Delårsrapport kvartal 3 2019: Fortsatt tillväxtresa för Landshypotek Bank

Ökade utlåningsvolymer och försäljning av en fastighet bidrar till ett förbättrat resultat för Landshypotek Bank. Exklusive finansiella transaktioner landar rörelseresultatet för tredje kvartalet på 153 miljoner kronor, jämfört med 102 miljoner kronor samma period förra året. Det visar delårsrapporten som publiceras idag.

”Landshypotek Bank fortsätter att vara en bank i tillväxt. Vi är allt mer aktiva för våra jord- och skogsbrukskunder, och successivt etablerar vi oss som bolånebank. Under kvartalet har vi sålt vår enda kvarvarande fastighet, men även volymtillväxten bidrar till att förbättra resultatet”, säger Per Lindblad, vd på Landshypotek Bank.

Bankens rörelseresultat för de tre första kvartalen uppgick till 345 (297 motsvarande period förra året) miljoner kronor. Exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner var rörelseresultatet 341 (280) miljoner kronor. Enbart sett till tredje kvartalet uppgick resultatet till 158 (100) miljoner kronor och exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner till 153 (102) miljoner kronor.

Med volymtillväxten har räntenettot för de tre första kvartalen ökat till 614 (591) miljoner kronor. Kostnaderna har samtidigt ökat enligt plan, med 11 miljoner kronor, till totalt 333 (322) miljoner kronor jämfört med de tre första kvartalen förra året. Främsta anledning är de systeminvesteringar som gjorts för att hantera bankens tillväxt och fortsatta arbete för att stärka banken som helhet.

Bankens utlåning uppgår till närmare 75,4 miljarder kronor, en ökning med 1,5 miljarder kronor. Inom jord och skog är tillväxten stabil. Kunderna visade snabbt positivt intresse när banken precis före sommaren var först på marknaden med att öppna möjligheten även för jord- och skogsbrukskunder att ansöka om lån digitalt. Till och med september hade ansökningar på över 350 miljoner kronor gått genom det nya digitala flödet.
Under hösten har bankens tillväxt av bolån kraftigt ökat, med en utlåning per den sista september på över 5,7 miljarder kronor till villaägare runtom i landet.

”Vi satsar hårt på att stärka kundvärdet och fortsätta öppna vår bank för många nya kunder. Med vår digitala ansökan öppnar vi nya möjligheter för jord och skogsbrukare. Och samtidigt som konkurrensen på bolånemarknaden ökar ser vi att allt fler husägare fortsätter att efterfråga en aktör som förenar kundnytta och konkurrenskraftig ränta med starka värderingar”, tillägger Per Lindblad.

I delårsrapporten går det att läsa mer om resultatet och vad som sker i omvärlden inom ekonomin, bolånemarknaden samt jord och skog.

Läs hela rapporten här.

Denna information är sådan information som Landshypotek Bank AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 oktober 2019 kl. 08.00 CEST.

För ytterligare kommentarer och information:
Jonas Feinberg, presskontakt, jonas.feinberg@landshypotek.se, 070-349 24 10
Per Lindblad, vd Landshypotek Bank, nås via Jonas Feinberg

Delårsrapporten i korthet:

Januari – september 2019
jämfört med januari – september 2018

• Rörelseresultatet uppgår till 345 (297) mnkr.
• Realisationsvinst om 55 mnkr hänförlig till försäljning
av fastighet.
• Resultatet exklusive nettoresultat av finansiella
transaktioner, uppgår till 341 (280) mnkr.
• Räntenettot uppgår till 614 (591) mnkr.
• Kostnaderna uppgår till 333 (322) mnkr.
• Kreditförluster netto uppgår till 0 (+7) mnkr.
• Utlåning till allmänheten uppgår till 75,4 (71,5) mdkr.
• Inlåning från allmänheten uppgår till 14,6 (13,7) mdkr.

Juli – september 2019
jämfört med april – juni 2019

• Rörelseresultatet uppgår till 158 (100) mnkr.
• Realisationsvinst om 55 mnkr hänförlig till försäljning
av fastighet.
• Resultatet exklusive nettoresultat av finansiella
transaktioner, uppgår till 153 (102) mnkr.
• Räntenettot uppgår till 205 (203) mnkr.
• Kostnaderna uppgår till 107 (114) mnkr.
• Kreditförluster netto uppgår till -3 (+11) mnkr.
• Utlåning till allmänheten uppgår till 75,4 (73,9) mdkr.
• Inlåning från allmänheten uppgår till 14,6 (14,6) mdkr.