Bild på tre medarbetare

Ett händelserikt 2018 med Landshypotek Bank

Etablering som bolånebank, banbrytande lansering av världens första säkerställda gröna obligation som finansierar skog, nya regionindelningar i Norrland och en stark gemensam sammanhållning kring effekterna av sommarens torka. Det är något av allt det som hände på Landshypotek Bank under 2018. Här minns vi tillbaka och summerar några av de största händelserna från det gångna året.

Januari
Landshypotek Banks bokslutskommuniké för 2017 visar på tillväxt inom såväl inlåning som utlåning.

Landshypotek Bank är ett av tio institut som bedriver verksamhet på svenska marknaden som bedöms som systemviktigt för det finansiella systemet. Beslutet fattades av Riksgälden i slutet av 2017.

Februari
Landshypotek Bank passerar en miljard kronor i utlåning till de nya bolånekunderna.

Landshypotek Bank får beskedet att Finansinspektionen beslutat ärendet avseende en av bankens värderingsmetoder. Beslutet ger fortsatt goda förutsättningar att vara en stark kraft på marknaden för utlåning till svenska jord- och skogsbrukare.

Mars
Landshypotek Bank medverkar till att lyfta landsbygdsfrågor i riksomfattande Lokalsamtal som pågår under våren. I turnén samarbetar flera organisationer för att skapa engagemang kring landsbygdsfrågor och regionalpolitik under valåret 2018.

Skogen och skogsägare är i fokus i en ny kampanj där Landshypotek Bank vill lyfta skogen och skogsägandets möjligheter. Bankens skogsexperter deltar och svarar på frågor.

Regionmöten arrangeras på tio platser runt om i landet. Intresset är mycket stort. Sammanlagt besöks årets möten av drygt 1500 personer. Deltagarna får veta mer om utvecklingen i banken och föreningen och bjuds därtill på intressanta gästföreläsningar. Nya regionala styrelser väljs.

Per Lindblad tillträder som ny vd på Landshypotek Bank. Han har lång och gedigen erfarenhet inom bank och fastigheter och kommer närmast från SEB.

Investeringsviljan hos lantbrukarna är den högsta på sex år. Det visar en undersökning gjord på uppdrag av Landshypotek Bank.

April
Landshypotek Ekonomisk Förening håller stämma på Gröna Lundsteatern i Stockholm. Förtroendevalda från hela landet samlas för dialog om föreningen och den egna bankens utveckling.

Per-Olof Hilmér tar över som ordförande i Landshypotek Ekonomisk Förening. Per-Olof har lång bakgrund inom föreningen och ersätter tidigare ordförande Lars Öhman.

På stämman fattas även beslut om årets medlemsutdelning. 153 miljoner delas ut till Sveriges jord- och skogsbrukare för 2017 års resultat vilket motsvarar 9 % på medlemmarnas insatser.

Landshypotek Bank lanserar ett ramverk för att kunna emittera gröna obligationer. Det gröna ramverket grundar sig i ett hållbart brukande av skog, förnyelsebar energi och energieffektiva byggnader.

Landshypotek Bank publicerar delårsrapport för första kvartalet med fortsatt starkt resultat.

Maj
Landshypotek Bank ger som första bank i världen ut en grön obligation baserad på det hållbara skogsbrukets bidrag till biologisk mångfald och att minska koldioxidhalten i atmosfären. Intresset för obligationen är mycket stort såväl bland investerare i och utanför Sverige som miljö- och hållbarhetsintresserade.

I slutet av maj tar Landshypotek Bank svenska skogsbrukarnas hållbarhetsinsatser till börsen och håller en listningsceremoni för den gröna obligationen på Nasdaq i Stockholm.

Självförsörjning av livsmedel är en viktig fråga inför valet. Det visar en ny undersökning som Landshypotek Banks presenterar.

Landshypotek Bank instiftar ett årligt uppsatsstipendium för studenter med intresse för de gröna näringarna. Syftet är att uppmärksamma och uppmuntra den yngre generationens intresse för det svenska lantbruket och dess framtid.

Juni
Landshypotek Bank fortsätter att utmana på den svenska bolånemarknaden. I juni passerar banken två miljarder kronor i utlåning till de nya bolånekunderna.

Carl-Axel Andersson utses till vinnare av Landshypotek Banks uppsatsstipendium 2018 för sin uppsats om generationsskifte med fokus på de unga lantbrukarnas perspektiv på att ta över lantbruksföretag.

En fastighetsöverlåtelse har genomförts för första gången genom att använda ny block kedjeteknik. Det är en gotländsk fastighet som köps via blockkedjan i det blockkedjeprojekt där Landshypotek Bank deltar som samarbetspartner.

Familjen Bogren Andersson blir Landshypotek Banks 1000:e bolånefamilj och får ett annorlunda bankmöte när medarbetare från banken besöker och gratulerar i hemmet i Jönköping.

Landshypotek Bank och Falu Rödfärg ger sig ut i sommarsverige på en gemensam turné för att prata boende med besökarna på bygg- och måleributiker runt om i landet.

Landshypotek Bank deltar på en av lantbrukssveriges årliga höjdpunkter: Borgeby Fältdagar i Skåne.

Landshypotek Banks gröna obligation uppmärksammas internationellt då en listningsceremoni med klockringning arrangeras på Luxemburgbörsens Luxembourg Green Exchange, världens första och ledande plattform uteslutande för hållbara finansiella instrument.

Juli
Många lantbruksföretagare runt om i landet är drabbade av torkan och oroas för konsekvenserna på skördar och den fortsatta djurhållningen. Landshypotek Bank håller täta dialoger med många kunder.

Landshypotek Bank fortsätter att visa ett starkt resultat när halvårsrapporten publiceras.

Augusti
Landshypotek Banks medlemsorganisation delar nuvarande region Norrland för att komma närmare medlemmarna. De första medlemsmötena hålls i Sollefteå och Skellefteå för de nya regionerna Mitt och Norr.

Sensommarens skördefester drar igång. Landshypotek Bank medverkar på många platser runt om i landet på skördefester och mässor, bland annat på Gotland, Öland, Värmland och i Enköping.

September
Landshypotek Bank firar ett år som bolånebank. Många nya kunder har hittat till och valt en annorlunda bank. På ett år har banken nått upp i närmare 3 miljarder i utlåning till husägare.

Allmänheten har inte en rättvis bild av det svenska jord- och skogsbruket. Att införa kunskap om lantbruket i grundskolans läroplan skulle vara ett viktigt steg för att öka kunskapen. Det anser Landshypotek Banks Lantbrukspanel, bestående av lantbruksföretagare över hela landet.

Studenter visar stort intresse för Landshypotek Bank när banken deltar på arbetsmarknadsdagar på flera platser, bland annat i Linköping, Ultuna och Uppsala. Många vill få en inblick i hur det är att arbeta på en annorlunda bank.

Oktober
Förtroendevalda i Landshypotek Ekonomisk Förening samlas med föreningsstyrelsen och representanter från bankledningen till Föreningsråd för att diskutera både aktuella frågor och frågor för framtiden.

Landshypotek Bank presenterar första rapporten från Lantbrukspanelen, en nystartad panel med runt 100 större, drivna och engagerade företagare inom de gröna näringarna. Med panelen kan Landshypotek Bank visa upp och ge förståelse för vad våra svenska lantbrukare tycker i olika frågor.

Landshypotek Bank deltar på höstens största lantbruksmässa Elmia Lantbruk. På plats finns många kundansvariga och förtroendevalda från olika delar av landet. Det råder stor aktivitet och förs samtal i montern.

Landshypotek Bank visar ett starkt resultat för årets första tre kvartal. Tillväxten märks i kundantal och volym, men breddningen med bolån börjar nu också märkas i resultatet.

November
Villaägare är mer nöjda med sitt boende än bostadsrättsinnehavare. Närmare 7 av 10 villaägare uppger att de har sitt drömboende medan motsvarande siffra för boende i bostadsrätt är 4 av 10. Det visar en ny undersökning från banken.

December
Konsumenterna påverkades av sommarens torka, diskussionerna och engagemanget för svenska lantbruket var i fokus. Allmänheten uppger att betalningsviljan för svenska matprodukter har ökat. Det visar en ny undersökning från Landshypotek Bank.