Våras det för lantbrukaren som miljöhjälte?

Vårens lantbrukspanel visar att det finns en hög medvetenhet och stort engagemang kring miljöfrågor bland flera av Sveriges främsta lantbrukare. Samtidigt anser panelen att politiker och debatten i allmänhet missar lantbrukets positiva effekter på markbruk och miljö.

Lantbrukspanelen består av cirka 100 av Sveriges största och mest engagerade lantbruksföretagare. I den senaste enkäten svarar en överväldigande stor andel att de anser att de bidrar till en bättre miljö, har miljöperspektiv på sin verksamhet och att de följer miljödebatten.

En annan framträdande uppfattning är att politiker och debatt i allmänhet inte lyfter fram lantbrukets positiva effekter för miljön (95 % av svaren) samt att allmänheten inte har en rättvis bild av svenska lantbrukets påverkan på miljön (86 %).

- Jord- och skogsbrukare driver verksamheter som är beroende av miljön och naturen. De jobbar varje dag med och för miljön. Varje skifte i väder och miljön betyder mycket för verksamheten, ekonomin, företaget, framtidsplaner och den enskilda lantbrukarens välbefinnande. Lantbrukarna känner sig som en naturlig del av miljöarbetet, men det är tydligt att de inte känner att de får förståelse för det, säger Per Lindblad, vd på Landshypotek Bank.

- Vi behöver fortsätta utveckla långsiktigt hållbart lantbruksföretagande för att klara miljö, klimat och biologisk mångfald. Samtidigt behöver medvetenheten öka om de gröna näringarnas betydelse för utvecklingen av en hållbar svensk ekonomi. Om fler ser lantbrukarna som de miljöhjältar som de är får vi större förutsättningar att möta de gemensamma utmaningar som vi står inför, avrundar Per Lindblad.

Orosmoln på klimathimlen
Mer än hälften (60 %) av paneldeltagarna anser att klimatförändringen påverkat deras verksamhet, främst genom brist på foder och vatten. Det största orosmolnet (över 50 %) som panelen ser är allvarliga väderhändelser som torka, stormar och översvämningar; tätt följt av förändrat nederbördsmönster. Förenklade regelverk kring miljöfrågor och tillstånd samt satsning på forskning och utveckling är exempel på politiska åtgärder som panelen efterlyser för att stärka lantbrukets möjligheter att möta förändringar i klimatet.

Läs senaste rapporten ”Den missförstådda miljöhjälten