Porträtt av Per Lindblad

VD har ordet: Med fokus att bli en bättre bank

När vi nu summerar 2018 är det med ett starkt resultat och tillväxt men också med stark utveckling för framtiden. Steg för steg blir vi en bättre bank för allt fler kunder. Vi utvecklar oss utifrån det vi har och det vi står för – och fortsätter med det att växa som utmanare och annorlunda bank på svensk bankmarknad.

Några utmärkande händelser under året

- Vår gröna obligation som vi byggde helt på det svenska skogsbruket och de insatser som våra kunder, skogsbrukarna, gör varje dag för hållbar utveckling. Med obligationen drog vi nytta av vår unika kompetens och erfarenhet inom både skogsutlåning och finansmarknad. På listningsceremonin på världens största gröna börs i Luxemburg talades det om pionjärinsats. Med obligationen visade vi vad en grön bank är på riktigt.

- Vår introduktion på bolånemarknaden. Under årets första kvartal passerade vi vår första utlånade miljard. Nu är vi närmare vår fjärde. Under hela året har vi varit konkurrenskraftiga och mött kunderna med en mix av bra erbjudande, ny teknik, beprövad kunskap, genuina värderingar och ingett trygghet. Vi utmanar och bolånen har gått från nystart till en mer etablerad verksamhet med bra tillväxt.

- Vårt agerande när våra jord- och skogsbrukskunder drabbades av sommarens torka. Vi arbetade aktivt, var kundnära och uppmuntrade till tidig dialog med kunderna.
Med den täta dialogen skapades förutsättningar för individuella bedömningar och nödvändiga insatser samt lösningar för den enskilde företagaren. Vårt agerande bekräftade varför det är viktigt med en bank för jord- och skogsbruket som har kunskap och långsiktighet. Det är grunden för en stabil och trygg bank.

Vi fortsätter att utveckla oss utifrån det vi har och det vi står för. Vi fokuserar våra insatser på att bli en bättre bank för att spara och låna. Det är där vi ska vara bäst - och vi ska vara det för allt fler. Vi är en bank med en annorlunda grund och annorlunda värderingar jämfört med andra banker. Med en ambitiös plan för tillväxt och investeringar som fokuserar på fortsatt utveckling går vi nu in i 2019.

Vi siktar på att fortsätta vår tillväxt i bolåneaffären och bli än mer betydelsefulla på marknaden inom de gröna näringarna och för våra jord- och skogsbrukskunder.

Vi ska bli än mer aktiva, för såväl nya som gamla kunder, samtidigt som vi vårdar och förbättrar vår bank på alla plan. Vi fortsätter resan med att växa vår kundbas och därmed dra mer nytta av den struktur som vi jobbat hårt för och byggt för att möta dagens krav på en bank. De digitala lösningar som vi varit i framkant med när vi gjort vårt inträde på såväl spar- som bolånemarknaden, ger oss även möjligheter när vi möter jord- och skogsbrukskunderna på flera och nya sätt framöver.

Vi kommer även att fortsätta arbeta med vår kultur, ledarskap och medarbetarskap. Landshypotek har en själ, som märks bland alla som jobbar på och är engagerade i banken. Värderingarna, närheten till varandra och kunderna, och fokus på kund är en stor styrka. Kulturen behöver vårdas, men också ständigt utvecklas.

Vi förbättrar resultatet. Vi ser en tillväxt för alla våra tjänster. Vi gör ett väldigt bra arbete med våra jord- och skogsbrukskunder. Det ger en stark grund för vår intjäning och resultatgenerering. Vår satsning på bolån är långsiktig och vi växer medvetet med låg risk. Men vi kan redan nu se att volymökningen börjar ge ett positivt bidrag, något som ytterligare har stärkt vårt resultat. Resultatet möjliggör fortsatt utveckling och satsningar på att bli en bättre bank.

Resultatet möjliggör också utdelning till ägarna. I år kommer ett koncernbidrag om 158 mnkr att lämnas från banken till ekonomiska föreningen, som samlar våra lånekunder inom jord och skog som medlemmar. Koncernbidraget möjliggör i sin tur föreningens verksamhet och en utdelning till medlemmarna, det vill säga Sveriges jord- och skogsbrukare.

Det här är mitt första år som VD på Landshypotek Bank. Varje dag slås jag av potentialen som finns i banken. Det är stimulerande att få möjlighet att arbeta med så mycket kunskap samlad hos medarbetare, styrelse och ledning. Nu skall vi ta tillvara möjligheterna som finns i att vara trygg bank med lång erfarenhet och finansiellt stabil – men att samtidigt vara starkt utvecklingsfokuserad och bygga utvecklingen på att göra annorlunda, nytt och riktigt bra för kunderna.

2019 blir vi en ännu bättre bank för nya och nuvarande kunder.

Per Lindblad

VD Landshypotek Bank