Stort intresse när Landshypotek återvände till gröna obligationsmarknaden

Landshypotek har utökat sin andra gröna säkerställda obligation som finansierar ett hållbart svenskt skogsbruk. Emissionen på ytterligare 2,5 miljarder kronor mötte ett enormt intresse från investerare. Klimatnyttan uppskattas till cirka 240 ton koldioxid för varje investerad 1 miljon kronor.

Landshypotek Bank var 2018 först i världen med att ge ut en grön säkerställd obligation i svenska kronor som uteslutande finansierar hållbart skogsbruk. Den nya emissionen är en utökning av den gröna obligation banken gjorde för ett år sedan, vilket innebär att obligationens volym nu sammanlagt uppgår till 5,5 miljarder kronor.

Den årliga klimatnyttan för emissionen uppskattas till cirka 240 ton koldioxid för varje investerad 1 miljon kronor. Mängden koldioxid som absorberas eller undviks utifrån emissionens totala värde är cirka 600 000 ton årligen, vilket motsvarar klimatavtrycket för 67 000 svenskar på ett år.

Emissionen fick ett mycket gott mottagande från investerarna på marknaden och blev övertecknad nästan tre gånger om.

– Vi är otroligt stolta över att vi för tredje gången kunde se ett sådant stort och stabilt intresse från investerarna för den svenska skogen och Landshypotek Bank, säger Martin Kihlberg, hållbarhetschef på Landshypotek Bank.

– Det blir allt tydligare att grön och finansiell hållbarhet hänger samman. Våra gröna obligationer är tydligt exempel på det: obligationerna bidrar till sunda investeringar för investerarna, bidrar till bättre klimat samt lägger grunden för att vi ska kunna hålla bra räntor till våra kunder, säger Martin Kihlberg.

Intresset för gröna obligationer är stort och utbudet har ökat de senaste åren. Landshypotek Bank har lång erfarenhet av finansiering av skog och bankens specialister på gröna investeringar och skogsexperter har tillsammans arbetat för att ta fram gröna obligationer baserade på det svenska hållbara skogsbrukets bidrag till minskandet av koldioxidhalten i atmosfären och fortsatt biologiska mångfald.

Emissionen har riktats till institutionella investerare. Danske Bank, DNB Markets och Nordea var mandaterade för emissionen. Volymen på emissionen är 2,5 miljarder kronor med en löptid på fem år. Emissionen var en utökning av den gröna obligation banken gjorde för ett år sedan, vilket innebär att volymen sammanlagt uppgår till 5,5 miljarder kronor. Sammantaget har Landshypotek emitterat gröna obligationer uppgående till 10,75 miljarder kronor. Landshypoteks gröna obligationer listas på Nasdaq Stockholm / Sustainable Bonds.

Grönt ramverk
Landshypoteks gröna obligationer ges ut inom bankens gröna ramverk, som grundar sig i ett hållbart brukande av skog, förnyelsebar energi och energieffektiva byggnader. Ramverket är framtaget i linje med de så kallade Green Bond Principles och har erhållit en second opinion från det norska klimatforskningsinstitutet CICERO, som har gett ramverket det högsta möjliga hållbarhetsbetyget, ”Dark Green”.

Obligationerna inom ramverket bygger på certifierad skog (PEFC/FSC) eller skog med grön skogsbruksplan som inkluderar ett visst lövskogsinslag och avsättningar av områden med särskilda naturvärden.