Stort intresse för Landshypotek Banks gröna obligation

Landshypotek Bank ger ut en ny säkerställd obligation som till sin helhet finansierar ett hållbart svenskt skogsbruk. Obligationen, som har en emitterad volym på tre miljarder kronor, mötte ett mycket stort intresse från investerare. De underliggande fastigheternas storlek motsvarar en skogsareal lika stor som Öland och den årliga klimatnyttan uppskattas till ca 750 000 ton koldioxid.

Landshypotek Bank var under förra året först i världen med att ge ut en grön säkerställd obligation i svenska kronor som uteslutande finansierar hållbart skogsbruk. Banken följer nu upp det historiska initiativet med ytterligare en grön säkerställd obligation baserad på det svenska hållbara skogsbrukets bidrag till minskandet av koldioxidhalten i atmosfären och ett bevarande av den biologiska mångfalden.

Obligationen har en årlig klimatnytta på cirka 250 ton koldioxid för varje investerad 1 miljon kronor. Det innebär att mängden koldioxid som absorberas eller undviks utifrån obligationens totala värde är cirka 750 000 ton årligen. Det motsvarar klimatavtrycket för cirka 100 000 svenskar på ett år.

– Vi är väldigt glada över att intresset för Landshypotek Bank och den svenska skogen är så stort från både svenska och utländska investerare. Det här visar verkligen på kraften i det hållbara svenska skogsbruket och dess nyckelroll för omställningen till ett hållbart samhälle, säger Martin Kihlberg, hållbarhetschef på Landshypotek Bank.

Intresset för gröna obligationer är stort och utbudet har ökat de senaste åren. Landshypotek Bank har lång erfarenhet av finansiering av skog och bankens specialister på gröna investeringar och skogsexperter har tillsammans arbetat för att ta fram obligationen som till sin helhet bygger på investeringar i skogen.

Grönt ramverk

Obligationen ges ut inom Landshypotek Banks gröna ramverk, som grundar sig i ett hållbart brukande av skog, förnyelsebar energi och energieffektiva byggnader. Ramverket är framtaget i linje med de så kallade Green Bond Principles och har erhållit en second opinion från det norska klimatforskningsinstitutet CICERO, som har gett ramverket det högsta möjliga hållbarhetsbetyget, ”Dark Green”.

Obligationerna inom ramverket bygger på certifierad skog (PEFC/FSC) eller skog med grön skogsbruksplan som inkluderar ett visst lövskogsinslag och avsättningar av områden med särskilda naturvärden.

Den nu aktuella gröna obligation har riktats till institutionella investerare. Nordea, SEB och Handelsbanken var mandaterade för emissionen. Obligationens emitterade volym är tre miljarder svenska kronor och har en löptid på sex år.