Nya ledamöter i styrelsen till Landshypotek Ekonomisk Förening

På stämman för Landshypotek Ekonomisk Förening valdes Anders Johansson och Anna Treschow till nya styrelseledamöter. Stämman beslutade också om att anta en kooperativ kod som blir principiellt vägledande för verksamheten. Med anledning av det osäkra läget som råder i samhällsekonomin och tydliga uppmaningen från myndigheterna beslutade stämman att skjuta upp utdelningen till medlemmarna. Föreningsstyrelsen öppnade samtidigt för en extra stämma i höst med utdelningsbeslut.

Stämman genomfördes med digital närvaro från fullmäktige och förtroendevalda runt om i landet. Till den ekonomiska föreningens styrelse omvalde stämman Erik Eriksson, Per-Olof Hilmér (ordförande), Lars-Johan Merin, Claes Mattsson, Marie André och Rickard Klingberg. Till nya ledamöter i föreningsstyrelsen valdes Anders Johansson och Anna Treschow.

Anders Johansson, Stockholm, är civilekonom med stor arbetserfarenhet av kommunikation och omvärldsanalys. Han har också kunskap om skogsbruk genom egen verksamhet. Anna Treschow, Kristianstad, är utbildad jurist och har arbetat med fastighets- och ägarfrågor, ett ämnesområde inom vilket hon undervisar på universitet. Hon är ledamot LRF:s Arrenderåd, ordförande i Oppmannasjöns FVO och Sveriges Jordägarförbunds hyres- och arrendekommitté samt rättspolitisk expert i LRF Skogsägarna.

Kooperativ kod
Stämman antog även en Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag, som Svensk kooperation arbetat fram tillsammans med kooperativa företag. Koden blir ett verktyg för Landshypotek att med vägledande principer stärka nyttan för medlemmarna, främja dialog, öka styrelsens transparens och lyfta fram särarten med en kooperativ, medlemsägd verksamhet.

Stämman beslutade också om vissa mindre stadgeförändringar. I motionsbehandlingen beslutade stämman även att byta namn på Region Älvsborg m fl län till Region Väst.  

Uppskjuten utdelning
Stämman beslutade att skjuta upp den planerade utdelningen till medlemmarna. Stämman följde därmed den allmänna inriktningen från politiker och myndigheter om återhållsamhet just nu – och särskilt då den tydliga uppmaningen från Finansinspektionen: att banker inte ska göra utdelningar i det osäkra läge som för närvarande råder i samhällsekonomin med anledning av effekterna av Covid-19. Föreningen öppnar samtidigt för möjligheten att hålla extra stämma senare under året. Vid en möjlig annan samhällsekonomisk situation siktar föreningen på att då besluta om utdelning till medlemmarna och därmed direkt stärka det svenska lantbruket.