vardag är att navigera i en dynamisk värld, det gäller både på gårdsplanen och i föreningen.

 

 

Per-Olof Hilmérs summering av 2021 ingår i Landshypotek Ekonomisk Förenings Årsredovisning 2021