Landshypotek kallar till föreningsstämma för beslut om medlemsutdelning

Styrelsen för Landshypotek Ekonomisk Förening kallar nu till en extra Föreningsstämma för att besluta om utdelning till medlemmarna.

Med den osäkerhet i samhällsekonomin som följde av Covid-19-pandemin i våras beslutade styrelsen för Landshypotek Ekonomisk Förening att skjuta fram beslutet om medlemsutdelning. Nu har bilden klarnat och styrelsen gör en ny bedömning.

– Vi är i en fortsatt allvarlig situation i samhället och agerar nu ansvarsfullt för att göra bästa nytta för samhället och våra medlemmar. Vår omsorgsfulla bedömning vilar på att vi är en bank för svenska jord- och skogsbrukare och som drivs för att bidra till samhällsnyttan som jord- och skogsbruket skapar. De här pengarna gör betydligt mer samhällsnytta på landets gårdar än vilandes på ett konto hos den bank vi äger tillsammans, säger Per-Olof Hilmér, ordförande i Landshypotek Ekonomisk Förening.

Landshypotek har inte sett någon generell negativ påverkan på bankens kunder eller försämrad kreditkvalitet till följd av samhällets bekämpning av Covid-19. Bankens ekonomi och kapitalsituation är stark. Banken har också stora möjligheter att fortsätta fylla den viktiga rollen att finansiera svenskt jord- och skogsbruk. Samtidigt har såväl myndigheter som allmänheten i spåren av pandemin lyft fram vikten av ett fungerande svenskt jord- och skogsbruk. Lantbruket har av myndigheterna klassats som samhällsviktigt.

Landshypotek är en kooperativt ägd bank där bankens kunder inom jord och skog gemensamt äger banken. Vinstdistributionen är mer att betrakta som återbäring än traditionell utdelning. Av 2019 års vinst föreslås nu 141 miljoner kronor gå till kunderna, tillika medlemmar i Landshypotek Ekonomisk Förening.

– Vår utdelning liknar återbäring. Kunderna satsar på banken och banken ger tillbaka. Med utdelningen bidrar vi till välbehövliga investeringar på gårdar runt om i landet och ger svenska jord- och skogsbrukare möjligheter att utveckla och växa sina företag. Utdelningen är därmed bärande i vår affärsmodell, viktig för vårt sätt att skaffa kapital och grunden för den bank Landshypotek är, säger Per-Olof Hilmér.

Styrelsen i den ekonomiska föreningen har nu kallat till en extra föreningsstämma den 6 november. Stämman, med valda fullmäktige från hela landet, föreslås av styrelsen att fatta beslut i enlighet med det tidigare lämnade förslaget om medlemsutdelning som gavs i anslutning till årsredovisningen för 2019.