Bokslutskommuniké 2019: Starkt resultat och fortsatt tillväxt för Landshypotek Bank

Landshypotek Bank fortsätter växa på lånemarknaden och visar starkt rörelseresultat. Under 2019 ökade bankens utlåning till såväl jord- och skogsbrukare som bolånekunder.

Bankens rörelseresultat uppgick till 418 miljoner kronor, vilket var 32 miljoner kronor högre än föregående år. Exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner uppgick rörelseresultatet till 420 (369) miljoner kronor. Resultatförbättringen inkluderar realisationsvinst från en fastighetsförsäljning om 55 miljoner kronor.

– Vi ser långsiktigt på vår bank och vår affär, där vi ständigt utvecklas för att möjliggöra fler och bättre kundrelationer. Årets resultat är tillfredsställande givet förutsättningarna, men det märks på resultatet att upplåningskostnaderna har ökat och vi har under det gångna året inte höjt räntorna i motsvarande takt. Viktigast för oss är att successivt bli en bättre bank för allt fler. Landshypotek Bank går in i 2020-talet som en bredare, bättre och tryggare bank, säger Per Lindblad, vd Landshypotek Bank.

Räntenettot uppgick till 815 (799) miljoner kronor, en ökning med 16 miljoner kronor. Ränteintäkterna uppgick till 1 351 (1 229) miljoner kronor, en ökning med 122 miljoner. Totalt ökade utlåningen till allmänheten med 3,9 miljarder kronor. Kreditförlusterna var fortsatt låga. Banken har en fortsatt stabil inlåning.

Inom bolån fortsatte banken sin tillväxtresa. Vid årsskiftet nådde banken sju miljarder kronor i utlåning till svenska villaägare runt om i landet.
Även inom jord- och skogsutlåningen har banken fortsatt att utvecklas, bland annat genom att som första bank öppna möjligheten för digitala låneansökningar för kunder som bor eller driver företag på en jord- och skogsbruksfastighet.

Kostnaderna har ökat med 33 miljoner kronor jämfört med föregående år, i form av antal medarbetare och ökad affärsutvecklingsverksamhet. Detta är enligt plan, dels i syfte att hantera bankens tillväxt, dels fortsatt kunna stärka banken som helhet.

Resultatet möjliggör också utdelning till ägarna. I år kommer ett koncernbidrag om 162 miljoner kronor att lämnas från banken till ekonomiska föreningen, som samlar lånekunderna inom jord och skog som medlemmar. Koncernbidraget möjliggör i sin tur föreningens verksamhet och en utdelning till medlemmarna, det vill säga Sveriges jord- och skogsbrukare. Utdelningen beslutas av föreningen på stämman i april.

Delårsrapporten i korthet:

Januari – december 2019 jämfört med januari – december 2018

• Rörelseresultatet uppgår till 418 (386) mnkr. Årets rörelseresultat inkluderar realisationsvinst om 55 mnkr hänförlig till försäljning av en fastighet.
• Rörelseresultatet exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner uppgår till 420 (369) mnkr.
• Räntenettot uppgår till 815 (799) mnkr.
• Kostnaderna uppgår till 461 (428) mnkr.
• Kreditförluster netto påverkade resultatet med 3 (-8) mnkr.
• Utlåning till allmänheten uppgår till 76,4 (72,5) mdkr.
• Inlåning från allmänheten uppgår till 14,4 (14,1) mdkr.
Oktober – december 2019
jämfört med juli – september 2019
• Rörelseresultatet uppgår till 74 (158) mnkr. Föregående kvartals rörelseresultat inkluderar realisationsvinst om 55 mnkr hänförlig till försäljning av en fastighet.
• Rörelseresultatet exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner uppgår till 79 (152) mnkr.
• Räntenettot uppgår till 202 (205) mnkr.
• Kostnaderna uppgår till 127 (107) mnkr.
• Kreditförluster netto påverkade resultatet med 3 (-3) mnkr.
• Utlåning till allmänheten uppgår till 76,4 (75,4) mdkr.
• Inlåning från allmänheten uppgår till 14,4 (14,6) mdkr.

Rapporten finns att ta del av som pdf nedan

Bokslutskommuniké 2019

För ytterligare kommentarer och information:
Jonas Feinberg, presskontakt, jonas.feinberg@landshypotek.se, 070-349 24 10
Per Lindblad, vd Landshypotek Bank, nås via Jonas Feinberg.

 

Landshypotek Bank AB ska offentliggöra denna information enligt Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014, lag (2007:528) om värdepappersmarknaden, lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 januari 2020 kl. 08.00 CET.