Föreningens ordförande har ordet: Vi klarade utmaningarna 2018 och fick ett bättre 2019 – det är ett fantastiskt styrkebesked

”Att lantbrukssverige klarat av ansträngningarna efter 2018 års torka så bra visar på den enorma kraft som finns bland våra medlemmar och kunderna i banken. Det var också för att hantera den här typen av utmaningar som Landshypotek bildades för mer än 180 år sedan. Behovet märks än idag. Det om något bekräftar vår tro på Landshypoteks unika roll som landsbygdernas och hela landets bank. Vi går stärkta in i 2020-talet.” Det säger Per-Olof Hilmér, ordförande i Landshypotek Ekonomisk Förening.

Hur skulle du vilja summera lantbruksåret?
– Visst svämmade effekterna av 2018 över på 2019 och såklart fanns en stor oro på både växt- och djurgårdar för hur det skulle bli. För så tufft år som det var 2018 har jag nog aldrig upplevt tidigare. Men grunden till årets goda skördar lades i en fantastiskt fin höstsådd. Den totala skörden är en av de största under de senaste decennierna och enligt Jordbruksverkets prognos ökar produktionsvärdet i jordbruket. Att vi redde ut det svåra 2018 är ett enormt styrkebesked. Det betyder mer än siffrorna visar. Visst finns det fortsatta utmaningar på sina håll och granbarkborrangreppen ställer till det för skogsägare, framförallt i östra delarna av landet. Överlag upplever jag ändå att känslan är positiv och hoppfull när jag möter våra jord- och skogsbrukande medlemmar och andra i branschen. Jag hoppas att den håller i sig ett bra tag. Då som nu finns ingen som bättre kan förstå medlemmarnas situation än vi i föreningen och banken, som på daglig basis arbetar i och för näringen. I tät dialog och med samarbete lyckades vi klara av ansträngningarna.

Du tillträdde som ordförande på stämman 2018. Hur har du upplevt de två första åren i den rollen?
– Det är ett stort förtroende jag fått att leda föreningsstyrelsens arbete. Föreningen, banken och medlemmarna har ett gemensamt intresse av att det går bra för de gröna näringarna. Precis som jorden och skogen behöver förvaltas väl för att ge avkastning, och kunna överlämnas i gott skick till nästa generation, behöver Landshypotek fortsätta att värna om sina unika värden. Som jordbrukare och ordförande känner jag ett stort ansvar för att utveckla värdena vidare så att vi kan stå fortsatt starka långt in i framtiden. Jag tror på att använda öronen mer än munnen, för att verkligen lyssna in vad ägarna förväntar sig av oss och sin bank - att ta till mig idéer och inspiration för att sedan föra dem vidare och kunna påverka utvecklingen.

Vad har föreningen särskilt arbetet med det senaste året?
– Ju fler vi är, desto starkare är vi. Vi fortsätter arbeta med att ytterligare öka värdet av att vara medlem och ägare i vår egen bank. Genom att vi är ägardrivna bidrar vi med en trygghet i att kunna fortsätta att finansiera satsningar på landsbygden och en gedigen erfarenhet av våra medlemmars affärer och verksamheter. De som driver jord- och skogsbruk och bor på gård ska känna att de har stödet av en bank som verkligen förstår deras förutsättningar. En stor del av föreningens arbete är också värderingarna. Här har det skett en digital revolution den senaste tiden som gör att vi kan vara än mer effektiva i det arbetet.


– Att vi är nära Lantbrukssverige och har ett starkt nätverk är också en styrka. Regionmötena som hålls på elva orter i mars är årets största mötesplats för medlemmarna och värdefulla för just nätverkande och direkt dialog. Vi hoppas även kunna möta de unga, nästa generations landsbygdsföretagare, oftare. Att diskutera hur de ser på finansieringen av framtidens företagande inom gröna näringarna och Landshypoteks roll ger oss insikter kring vilken förening vi behöver vara för att vara valbara och relevanta framöver. Många unga tilltalas av ägarformen och möjligheten att kunna påverka. De förtroendevalda i föreningen, 124 till antalet just nu, är själva aktiva i näringen och har mycket att bidra med i kontakten med nya och gamla medlemmar. Vi medverkar ofta tillsammans med bankens medarbetare på mässor, kundträffar, branschträffar och i andra sammanhang. Att nå ut och möta fler är en central roll för oss som är verksamma i föreningen. Att fler vägar till banken öppnas, som med den nya digitala låneansökan, ökar också tillgängligheten.

Hur ser du på att banken växer och breddar verksamheten?
– Att banken sedan 2014 även erbjuder sparande till allmänheten och öppnade upp möjligheten för villaägare att låna till hus under 2017 är bra. Det breddar kundbasen utanför den traditionella kärnverksamheten och målgruppen. Satsningen på att etablera sig som en bolåneaktör har lyckats väl och bidrar till att stärka oss ekonomiskt inför framtiden. Att vi kan fortsätta att lämna en bra utdelning till våra medlemmar är oerhört viktigt för att attrahera till investeringar i insatser. Det är en grundstomme i vår verksamhet. Totalt har Landshypotek Ekonomisk Förening delat ut drygt en miljard kronor till det svenska jord- och skogsbruket de senaste sju åren.

Hur märks närheten till medlemmarna och näringen?
– Vi kommer fortsätta att stå vid våra medlemmars sida, vara närvarande i dialogen och följa näringens utveckling. Lantbrukspanelen är ett exempel på hur banken löpande tar tempen på lantbrukarnas möjligheter och utmaningar och ger oss en röst. Vi följer också frågor som rör den för oss så viktiga äganderätten och andra hjärtefrågor. Bland annat tog Landshypotek i höstas stark ställning mot det EU-förslag som riskerar att definiera den svenska skogen som icke-hållbar för gröna investeringar. Istället för att utveckla den enorma kraft som finns i det hållbara skogsbruket att bidra till grön samhällsutveckling och klimatomställning riskerar världens investerare att ledas bort från Sverige.

– För ett modernt Landshypotek med en över 180-årig historia är möjligheten att leva och verka i hela landet fortfarande fundamental. Med rötterna väl förankrade i den svenska myllan ska vi fortsätta att stå väl rustade för att växa tillsammans in i framtiden. Att allt fler också ser värdet av en annorlunda bank på svensk bankmarknad känns förhoppningsfullt. Jag ser fram emot att som ordförande bidra till och följa utvecklingen.