Porträtt av Martin Kihlberg

Läget i skogsdebatten – bra att känna till som skogsägare!

Landshypotek följer noga debatten kring de nya EU-regelverk som är på väg att tas
fram och kommer att påverka skogsbruket. Martin Kihlberg, bankens chefsjurist och hållbarhetschef, är väl insatt i frågorna och har vid flera tillfällen lyft hur de nya regelverken riskerar att få en negativ påverkan för privata skogsbrukare. Här beskriver han vad som är aktuellt just nu.

Martin, vad är aktuellt just nu?
  – Skogen är en central del av EU:s klimat- och hållbarhetsagenda där EU vill åstadkomma en ökad kolinlagring, samtidigt som den biologiska mångfalden främjas. EU-kommissionen har presenterat ett omfattande regleringspaket, bland annat en så kallad ”LULUCF-förordning” som sätter bindande mål för Sveriges kolsänka i skogen till 2030. Förordningen kan leda till krav på minskad avverkning för att säkerställa att kolsänkan uppnås och Sverige avstod från att stödja det slutliga förslaget.

EU ser även över regler för användning av biobränslen, berätta mer om det…
  – EU:s direktiv för förnybar energi har reviderats. EU-parlamentet ville förbjuda användning av grot, men EU:s medlemsstater höll emot. Samtidigt förhandlas en ny förordning som kommer att sätta bindande mål för restaurering av natur för att främja biologisk mångfald. EU-kommissionens förslag kommer att medföra konsekvenser för användning av produktiv skogsmark. EU antog nyligen en avskogningsförordning vars syfte är att hindra global avskogning. Förordningen ersätter timmerförordningen och ställer upp höga krav på spårbarhet av avverkat virke. Dessutom pågår fortfarande genomförandet av EU:s taxonomiregelverk och tillämpning av regelverkets kriterier för skogsbruket.

Hur påverkar de här regelverken mig som skogsägare?
  – Det omfattande regelverkspaketet skapar en stor osäkerhet för skogsägare. I närtid kommer effekten av de olika regelverken märkas av i form av ökade rapporterings- och informationskrav om skogsfastigheter. För skogsägare blir dock den största effekten att de olika regelverken kan leda till minskad avverkning eller avsättning av produktiv skogsmark till skydd av den biologiska mångfalden. Regelverken styr mot ett bevarande perspektiv där skogen ska stå och binda kol istället för att brukas som vi har en lång och framgångsrik tradition av här i Sverige. Exakt vad konsekvenserna blir är ännu svåra att överblicka, men vi på Landshypotek följer frågan noga.

Relaterade artiklar

Läs mer

Våren är bästa tiden att inventera sin skog

Läs mer
Läs mer Flygbild över Öreälven, Västerbotten

Påverkar skogsfastighetens storlek finansieringen?

Läs mer