Gårdsmiljö sedd från ovan intill nyskördat fält och skogsbestånd

Platsen

Vi förstår värdet i platsen

Det är något särskilt med platsen där vi väljer att bo och leva. Det är platsen som utgör grunden i företagandet för en lantbruksföretagare. För andra kan valet av plats att leva på handla om närhet till jobb, skola och anhöriga. För någon annan är det precis tvärtom. Oavsett är det i platsen det börjar. Allt sedan 1836 har vi lånat ut pengar till boende och verksamheter med grunden i platsen.

Två tredjedelar av vårt land är skog

Två tredjedelar av Sveriges yta består av skog och en knapp tiondel består av jordbruksmark. Vi på Landshypotek finansierar många av de stora produktionslantbruken som står för en majoritet av Sveriges inhemska livsmedelsproduktion. Vi finansierar även många skogsfastigheter, gårdar, verksamheter och hus på landsbygden. Den gemensamma nämnaren är att det är lantbruksfastigheter där eventuell verksamhet tar sitt avstamp i platsen – oavsett som det är åker, beten, skog eller en kombination av alla tre.

Platsen över tid – ger långa kredittider

Den skog som planteras idag kommer avverkas först av nästa eller nästnästa generation. Det gör att vi ofta har en längre relation med fastigheten vi finansierar än med en enskild kund, och får möjlighet att följa fastigheten och platsen över tid och generationer. I Sverige har vi en jordförvärvslag som reglerar vem som kan köpa jord och skog. Syftet är att andelen privatägd mark ska bestå och ger också andra fördelar så som ett diversifierat brukande av jorden och skogen. Lagen innebär att nästan alla våra kunder står som personligt betalningsansvariga i jämförelse med andra branscher där företag ofta drivs i bolagsform och den stora risken tillfaller bolaget.

Vi vill att lantbrukare, gårdsägare och husägare ska känna trygghet när de tar stora beslut för sin plats och framtiden. När våra kunder står själva med den stora risken, ställs höga krav på den enskilde lantbruksföretagaren och också på oss som går in som finansieringspartner. Därför är det avgörande för oss att känna människan bakom företaget och förstå vad den vill förvekliga på sin plats – på kort och lång sikt. Ett sätt vi gör det på är att vi erbjuder långa kredittider. Så att platsen kan få möjlighet att förvaltas och utvecklas över tid.

Nära två miljoner småhus

Bara några procent av vårt avlånga land är bebyggd och runt om i Sverige finns det nära 1,9 miljoner småhus. Vi finansierar en bråkdel av dessa men allt fler har hittat till oss de senaste åren. De har många gånger valt oss för konkurrenskraftig och transparent ränta, och för att vi är en annorlunda bank som drivs av att möjliggöra att vi kan leva, driva företag och bo över hela landet. Som kund hos oss är du, oavsett vilket plats du valt att leva på i Sverige, med och bidrar till utvecklingen av den svenska landsbygden, svensk matproduktion och de svenska skogarna.

Med platsen och fast egendom som grund

99,8 % av vår utlåning är säkerställd mot pant i fast egendom, resterande 0,2 % är den del av vår utlåning som utgörs av kortare EU-krediter till lantbrukare i väntan på att EU-stöd ska betalas ut. Utav den säkerställda utlåningen utgör en dryg tredjedel utlåning till skogsmark, en tredjedel till åker- och betesmark, en knapp tredjedel till småhus och tomter och knappt fem procent till produktionstillgångar så som stallar och ekonomibyggnader.

Vi finansierar:

  • Ca 30 000 lantbruksfastigheter
  • Ca 10 000 småhusfastigheter