Granbarkborren – fortsatt stor problemspridare

Granbarkborren finns naturligt i svenska skogar, men utbredningsområdet har ökat geografiskt efter väldigt gynnsamma förutsättningar; som stormskadad skog och 2018 års värme och torka. Och angreppen är långt ifrån över, snarare ökar problematiken.

Granbarkborren är en av de allvarligaste skadegörarna i skogen - en som till och med kan döda friska granar. Skogsstyrelsen uppskattade förra året att insekten angripit cirka 7 miljoner kubikmeter skog i Götaland och delar av Svealand till ett virkesvärde på omkring tre miljarder kronor. Trots en sen vår är bedömningen att det finns en stor risk att angreppen och skadorna blir mycket höga under 2020 i framförallt Götaland och Svealand.

Växande bekämpningsområde

Det allvarliga läget har även medfört att Skogsstyrelsen under våren har utökat bekämpningsområdet för granbarkborre, där särskilda regler gäller. Idag omfattar det stora delar av södra och mellersta Sverige. Även Stockholms, Uppsala, Värmlands och Västmanlands län, västra och norra delarna av Örebro län samt de två kommunerna Essunga och Grästorp i Västra Götalands län ingår i området.

Det finns ett gott samarbete mellan skogsnäringen och myndigheter för att begränsa skadorna genom olika aktiviteter. Bland annat arbetar man för att kunna ändra regelverk för att möjliggöra tillfälliga lagringsterminaler. Ett annat viktigt förstärkt samarbete under 2020 är att Skogsstyrelsen, tillsammans med Södra, Mellanskog och Hushållningssällskapet har ökat antalet övervakningsfällor i landet; från 16 st ifjol, till 60 st i år. Den större täckningen av övervakningsfällor gör det enklare att följa trenden och utvecklingen av angreppen.

Fler verktyg finns för övervakning av utbredningen. Sedan 2019 har tekniken att spåra barkborreangrepp eller skog med risk för angrepp utvecklats med hjälp av fjärranalys och sattelitbilder. Skogsstyrelsen har i dagarna skickat ut brev med riskkarta till 65 000 skogsägare inom bekämpningsområdet. Riskkarta visar var det finns skogsbestånd som bör inventeras nu efter första svärmningen.

Diskussionen om granbarkborreproblematiken bland skogsägare vittnar om att vetskapen och kunskapen har förbättrats under året. Men engagemanget och kunskapsnivån om hur man förebygger angrepp - på såväl kort som längre sikt - och tar hand om angripen skog, skiljer mellan olika skogsägare.

Så kan du få bättre kontroll

– För att skaffa sig bättre kontroll över läget och veta vad du som skogsägare kan göra rekommenderar jag att löpande följa Skogsstyrelsens information om angreppen, säger Agneta Hjellström, kreditriskcontroller på Landshypotek Bank. Det finns även möjlighet att ta del av webbaserade utbildningar om hur man till exempel hittar angripna granar.

För skogsägare innebär angreppen både ökade kostnader genom sämre betalning för virket och tidigare avverkning än planerat. Även skogens marknadsvärde kan påverkas om exempelvis skadorna blir omfattande eller åldersfördelningen skev. Och möjligheterna att teckna försäkringar mot skador som följd av granbarkborre är mycket begränsade.

Och Agneta menar att alla skogsägare påverkas indirekt. 

- För att hjälpa till att tillvarata angripen skog har många skogsbolag, entreprenörer och åkerier just nu fullt upp med att ta hand om skadad skog. Det leder till att även andra skogsägare påverkas genom att möjligheten att avverka och sälja sitt virke försvåras. Dessutom finns ett stort barkborredrivet utbud av grantimmer på kontinenten. De ökade volymerna försämrar marknadsbalansen och pressar priserna, som dessutom påverkas i stor utsträckning av Covid19-pandemin. 

Agneta Hjellström

Agneta Hjellström

Vi på Landshypotek Bank följer självklart utvecklingen av granbarkborreangreppen noga och välkomnar dig att ta kontakt med oss för att prata igenom din unika situation.

 - Det är viktigt att ta sitt skogsägaransvar genom att vara medveten om angreppen och ha en plan kring hur de ska hanteras, säger Agneta. Ett tips är att gå regelbundet, med cirka två veckors mellanrum, i din skog för att leta och markera upp angripna träd. Det ger dig bättre koll på hur situationen ser ut och kan förhindra spridning. Jag råder också att ta vara på den kunskap som finns på nätet, delta vid olika lokala skogliga aktiviteter samt att ha en tät dialog med din bank för att diskutera såväl taktiska som strategiska vägval tillsammans.

Tips och utbildningar

Hos Skogsstyrelsen kan du läsa mer om granbarkborren

Hos Södra kan du ta del av utbildningar om granbarkborren

Relaterade artiklar

Läs mer Man i varselkläder sågar i ett fällt träd

Skogsfinansiering – mer än siffror och kalkyler

Läs mer
Läs mer

Skog till salu – tipsen för dig med säljplaner

Läs mer
Läs mer

Dags att avverka? Detta bör du tänka på

Läs mer