Landshypotek Banks årsredovisning 2019: ”In i 2020-talet som bredare, bättre och tryggare bank”

Landshypotek Bank fortsatte 2019 att växa på lånemarknaden och visar ett stabilt rörelseresultat. Bankens utlåning till såväl jord- och skogsbrukare som bolånekunder ökade. Banken växer med fler kunder och kundgrupper. Det visar Landshypotek Banks årsredovisning som publiceras idag.

– Landshypotek Bank går in i 2020-talet som en bredare, bättre och tryggare bank än det kreditinstitut som gick in i 2010-talet. Vårt fokus ligger på att bli än bättre på att skapa värden för kund. När vi växer med fler kunder stärker vi vår långsiktiga ekonomiska hållbarhet, säger Per Lindblad, VD på Landshypotek Bank.

Bankens rörelseresultat uppgick till 418 miljoner kronor, vilket var 32 miljoner kronor högre än föregående år. Exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner uppgick rörelseresultatet till 420 (369) miljoner kronor. Resultatförbättringen inkluderar realisationsvinst från en fastighetsförsäljning.

– Vi har fortsatt att öka vår utlåning till såväl jord- och skogsbrukare som bolånekunder. Vi har också stabiliserat vår inlåning på god nivå. Vårt resultat för året är tillfredsställande, men har påverkats av både ökade upplåningskostnader och ökad konkurrens. Vi ser dock långsiktigt på vår bank och vår affär. Vi har tagit ytterligare utvecklingssteg, bland annat i form av nya sätt att möta kunderna. Utifrån de tjänster vi erbjuder och den bank vi är blir vi successivt en bättre bank för allt fler, med fullt fokus på att möjliggöra ännu bättre kundrelationer 2020.

2019 var ett intensivt år för Landshypotek. Som första bank öppnade Landshypotek möjligheten för digitala låneansökningar för kunder som bor eller driver företag på en jord- och skogsbruksfastighet. Därigenom ökade banken kundnyttan och tillgängligheten för den som söker finansiering inom jord och skog.

I november emitterade banken ytterligare en grön obligation som uteslutande grundar sig på de svenska skogarna och det hållbara svenska skogsbruket. Skogen på fastigheterna bidrar till en uppskattad klimatnytta på ca 750 000 ton koldioxid och bevarar samtidigt den biologiska mångfalden. Intresset från investerarna var mycket stort och banken tog genom obligationen in finansiering för 3 mdkr.

Under hösten har Landshypotek också varit en stark röst för det hållbara svenska skogsbruket med anledning av ett EU-förslag om nytt klassificeringssystem som ska definiera vad som ska anses vara grönt och hållbart.

2019 var dessutom ett år då Landshypotek fortsatte att utmana och växa på bolånemarknaden. Villaägarna utsåg nyligen Landshypotek till bästa bolånebanken 2019 i sin bolånerapport, baserat på en sammanvägd jämförelse med övriga aktörer på bolånemarknaden.

Landshypotek Bank ägs av låntagarna inom jord och skog, organiserade i en ekonomisk förening. Resultatet har bedömts möjliggöra ett koncernbidrag om 162 miljoner kronor till Landshypotek Ekonomisk Förening. Koncernbidraget möjliggör i sin tur föreningens verksamhet och en utdelning till medlemmarna. Utdelningen till medlemmarna beslutas av föreningen på stämman i april.

Här kan du ladda ned Landshypotek Banks Årsredovisning 2019 (pdf)

Siffror för Landshypotek Bank 2019 i korthet

  • Rörelseresultatet uppgår till 418 (386) mnkr. Årets rörelseresultat inkluderar realisationsvinst om 55 mnkr hänförlig till försäljning av en fastighet.
  • Rörelseresultatet exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner uppgår till 420 (369) mnkr.
  • Räntenettot uppgår till 815 (799) mnkr.
  • Kostnaderna uppgår till 461 (428) mnkr.
  • Kreditförluster netto påverkade resultatet med 3 (-8) mnkr.
  • Utlåningen uppgår till 76,4 (72,5) mdkr.
  • Inlåningen uppgår till 14,4 (14,1) mdkr.

Om Landshypotek Bank:
Landshypotek Bank grundades 1836 och är till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av cirka 38 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening och har närmare 200 medarbetare på orter över hela landet.