Det ser vi fram emot 2020

Nytt år, nytt decennium, ny kraft. Vi har frågat sex personer med sin alldeles egna anknytning till landsbygden vad de ser fram emot 2020.

Per-Olof Hilmér

”Jag ser positivt på utvecklingen av det svenska jordbruket. Det finns så goda förutsättningar att producera livsmedel här i landet och jag hoppas att de kan omsättas i en ökad inhemsk produktion. Jag skulle också vilja se en mer sansad debatt kring de gröna näringarnas påverkan på miljön – att den klimatomställning som svenska jord- och skogsbrukare bidrar till uppmärksammas mer och utgår från fakta. I föreningen arbetar vi aktivt med att skapa än fler tillfällen att möta medlemmarna och andra i näringarna under 2020. Jag tror på kraften som skapas när vi får möjligheter att nätverka och utbyta tankar och kunskap tillsammans. För det finns så mycket uppbyggd erfarenhet att dela och sprida vidare.”

Per-Olof Hilmér är ordförande i Landshypotek Ekonomisk Förening och bor och driver verksamhet inom svin, växtodling och energiproduktion hemma på Bäckens gård i Mellerud.


Anna-Karin Hatt.

"Jag hoppas att detta blir året då Sveriges och Europas politiker inser vikten av en stark gemensam jordbrukspolitik och ett starkt landsbygdsprogram i EU och prioriterar budgeten därefter. Dessutom skulle jag vilja se att framtidstron bland företagarna i de gröna näringarna ska fortsätta att öka, så att vi kan få mer investeringar i ökad livsmedelsproduktion och ökad produktion av den hållbara svenska skogsråvara som behövs för att hela samhället ska kunna ställa om till ökad hållbarhet.”

Anna-Karin Hatt, VD och koncernchef för Lantbrukarnas Riksförbund

Hampabonden Skärholma Gård

"Vårt företag Hampabonden i Klippan AB vill gärna bidra till ett bättre klimat i Sverige på det sätt vi kan och hampaodlingar binder koldioxid mycket mer effektivt än vanlig skog. Exempelvis binder 1 hektar hampa som växer under 90-100 dagar runt 22 ton koldioxid/år och i princip är det möjligt att få en andra skörd på samma mark under samma år. Det ska jämföras med att 1 hektar skog normalt binder ca 7 ton koldioxid/år, men under 2018 års  torrperiod band 1 hektar skog endast 36 kg koldioxid/hektar, medan hampan fortsatte att binda 22 ton koldioxid/hektar. Torrperioder väntas bli allt vanligare och vi hoppas att vi redan 2020 kan odla en bit över 100h hampa på arrenderad mark. Efterfrågan på vår skörd har varit mycket större än vi har kunnat leverera och det byggs fler och fler hus i Sverige av hampastammarna. Under 2019 har vi haft flera visningar på vårt visningshus som vi byggt i hampa och fler och fler tänker mer på miljön när det ska byggas nytt, vilket är stimulerande. Odlingssäsongen var fantastisk och vinstpengarna i tävlingen Din Gård använder vi till att utöka våra odlingar av Industrihampa. Vi ser fram emot ett mycket spännande 2020. Vi hoppas att det går i hampans tecken och att efterfrågan på hampafiber i exempelvis tyger och skävorna till stallströ ökar markant. Vi vill gärna kunna bidra även där."

Robert Nilsson och Jeanette Lindhe på Skärholma Gård utanför Klippan driver företaget Hampabonden och vann tävlingen Din Gård, din möjlighet 2019 i konkurrens med 141 andra gårdsföretagare.

Petra Pilawa Svensk Kooperation

”Jag ser fram emot ett ännu större intresse för den kooperativa idén i samhället, det är verkligen på uppgång nu! Företag med långsiktighet, ansvar och hållbarhet är det som efterfrågas och behövs idag, och det ser inte minst ungdomar. Kooperativa företag utgör kärnan i det svenska näringslivet och bedrivs framgångsrikt i många olika delar av näringslivet – lantbruk, försäkring, bank, boende, detaljhandel och skog. Jag hoppas på att ännu fler inser detta, inte minst på universitet och högskolor som idag lär ut alltför ensidigt och missar den kooperativa företagsformen."

Petra Pilawa är verksamhetschef för Svensk Kooperation, en organisation som arbetar för den kooperativa företagsmodellen och där Landshypotek är medlem. Hon arbetar även för LRF med kooperativ utveckling och är en hemvändare som nyligen flyttat hem till Dalarna med sin familj. 

Per Hansson

”Jag hoppas att de gröna näringarnas attraktionskraft stärks. Att vi pratar mer om allt positivt som landsbygden ger helt enkelt. Nya grödor och nya grepp inom såväl produktion och tjänster som småskalig livsmedelstillverkning, nya marknadskanaler, turism, digitalisering, utvecklas hela tiden. För att våga satsa, driva innovationer framåt och bryta ny mark behöver företagarna få kraft att utveckla och starta nya verksamheter, vilket även omfattar stöd i form av rådgivning och utvecklingsstöd för att kunna hantera både med- och motgångar i processen. Rent privat hoppas jag att bina på vår gård får en bra start på året och att det blir en fin honungssommar.”

Per Hansson, 
verksamhetsledare på SLU Kompetenscentrum för företagsledning och bioodlare tillsammans med hustrun Anna på Lillgården i Skåne. Han har tidigare varit mångårig medarbetare på Landshypotek Bank och var bl.a. med i juryn i Landshypotek Banks gårdstävling, Din gård, din möjlighet.