Landshypotek Banks delårsrapport januari – september 2020: Fortsatt stark tillväxt

Bankens utlåningsvolymer ökade under tredje kvartalet inom såväl lån till lantbruksfastigheter som bolån. Totalt uppgår bankens utlåningsvolym nu till 80 miljarder kronor. Det visar delårsrapporten för årets första tre kvartal som publicerades i dag.

Landshypotek Bank visar stark volymtillväxt och ett tillfredsställande rörelseresultat. Under årets tredje kvartal har bankens räntenetto förbättrats och utlåningen till allmänheten ökat med 1,8 miljarder kronor.

– I dessa turbulenta tider är det glädjande att vi snabbt kunnat anpassa oss och fortsatt att växa, både inom lån till lantbruksfastigheter och boende. Aktiviteten har varit hög på banken och det underliggande resultatet har förbättrats. Vi ser tydligt att vi är på rätt väg i vårt arbete med att hela tiden bli ännu bättre på att möta våra kunder, konstaterar bankens vd Per Lindblad.

Rörelseresultatet uppgick till 291 (345) miljoner kronor, exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner 299 (341) miljoner kronor. Förra årets resultat innefattade dock en avyttring av en fastighet, vilket medförde en realisationsvinst på 55 miljoner kronor.

Jämfört med många andra näringar har jord- och skogsbruket påverkats mindre negativt av pandemin och dess ekonomiska konsekvenser. Därtill har diskussionen om självförsörjning fortsatt att bidra till ett ökat intresse för svenskproducerade livsmedel.

– Med det stora intresset i samhället för grönt, närproducerat och hållbart märker vi att många lantbrukare har positiva framtidsutsikter. Lantbrukarna tycks nu också se nya möjligheter efter att ha återhämtat sig från den stora torkan 2018. I vår lantbrukspanel har fler, åtta av tio, en positiv känsla för att vara lantbrukare just nu, säger Per Lindblad.

– Vi känner trygghet i vår finansiella situation då vi inte har sett någon generell negativ påverkan på bankens kunder eller försämrad kreditkvalitet. Vår intjäningskapacitet är fortsatt stabil och har en positiv trend. Kapitalsituationen är god och vi har kapacitet att låna ut till fler kunder och till nya satsningar hos våra kunder, säger Per Lindblad.

Det är mot denna bakgrund styrelsen för Landshypotek Ekonomisk Förening valt att föreslå en extra stämma att besluta att 141 miljoner kronor nu ska gå till föreningens medlemmar i form av utdelning. Landshypotek Bank ägs kooperativt, av en ekonomisk förening vars medlemmar är bankens lantbrukskunder. Återbäring är en bärande princip för en kooperativ verksamhet och därmed en grund affärsmodellen. Genom utdelningen stärks ekonomin på gårdar runt om i landet som står för matproduktion och skogsbruk i Sverige – det är en likviditetsstärkande åtgärd för Sveriges lantbrukare och därmed en del av att stärka den samhällsviktiga verksamhet som livsmedelsproduktion är enligt myndigheterna.

I delårsrapporten går det att läsa mer om resultatet och vad som sker i omvärlden, inom såväl finansmarknaderna generellt som jord och skog.

Delårsrapport Landshypotek Bank Q3 2020 (pdf)

Delårsrapporten i korthet:

Januari – september 2020 (jämfört med januari – september 2019)

• Rörelseresultatet uppgår till 291 (345) mnkr. 2019 års rörelseresultat inkluderade en realisationsvinst om 55 mnkr hänförlig till avyttring av en fastighet.
• Rörelseresultatet exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner uppgår till 299 (341) mnkr.
• Räntenettot uppgår till 636 (614) mnkr.
• Kostnaderna uppgår till 350 (333) mnkr.
• Kreditförluster netto påverkade resultatet positivt med 8 (0) mnkr.
• Utlåning till allmänheten uppgår till 80,0 (75,4) mdkr.
• Inlåning från allmänheten uppgår till 14,5 (14,6) mdkr.

Juli – september 2020 (jämfört med april – juni 2020)

Rörelseresultatet uppgår till 116 (76) mnkr.

  • Rörelseresultatet exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner uppgår till 115 (90) mnkr.
  • Räntenettot uppgår till 215 (210) mnkr.
  • Kostnaderna uppgår till 106 (124) mnkr.
  • Kreditförluster netto påverkade resultatet positivt med 4 (2) mnkr.
  • Utlåning till allmänheten uppgår till 80,0 (78,2) mdkr.
  • Inlåning från allmänheten uppgår till 14,5 (14,6) mdkr.

För ytterligare kommentarer och information:
Jonas Feinberg, presskontakt, jonas.feinberg@landshypotek.se, 070-349 24 10

Landshypotek Bank AB ska offentliggöra denna information enligt Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 oktober 2020 kl. 08.00 CET.