Specialistvecka på Landshypotek Bank – vad är aktuellt just nu inom de gröna näringarna?

Under en vecka delade några av Landshypotek Banks kundansvariga med sig till alla i banken av vad som är aktuellt just nu inom de näringar de ansvarar för att särskilt bevaka. Medarbetarna över hela landet kunde ringa in och ställa frågor eller bara lyssna.

Varje dag under en vecka fokuserade banken särskilt på att dela med sig av kunskap om vad som är aktuellt inom ett område, såsom grisnäringen, skog, nötköttsproduktion, vindkraftsmarknaden och mjölk. Som jord- och skogsbrukarnas bank har banken specialister inom alla bärande näringsgrenar inom jord och skog.

- Våra kundansvariga har stor kunskap inom jord och skog men någon är kanske lite vassare på gris och en annan på solenergi. Därför är det viktigt att ibland fokusera på de olika näringsgrenarna och dela kunskap med varandra för att  alla ska göra ett bättre jobb, säger Johan Asklund affärschef för jord- och skogsutlåningen på Landshypotek Bank.

Grisar

Grisnäringen

”Inom grisnäringen är det fokus på lönsamhetsutveckling i spåren av torksommaren 2018. Det vi ser nu är att vi går mot en smågrisbrist eftersom många har tvingats slakta ut suggor under hösten. Vad som kommer att hända med avräkningspriset vet vi inte ännu. Branschen tycker att det borde höjas med anledning av de högre produktionskostnaderna men trenden har snarare varit att det pressats ner. Lokalt i Värmland pågår förädlingsdiskussioner med lokala handlare. Ett sätt för producenten till merbetalning.

Det pågår även diskussioner kring vår svenska modell, med hög djurvälfärd, med tanke på utbrott av smittor i vår omvärld.”

Cecilia Rogne, kundansvarig Karlstad

skogsbruk

Skogsnäringen

”Prisnivåerna peakade under hösten och är fortfarande på höga nivåer vilket de varit under en längre period tack vara en lång högkonjunktur. Priser på råvara påverkas dock av den internationella marknaden där man börjar se en del oroligheter.
USA är en viktig prisindikator och där har priserna halverats sedan i somras och utfallet av Brexit vet vi kommer att påverka marknaden vilket oroar eftersom Storbritannien är en viktig exportmarknad för svenska sågverk. Skogen är en fantastisk produkt men den är också känslig för konjunkturen. Men idag kan vi dock utvinna så mycket mer än bara massa och timmer vilket motar effekten av en orolig marknad något.

Äganderätten är fortsatt viktig och aktuell fråga för banken och våra kunder då det kan drabba enskilda skogsägare mycket hårt där den ekonomiska ersättningen uteblir. Många skogsägare känner oro för granbarkborren i södra Sverige och en varm sommar 2019 skulle kunna få tråkiga följder med ännu mer icke planerade avverkningar.

Skogen är fantastisk och kanske just för att vi inte helt kan styra över vädrets makter vilket vi verkligen känt av det senaste året med torka, bränder och nu senast även stormen Alfrida.

Den svenska skogen spelar en viktig roll i klimatomställningen.”

Björn Ljungstrand, kundansvarig Jönköping

Kor som äter i hagen

Nötköttsproduktionen

”Det är fortfarande väldigt långa slaktköer efter sommarens torka. Det är stor skillnad från förut då djuret hämtades samma vecka som det anmäldes till slakt men idag är det tre till sex veckors väntetid. Under den väntetiden går det åt foder som man inte har räknat med i sina beräkningar.

Det har aldrig tidigare slaktats så mycket kor som i höstas och priset gick ner med 7 till 8 kr på kalvarna. Men köttpriset har ändå hållit sig högt.

Det pratas om betesstödet men det blir nog kvar det är ju på grund av det som vi kan hålla öppna landskap. Det första torkstödet som kom var speciellt riktat till nötköttsproduktionen men det kommer att komma mer stöd.

Under mjölkkrisen kunde man se många som bytte inriktning från mjölk till nötkött för att få en bättre lönsamhet men generellt är det ingen som gör det idag.

Prognosen för dikalvar 2019 ser bra ut. Om det blir en gynnsam sommar kan priset gå upp till hösten.”

Martin Hjalmarsson, kundansvarig i Falkenberg

Vindkraftverk

Vindkraftsmarknaden

”Vind står idag för ca 11% av elproduktionen men varierar någonstans mellan 8-17 % beroende på vindförutsättningar. Vi har sett en snabb utbyggnad av vind i Sverige och idag exporterar vi i princip all den vindkraft som genereras.

Marknaden för solenergi växer snabbt främst då många privatkunder investerar i solenergi men står bara för knappt en procent av elproduktionen i Sverige idag.

Vi har sett en fantastisk teknikutveckling det senaste året vad gäller verkningsgrad. Investeringskostnaden har blivit betydligt lägre vilket självklart är positivt. Detta får naturligt påverkan på andrahandsmarknaden för vindkraftverk och äldre verk har ett betydligt lägre värde idag.

Den förnyelsebara energimarknaden styrs hårt av politiska slagningar vilket skapar osäkerhet i tider där det politiska läget skiftar. Priset är volatilt och elcertifikaten som producenterna får för producerad kilowattimme spelar en stor roll.  En del producenter har sparat certifikat i väntan på bättre tider och lagernivåerna har inte varit helt transparanta vilket även det resulterat i en volatil marknad. Man bör räkna med att priset på elcertifikaten kommer att falla kraftigt framöver.

Utvecklingen inom vind går mot större vindkraftsparker snarare än enskilda verk. Målet för helt förnyelsebar energi i Sverige är satt till 2030. Den starka utvecklingen och utbyggnaden kommer resultera att målen nås betydligt snabbare än så.

Och visst är det häftigt vad man kan utvinna av sol och vind?”

Anders Petterson, kundansvarig i Lund

Mjölkkor och en flicka som klappar en ko.

Mjölkproduktionen

”Idag finns det cirka 3 600 mjölkföretagare i Sverige där snittbesättnigen ligger på 90 kor per företag. Totalt ger detta en produktion på 2,8 miljoner ton mjölk varje år, vilket är en minskning med ca 12 % de senaste 10 åren. Självförsörjningsgraden på mjölk i Sverige ligger på 74 % - vilket är högre än kött men mindre än ägg. Med tanke på landets goda förutsättningar för mjölkproduktion så är det relativt lågt. Men däremot så avkastar en ko i Sverige 10 175 kg i genomsnitt varje år vilket är högre än många grannländer.

Återinvesteringen i mjölk är något lägre jämfört med tidigare år. Under 2018 förprövades 7 800 koplatser vilket är betydligt lägre än för några år sedan då nivån låg på cirka 20 000 platser per år.

60 % av djuren inom nötköttsnäringen kommer från mjölkproduktionen, antingen är det tjurkalvar eller utslagskor.

Kostnaderna har under året stigit som följd av torkan vilket innebär ungefär +20 öre per kg mjölk. Det får en resultatpåverkan men troligtvis inte alltför stor likviditetspåverkan. Däremot kan likviditeten bli påfrestande för många framöver när spannmålsförråden måste byggas upp inför vintern.”

Mats Karlsson, kundansvarig Falkenberg

De kundansvarigas spaningar delades på bankens sociala kanaler.

Följ och gilla Landshypotek Bank:

Facebook 
LinkedIn  
Instagram 
Twitter