Porträtt av Per Lindblad

VD har ordet: Låt kunden välja

Vi är en värderingsstyrd bank, nära våra kunder. Det märks dagligen i vårt arbete. Behovet av en sådan bank har det här kvartalet bekräftats av den mediala diskussionen kring andra banker. Vi ser gärna mer av värderingsstyrda kundval under 2019.

Under våren har vi mött många av våra kunder på den ekonomiska föreningens regionmöten. Mötena, på elva platser runt om i landet, är en samlingspunkt för våra medlemmar, som tillika är kunder och ägare. I dialogen tar även medarbetare och förtroendevalda plats för att forma vår framtid. Vi talade med över 1 700 kunder om ett fortsatt behov av att utvecklas och växa med befintliga och nya kunder. För det krävs att vi blir allt aktivare som bank. Att på det här viset vara nära våra engagerade kunder, som tillika är ägare, särskiljer oss och betyder mycket för vår utveckling. Vi kan i direktdialog diskutera utvecklingen av vad som vi gemensamt känner är vår bank. Dialogen föder även energi till vår medarbetardialog. Vi för ständigt en dialog på banken för att bli ännu bättre för kunderna och vara i ständig anpassning till utvecklingen i vår omgivning.

I en summering av 2018 får torkan stor plats. Många kunder har alltjämt problem kopplat till torkan och sviterna lär följa ytterligare några år. Samtidigt stod många jordoch skogsbrukare under det gångna året för otroligt stora insatser med sina företag, med att hålla djur och hantera
växtligheten i en extrem situation. Det kändes väldigt bra att kunna åka runt i landet och tacka för alla dessa insatser. Vi har fantastiska  antbruksföretagare i det här landet!

Under mötena presenterades även föreningens förslag på utdelning till medlemmarna på 138 miljoner kronor. Nivån följer utdelningspolicyn, som balanserar en god utdelning med kapital till en fortsatt tillväxt för en hållbar bank i framtiden. Att vi lämnar vårt överskott till en fortsatt utveckling av god matproduktion, välskötta och produktiva skogar och levande landsbygder är en kärna i vår bank.

Efter Riksbankens höjning av reporäntan i december ökade bankernas upplåningskostnader och vi fick under det gångna kvartalet uppleva höjda kundräntor. Vid tidpunkten för Riksbankens justering låg reporäntan och Stibor väldigt nära varandra. Under kvartalet har dock Stibor stigit och därmed ytterligare förändrat vår upplåningskostnad.

Vi fortsätter också växa inom både utlåning och inlåning. För bolånen har året startat med fortsatt tillväxt men inte i takt med vår ambitionsnivå. Vi initierar därför flera aktiviteter för att få ytterligare kraft i kundtillströmningen. Inom jord och skogsbruksutlåningen märks en något bättre tillväxt än förra året. Vårt räntenetto för kvartalet visar en positiv trend som bland annat påverkats av en räntejustering som gjordes i januari.

Kostnaderna har stigit enligt plan till följd av investeringar för operationell stabilitet, implementering och hantering av nya regelverk samt tillväxt. Kvartalet påvisar en mindre förhöjd nivå av engångskaraktär. Början av året 2019 har snarast bekräftat den underliggande kapaciteten som finns i banken för tillväxt och resultatgenerering.

Landshypotek Bank är nära kunderna. Vi har basen för vår utlåning i hypotek med trygga säkerheter. Vi saknar transaktionskonton och betalkort, har få produkter och är enbart verksamma i Sverige. Det gör att vår relativa exponering för exempelvis penningtvätt är betydligt lägre än den är hos stora internationella banker.

Vi är dock fortsatt aktiva med att förbättra vårt skydd, genom ransaktionsövervakning och förbättrad kundkännedom. Frågan är central för att vårda vår bank och för den transparens vi håller högt, och inte minst för att öka våra kunders förtroende för oss.

Det kommer ständigt nya krav på ökade regelverk och myndighetstillsyner för branschen i stort. Vi är övertygade om vikten av långsiktigt stabila spelregler, där regelverk, myndighetsarbete och rapporteringar, är ytterst centrala. Däremot finns en stor risk att man i ivern att möta de stora internationella bankernas utmaningar skapar regelverk som är hämmande för konkurrensen.

Vi vill hellre vinna kunderna utifrån vilka vi är och gör. Vi hoppas och tror på en allt större konsumentmedvetenhet om bankernas värdegrund och vad bankerna står för. Vi uppmanar kunderna till att göra sina val utifrån det. Vi jobbar intensivt med att genomgripande diskutera och medvetandegöra vad vår bank står för, bland kunder och medarbetare. Vi försöker varje dag stå för öppenhet, ärlighet och närhet. Vi är värderingsdrivna kring att möjliggöra för människor att bo och driva lantbruksföretag runt om i landet. Med det tror vi att vi får ett bättre Sverige. Oavsett vad övriga banker gör vill vi att det ska prägla våra kundrelationer över tid.

Per Lindblad
VD Landshypotek Bank

Twitter: @VD_Landshypotek