Inspiration till uppsatsskrivandet – Landshypotekare delar med sig av sina tips

Avgränsa, ett ämne som intresserar, rätt handledare, hitta rutiner och använd dig av en tidslinje med uppsatta delmål. Några av bankens medarbetare delar med sig av tips till vad man kan tänka på inför uppsatsen.

Våren 2018 instiftade Landshypotek Bank ett uppsatsstipendium för att lyfta fram unga studerande inom jord och skog som visar ett särskilt intresse och bidrar till ny kunskap inom lantbruk och skogsbruk och dess framtid. Läs mer om bankens stipendium.

Vi ställde ett par frågor till några av bankens medarbetare som själva skrivit  en uppsats inom de gröna näringarna.

Ellen Weidman
Ålder: 30 år
Examen: Agronom vt 2016
Gör på Landshypotek: Kundansvarig kreditrådgivare i Mälardalen

Vad handlade din uppsats om?

Tillsammans med Carl Johnsson skrev jag en masteruppsats om hur implementeringen av Lean management påverkar samarbetet mellan lantbruksföretag.

Vad tyckte du var roligt?

Vi gjorde en kvalitativ fallstudie som möjliggjorde att vi kunde intervjua ett flertal lantbrukare runt om i södra Sverige vilket var både roligt och inspirerande.  

Vad tyckte du var svårt?

Det tog mycket tid och skapade i sin tur en stress i att samla relevanta artiklar och forskningsresultat som var applicerbara till vårt uppsatsämne. Min upplevelse idag är att vi inte avsatte tillräckligt med tid till litteratursökning när vi satte upp vår tidsplan för uppsatsen. Vi ställde också relativt öppna frågor under intervjun vilket gjorde det svårt att sammanställa och jämföra intervjupersonernas svar.  

Vilka är dina tips att tänka på när man skriver sin uppsats?

Har du möjlighet och finner det inspirerande är mitt tips att sitta i en lokal/datasal tillsammans med andra studenter för att dela vardagen med andra med samma frågeställningar som dig själv, samt ta hjälp av andra studenter att läsa igenom och diskutera uppsatsens olika delar under hela skrivprocessen.

Utgå från en tidslinje med uppsatta delmål över processen.

Lägg tid på litteratursökning i början på processen för ökad förståelse om området och det hjälper dig att ta hitta stöd för ditt val av teori och metod.

Ta hjälp av bibliotekarierna med informationsinhämtning. Skriver du en uppsats på engelska kan du även få hjälp genom biblioteket med språkstöd.

Om du skulle skriva en uppsats idag vad skulle den handla om då?

Det skulle vara intressant att följa upp vår uppsats med något av de förslag på vidare studier vi gav i våra slutsatser, exempelvis hur anställda upplever implementeringen av Lean management och om de upplever att pågående företagssamarbete har påverkats av implementeringen.

 

 

Agnar Kjeller

Ålder: 28

Examen: Agronom Landsbygdsutveckling

Gör på Landshypotek: Kundansvarig i Göteborg

Vad handlade din uppsats om?

Min uppsats ”From rice to sugar, from smallholder to businessman” handlade, i stora drag, om ett svenskägt projekt som med statligt stöd skulle arrendera stora landarealer (ca 22,000 hektar) i Tanzania med syftet att odla sockerrör för den inhemska marknaden där. Jag gjorde en nulägesanalys av ett delprojekt kring detta där bönder utanför arrendeområdet uppmanades att etablera kooperativ för att därigenom kunna söka finansiering för att starta upp sockerrörsodlingar. Projektets idé var att deras skördar sedan skulle säljas till det svenska företaget, reglerat genom olika kontraktsformer. När jag kom dit så fokuserade bönderna på sina risodlingar, mestadels för hushållsbruk - därav titeln.    

Vad tyckte du var roligt?

Utan tvekan att komma ut i ”fält”, att se verkligheten istället för att sitta bakom skrivbordet, att prata med berörda aktörer och det viktigaste av allt: att få nya perspektiv som jag kommer att ha med mig hela livet.

Vad tyckte du var svårt?

I mitt fall var det att komma till ett annat land med allt vad det innebär. Annan kultur med andra synsätt såklart, utmaningen med annat språk (löstes genom tolk i många fall) etc. Det finns en oerhörd komplexitet i landsbygdsutvecklingsprojekt av den här typen; många olika infallsvinklar, många olika intressen, känsliga ämnen osv att ta hänsyn till. Ibland är det svårt att vara helt neutral i sakfrågor, men det är viktigt att man själv reflekterar över sin position som ”forskare” eller observatör. Jag lade en hel del tid på att få till rätt frågor för att få så nyanserade svar som möjligt, det var en riktig konst och kanske svårast av allt. 

Vilka är dina tips att tänka på när man skriver sin uppsats?

Avgränsa - det är lätt hänt att man får överambitiösa idéer i planeringsfasen.

Kan vara ett gyllene tillfälle att skriva för ett företag, en organisation eller att genom studien komma i kontakt med aktörer som kan vara potentiella framtida arbetsgivare. Tänk nätverk!

Försök och vara flexibel kring ämnet och val av metoder, teorier etc. Räkna med att det inte blir precis som du hade tänkt ifrån början.

Framförallt; Skriv om ett ämne som motiverar just dig!

Om du skulle skriva en uppsats idag vad skulle den handla om då?

Innovation kopplat till hållbarhet inom jord- och skogsbrukssektorn är riktigt spännande. Det finns en enorm potential inom hela näringen till smarta hållbarhetslösningar på de utmaningar som vi redan nu ställs inför. Generellt sett behöver vi ute i samhället börja se på lantbruket och skogsbruket som en del av lösningen och inte bara problemet när det kommer till miljö - och klimatfrågor. 

Malin Svedberg            

Ålder: 29 år

Examen: Master i företagsekonomi samt agronom

Gör på Landshypotek: Arbetar som VD-assistent men går snart över till en ny tjänst som Affärsutvecklare och hållbarhetskoordinator

Vad handlade din uppsats om?

Min sista termin på SLU skrev jag min masteruppsats, Lost in translation - a case study of three Swedish food processing firms on export, som handlade om möjligheter och utmaningar som svenska livsmedelsföretag möter i kommunikationen av mervärden utanför den inhemska. För att undersöka området genomförde jag en fallstudie med tre kända svenska livsmedelsföretag som även finns utanför Sveriges gränser i större eller mindre utsträckning. Mervärden inom ramen för min uppsats handlade om de värden eller attribut som inte syns eller går att avgöra innan eller efter konsumtion, till exempel ekologiska livsmedel eller hållbar framställning.

Vad tyckte du var roligt?

Att skriva uppsats ger en fantastisk möjlighet att verkligen nörda ner sig i ett ämne, det tyckte jag var riktigt roligt! Jag passade även på att genomföra en fallstudie och jag fick därmed möjligheten att träffa företag och möta dem i deras vardag och se deras utmaningar vilket var roligt då man under många år levt med teorier från kurslitteraturen.

Vad tyckte du var svårt?

Mot slutet var det svårt att hålla motivationen uppe. Jag skrev dessutom min uppsats själv vilket innebar att jag mot slutet var ruskigt trött på uppsatsen. Det är ju trots allt en del sidor som ska skrivas och bearbetas många gånger om…

Vilka är dina tips att tänka på när man skriver sin uppsats?

Skriv om något ämne som du tycker är intressant och hitta rutiner i skrivandet. Även om jag skrev själv så var vi ett gäng som alltid satt tillsammans som man kunde ta kaffepauser med och vila hjärnan eller bolla idéer med.

Om du skulle skriva en uppsats idag vad skulle den handla om då?

Jag skulle undersöka kommersialisering av viltkött, det måste finnas ett vettigt sätt att lösa den ekvationen.

 

André Stenshed

Ålder: 34
Examen: jordbrugsøkonom (Master of Science (MSc) in Agricultural Economics) University of Copenhagen
Gör på Landshypotek: Kundansvarig i Lund 

Vad handlade din uppsats om?

Min uppsats handlade om utvecklingen i lantbrukssektorns multinationella bolag.

Vad tyckte du var roligt?

Det var roligt att få omsätta teori till empiri, att testa det man har läst och skapa sig sina egna intryck.

Vad tyckte du var svårt?

Det var svårt att sätta upp en plan och en mindmap över vad man har tänkt sig.

Vilka är dina tips att tänka på när man skriver sin uppsats?

Hitta en handledare som man trivs med.

Om du skulle skriva en uppsats idag vad skulle den handla om då?

Det skulle vara intressant att undersöka informella kontrakt inom lantbruket.

Läs mer om Landshypotek Banks Uppsatsstipendium för de gröna näringarnas framtid och hur du ansöker här