Flygbild över Öreälven och intilliggande skog, Västerbotten

Grön upplåning

Ramverk för en grönare upplåning

Sedan 1836 har Landshypotek Bank finansierat jord och skog. I början av 2018 tog vi ett nytt steg och satte upp ett ramverk för att kunna emittera gröna obligationer. Ramverket grundar sig i ett hållbart brukande av skog, förnyelsebar energi och energieffektiva byggnader.

Tre emitterade skogsobligationer

Landshypotek Bank har emitterat tre obligationer. För närvarande har banken två utestående obligationer med en sammanlagd volym på 11,5 miljarder kronor. Samtliga obligationer är säkerställda och finansierar i sin helhet ett hållbart skogsbruk.

Det svenska hållbara skogsbruket bidrar varje dag till en minskning av koldioxidhalten i atmosfären och ett bevarande av den biologiska mångfalden samtidigt som det förser företag och samhället med förnyelsebar råvara.

Den första av de tre obligationerna, emitterad i maj 2018, var historisk på flera sätt. Den var då världens första gröna säkerställda obligation i svenska kronor baserad på det hållbara svenska skogsbruket. Med en emitterad volym på 5,25 miljarder kronor var det även den största gröna säkerställda obligation dittills på den svenska marknaden.

Landshypotek Banks gröna ramverk

Landshypotek Banks gröna ramverk linjerar med de så kallade Green Bond Principles som har tagits fram av organisationen International Capital Market Association. Center for International Climate and Environmental Research (CICERO), baserat i Oslo, har gjort en oberoende utvärdering av ramverket, tillhörande styrdokument och rutiner för att bedöma projektens miljömässiga påverkan. Utifrån dessa kriterier har CICERO tilldelat ramverket högsta möjliga betyg, ”Dark Green”.

Kontakta oss

Porträtt av Martin Kihlberg

Martin Kihlberg

Chefsjurist och hållbarhetschef
Porträtt av Åke Källström

Åke Källström

Chef Treasury Execution