Landshypotek Banks ersättningar

Landshypotek Banks ersättningar

Kompetenta och motiverade medarbetare är av stor vikt för Landshypotek Banks framgång. Ersättningar ska vara konkurrenskraftiga, ändamålsenliga och sätts utifrån de löneprinciper som tillämpas inom banken.

Löner och andra ersättningar ska utgöra ersättning för utfört arbete och stimulera till förbättringar av effektivitet, prestation, kvalitet och engagemang. De kriterier som ligger till grund för bedömningen av prestationen och därmed lönen ska ha en klar koppling till det, eller de mål, som ska uppnås. Inom Landshypotek Bank finns inga bonus- eller incitamentsprogram.

  • Syftet med ersättningspolicyn och riskanalysen för ersättningssystem är att säkerställa att ersättningssystemet är marknadsmässigt, icke diskriminerande, attraktivt och belönar goda prestationer. De ser också till att den anställdes insatser är i överensstämmelse med bankens strategi och regelverk.
  • Ersättningspolicy och ersättningspraxis ska inte heller gynna erbjudandet eller tillhandahållandet av en specifik produkt eller produktkategori framför andra produkter. Inriktningen mot en sund risknivå och hänsyn till konsumenternas rättigheter och intressen ska därför ges speciell vikt. Vidare ska policyn klargöra ansvarsfördelning och organisation för hur ersättningar fastställs.

Ersättningsplicyn har upprättats i enlighet med gällande externa regelverk i ersättningsfrågor och är ett övergripande styrdokument som fastställs av styrelsen i banken. Till denna policy finns en bilaga, Företagsövergripande riskanalys avseende ersättningssystem. Information om ersättningssystemet finns på sid 47 i Landshypotek Banks Årsredovisning och ersättningen till styrelsen, vd och bankledningen framgår av not 7.