Utvecklingen inom jord och skog: Kvartal 3 2021

Landshypoteks jordbrukande kunder har bokstavligen kunnat skörda resultatet av sina insatser under säsongen. Höstsådd och annan planering har också gjorts inför kommande säsong. Skördeläget är bra totalt sett, men varierar geografiskt. Perioden har präglats av optimism, trots den stigande pristrenden på insatsvaror under den senare delen av kvartalet.

Lägre skörd med ovanligt stora regionala skillnader

Växtodlingssäsongen och förutsättningarna för skörden har varierat stort inom landet. Skillnaderna har varit
större än normalt, vilket märks i de regionala sammanställningarna av skördeläget som Landshypotek presenterade i september. Den totala spannmålsskörden beräknas enligt Jordbruksverkets prognos uppgå till
5,4-5,5 miljoner ton. Det är lägre än förra årets knappt 6,0 miljoner ton, men 2 procent högre än genomsnittet
för föregående femårsperiod (inklusive 2018). Stora arealer höstvete och höstsådda grödor 2020 har gjort att skörden är förhållandevis god jämfört med tidigare år.

Priserna på spannmål och oljeväxter har haft en stigande till stabil trend under kvartalet, till historisk höga
nivåer. Det avviker från ett normalt säsongsmönster. Förklaringen ligger i nedjusteringar av den globala skörden under sommaren med låga utgående lager. Stigande energipriser, brist på frakt liksom exportrestriktioner i Ryssland bidrar också till den högre prisbilden.

Höga priser på råvaror

Efterfrågan på flera insatsvaror har ökat efter att restriktioner kring pandemin har lättat. Den tidigare lägre
produktionstakten har tillsammans med logistikproblem inneburit sämre tillgång på flera insatsvaror och stigande priser under kvartalet. Priserna har framförallt stigit för gödsel, energi  och foder.

Prisökningen har främst påverkat animalieproduktionen. Samtidigt har avräkningspriserna legat på en relativt hög nivå i jämförelse med tidigare år.

Effekten av fågelinfluensan blev mindre än väntat

Situationen efter det tidigare utbrottet av fågelinfluensa har hanterats väl. Drabbade verksamheter har vidtagit de åtgärder som har behövts. Tidigare befarades att produktionen i företag där man inte haft utbrott också skulle påverkas negativt av sjukdomsutbrottet. Det fanns en oro att tillgången till djur skulle bli sämre, men branschen har kunnat dämpa en sådan utveckling genom att bland annat förlänga produktionsomgångarna något.

Efterfrågan på svenskproducerat håller i sig

Den fortsatt goda efterfrågan på svenskproducerade jordbruksprodukter håller i sig. Den undersökning som
Landshypotek Bank har låtit göra visar att 85 procent av konsumenterna oftast eller endast försöker handla
svenskproducerad mat. De tycker att kvaliteten är hög och väljer svenska livsmedel för att gynna svenskt lantbruk, trakten och lokala producenter.

Avmattning i konjunkturen för skogen

Skogsägare visar en fortsatt stark optimism, vilket bland annat bekräftas av LRF:s gröna näringslivsindex för
tredje kvartalet. Konjunkturen inom skogsindustrin kännetecknas av stark efterfrågan på sågade trävaror globalt som kombinerat med begränsningar på utbudssidan har drivit upp priserna. Priserna har sedan fallit tillbaka globalt till mer normala nivåer. Massapriserna har varit stabila.

Årets säsong av svärmning av granbarkborre är över. Ännu finns inga prognoser över skadeläget jämfört med
tidigare säsonger. En sen vår och fler naturliga fiender kan ha bidragit till minskad svärmning, mindre spridning och färre skador. Samtidigt har sommaren på många håll varit varm och torr, vilket gynnar granbarkborren.

Optimism inom lantbruket

De gröna näringarna är till sin natur långsiktiga och att hantera årsvariationer är en självklar del i företagandet. Trots sämre skörd än tidiga prognoser och höjda priser på flera insatsvaror märks positiva tongångar inom lantbruket. Intresset för närproducerad mat, landsbygden och skogsrelaterade produkter och tjänster ökar. Det låga ränteläget sänker de finansiella kostnaderna och ökar investeringsviljan. Samtidigt stiger priset på tillgångar, vilket syns i marknaden för jord- och skogsbruksfastigheter.

Omvärldsspaningen är gjord av Agneta Hjellström på Landshypotek Bank och publiceras även i Landshypotek Banks delårsrapport för Q3 2021.

Läs mer

Engagemang bortom bankrelationen

Läs mer
Läs mer

Lökordlarna som vinner på samarbete

Läs mer
Läs mer Fält med hus i bakgrunden

Nu kommer årets utdelning

Läs mer