VD har ordet: Fokus på att bli en bättre bank för allt fler

Landshypotek Bank är en bank i stark utveckling. Med vår introduktion på bolånemarknaden blir vi en bank för allt fler kunder. Vi är och kommer alltid vara jord- och skogsbrukarnas bank. Men vi utvecklar oss nu utifrån det vi har och det vi står för – och fortsätter med det att växa som utmanare och annorlunda bank på svensk bankmarknad.

Per Lindblad

När vi summerat 2018 är det några händelser som särskilt sticker ut:

  • Vår gröna obligation som vi byggde helt på det svenska skogsbruket och de insatser som våra kunder, skogsbrukarna, gör varje dag för hållbar utveckling. Med obligationen drog vi nytta av vår unika kompetens och erfarenhet inom både skogsutlåning och finansmarknad. Intresset var rekordartat för själva obligationen. Också efteråt var intresset stort för det som vi gjort med obligationen. På listningsceremonin på världens största gröna börs i Luxemburg talades det om pionjärinsats. Med obligationen visade vi vad en grön bank är på riktigt.
  • Vår introduktion på bolånemarknaden. Under årets första kvartal passerade vi vår första utlånade miljard till husägare runt om i landet. Nu har vi passerat vår fjärde. Under hela året har vi varit konkurrenskraftiga och mött kunderna med en mix av bra erbjudande, ny teknik, beprövad kunskap, genuina värderingar och ingett trygghet. Vi utmanar och bolånen har gått från nystart till en mer etablerad verksamhet med bra tillväxt.
  • Vårt agerande när våra jord- och skogsbrukskunder drabbades av sommarens torka. Vi arbetade aktivt, var kundnära och uppmuntrade kunderna till tidig dialog med banken. Den täta dialogen skapade förutsättningar för individuella bedömningar och nödvändiga insatser samt lösningar för den enskilde företagaren. Vårt agerande bekräftade varför det är viktigt för jord- och skogsbruket med en bank som har kunskap och långsiktighet.

Vi har investerat omfattande i det interna arbetet under flera år med fokus på kapital och regelverk. Vi har byggt och också blivit en tryggare och långsiktigt hållbar bank. Det är en god bas för ökat kundfokus. Vi fortsätter nu att utveckla oss utifrån det vi har och det vi står för. Vi fokuserar våra insatser på att bli en ännu bättre bank för kunder som vill spara och låna. Det är där vi ska vara bäst – och vi ska vara det för allt fler.

Vi är en bank med en annorlunda grund och annorlunda värderingar jämfört med andra banker. Med en ambitiös plan för tillväxt och investeringar som fokuserar på fortsatt utveckling har vi nu gått in i 2019. Vi siktar på att fortsätta vår tillväxt i bolåneaffären och bli än mer betydelsefulla på marknaden inom de gröna näringarna och för våra jord- och skogsbrukskunder.

Vi ska bli än mer aktiva, för såväl nya som gamla kunder, samtidigt som vi vårdar och förbättrar vår bank på alla plan. Vi fortsätter resan med att växa vår kundbas och därmed dra mer nytta av den struktur som vi jobbat hårt för och byggt för att möta dagens krav på en bank. De digitala lösningar som vi varit i framkant med när vi gjort vårt inträde på såväl spar- som bolånemarknaden, ger oss även möjligheter när vi möter jord- och skogsbrukskunderna på flera och nya sätt framöver.

Vi kommer även att fortsätta arbeta med vår kultur, ledarskap och medarbetarskap. Landshypotek har en själ, som märks bland alla som jobbar på och är engagerade i banken. Värderingarna, närheten till varandra och kunderna, och fokus på kund är en stor styrka. Kulturen behöver vårdas, men också ständigt utvecklas.

När vi summerat 2018 ser vi att vi förbättrar vår underliggande resultatförmåga. Vi ser en tillväxt för alla våra tjänster. Med ökad utlåningsvolym stärks räntenettot. Vi gör ett väldigt bra arbete med våra jord- och skogsbrukskunder. Det ger en stark grund för vår resultatgenerering. Tillväxten vi jobbar för är viktig för att klara att driva och utveckla vår bank. I vår tillväxt ökar vi visserligen antalet anställda, men en stor del av kostnadsökningen ligger i lagstadgade avgifter och i anpassningen till nya regelverk.

Vår satsning på bolån är en del av nödvändig tillväxt. Satsningen är långsiktig och vi växer medvetet med låg risk. Diversifieringen börjar dock redan märkas. Intjäningen blir mer stabil och banken mer hållbar. Volymökningen börjar ge ett positivt bidrag till resultatet.

Vi känner oss trygga i vår digitala lösning och vårt sätt att vara bolånebank. Många nya aktörer har lockats att ge sig in på bolånemarknaden drivna av andra skäl än av kund- eller samhällsskäl. Vår utgångspunkt är att göra något bra för kunden och samhället. Vi har respekt för att det är speciellt att som bank vara en del av det största beslutet som många kunder tar för sin ekonomi. Vi vill vara en del av att bygga ett bättre Sverige. Vi kallar oss gärna utmanare på bolånemarknaden, men utmanar inte genom att riskera tryggheten för kunderna eller förlora förståelsen för vikten av att ge möjligheter i hela landet.

Resultatet möjliggör fortsatt utveckling och satsningar på att bli en bättre bank. Vi kommer att fokusera på att än bättre kunna möta flera kunder. Under året har vi också fortsatt vår utveckling av en digital plattform för kreditberedning som ytterligare kommer att möjliggöra bättre kundrelationer och effektivare sätt att möta fler kunder.

Resultatet möjliggör också utdelning till ägarna. I år kommer ett koncernbidrag om 158 mnkr att lämnas från banken till ekonomiska föreningen, som samlar våra lånekunder inom jord och skog som medlemmar. Koncernbidraget möjliggör i sin tur föreningens verksamhet och en utdelning till medlemmarna, det vill säga Sveriges jord- och skogsbrukare. Utdelningen är en viktig del och bekräftelse på det som Landshypotek Bank är och dagligen jobbar för.

Det här är mitt första år som VD på Landshypotek Bank. Varje dag slås jag av potentialen som finns i banken. Det är stimulerande att få möjlighet att arbeta med så mycket kunskap samlad hos medarbetare, styrelse och ledning. Nu ska vi ta tillvara möjligheterna som finns i att vara trygg bank med lång erfarenhet och finansiell stabilitet samtidigt som vi är starkt utvecklingsfokuserade i vår strävan efter att bygga något annorlunda, nytt och riktigt bra för våra kunder.

2019 blir vi en ännu bättre bank för nya och nuvarande kunder.

Per Lindblad

VD Landshypotek Bank