Landshypoteks extra stämma beslutade om medlemsutdelning

På en extra föreningsstämma i Landshypotek i dag (6 nov 2020) beslutade medlemsföreträdarna om en utdelning på 141 miljoner kronor av 2019 års vinst till medlemmarna. Bankens cirka 37 000 lantbrukskunder över hela landet får därmed återbäring före årsskiftet.

 – Med pandemin befinner vi oss i en fortsatt allvarlig samhällssituation. Vår omsorgsfulla bedömning är i det här läget att de pengar som vi har avsatt för utdelning betydligt bättre kommer till användning på landets gårdar än vilandes på ett konto hos den bank vi äger tillsammans. Utdelningen gör bäst nytta för samhället genom att betalas ut, säger Per-Olof Hilmér, ordförande i Landshypotek Ekonomisk Förening.

141 miljoner delas ut till medlemmarna

Med den extrema osäkerhet i samhällsekonomin som följde av Covid-19-bekämpningen beslutade Landshypotek i våras att skjuta fram medlemsutdelningen. Det har också varit en tydlig uppmaning från politiker och myndigheter att banker, för att värna finansiella stabiliteten, ska avvakta med utdelning. Med bättre överblick över konsekvenserna, och bankens goda finansiella status som grund, hölls idag en extra föreningsstämma för att behandla medlemsutdelningen. Fullmäktige beslutade i linje med styrelsens förslag att dela ut 141,3 miljoner kronor av 2019 års vinst till medlemmarna. Det motsvarar 8 procent på medlemsinsatsen.

Beslutet vilar på att Landshypotek under pandemin inte har sett någon generell negativ påverkan på bankens kunder eller försämrad kreditkvalitet. Bankens ekonomi och kapitalsituation är stark, likaså bankens fortsätta kapacitet att fylla den viktiga rollen att finansiera svenskt jord- och skogsbruk. Det bekräftades, tre fjärdedelar in på året, i bankens senaste kvartalsrapport. Samtidigt har både myndigheter och allmänhet i spåren av pandemin betonat vikten av ett fungerande svenskt jordbruk för att säkra livsmedelsförsörjningen.

Landshypotek Bank ägs kooperativt, av en ekonomisk förening vars medlemmar är bankens lantbrukskunder. Återbäring är en bärande princip för en kooperativ verksamhet.

 – Vår utdelning liknar återbäring. När medlemmarna satsar på banken ger banken tillbaka. Med utdelningen bidrar vi till välbehövliga investeringar på gårdar runt om i landet och ger svenska jord- och skogsbrukare möjligheter att utveckla och växa sina företag, säger Per-Olof Hilmér.

Om Landshypotek Bank

Landshypotek Bank grundades 1836 och är till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog, men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 37 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 200 medarbetare och verkar över hela landet.