Vår omvärld Q2 2020: Stabil basnäring i en osäker omvärld

Landshypotek Bank och bankens kunder påverkas av finansmarknadens och makroekonomins utveckling. För jord- och skogsbrukskunderna är den särskilda utvecklingen inom de olika näringarna av stor betydelse. Tecken på återhämtning har märkts i takt med lättnader av restriktioner och effekter av stödåtgärder. Jord- och skogsbruket har påverkats mindre än många andra näringar av pandemin och bekämpningen av den. Diskussionen om självförsörjning har fortsatt att bidra till ett ökat intresse för svenskproducerade livsmedel.

Skogsbrukarna har klarat första halvåret bättre än förväntat

Skogsbruket har klarat sig förhållandevis väl under de senaste månaderna. Branschen är kraftigt exportberoende och hade under 2019 en avmattning i konjunkturen efter en längre period av god efterfrågan och höga priser, vilket bland annat var en effekt av det stora utbudet av gran i Europa som följd av granbarkborreangreppen. Nu ser efterfrågan inom landet för bland annat trävaror relativt stabil ut. Exporten har haft en positiv utveckling.
Relativt konkurrentländer gynnas svensk skogsindustri dels av att samhället och industrin i Sverige inte har stängts ner i samma omfattning som i andra länder, dels av valutakursen. Det har bland annat medfört att flera sågverk har normal produktionstakt och dragit tillbaka korttidspermitteringar.

Trots en sen vår är bedömningen att det finns en hög risk att det blir stora skador efter granbarkborren. Samtidigt finns ett samarbete mellan skogsnäringen och myndigheter för att begränsa och bekämpa skadorna genom olika verktyg och aktiviteter. En annan osäkerhet har funnits rörande tillgång till utländsk arbetskraft för plantering och skogsvård. Säsongsarbetare inom skogsbruket är dock undantagna från det tillfälliga inreseförbudet som finns till följd av covid-19.

Stabil basnäring i en osäker omvärld

Jordbruket i Sverige har också påverkats av covid19-pandemin. Men jämfört med många andra branscher är effekten mindre tydlig för en basnäring med livsmedelsproduktion. Priserna för vissa produkter har pressats som följd av konjunkturnedgången. Samtidigt har priserna sjunkit för flera insatsvaror, vilket gör att lönsamheten är stabil.

Växtodling:
I Sverige ser de vädermässiga förutsättningarna relativt goda ut för växtodlingsföretagen, med rekordstora höstsådda arealer. Den milda vintern var gynnsam för grödorna. Riklig nederbörd under hösten och vintern har förbättrat grundvattennivåerna. Samtidigt har våren varit torr med tidigt vårbruk. Höstsådda grödor har i vissa områden påverkats negativt av näringsbrist till följ av den torra våren och försommaren. Förstaskörden av vallen visar preliminärt på bra kvalitet, men något mindre volym än normalt i vissa områden.

Mejeri:
Mejerimarknaden påverkas av osäker efterfrågan, stigande produktion i de stora exportregionerna och ökade lager. Men marknaden har återhämtat sig efter låga priser på mjölkpulver, smör, ost och vassle i mars/april. Prisnivån i Europa är idag dock lägre än vid årsskiftet. Det har lett till att avräkningspriset på mjölk har sänkts under våren och försommaren, men prisnivån har varit högre än motsvarande period ifjol. Liknande utveckling har skett i andra länder inom EU.

Nöt:
Sedan årsskiftet har alla kategorier av nötkött haft en positiv pristrend i Sverige. Under de senaste veckorna har priserna legat 4,5 till 6,0 procent över motsvarande period 2019. I andra länder inom EU har pristrenden varit negativ under samma period även om en viss återhämtning av priserna har skett under de senaste veckorna. Att priset har en annan trend i Sverige beror bland annat på att det finns sämre tillgång på djur till följd av den förhållandevis stora slakten som skedde efter torkan 2018.

Gris:
Det har varit en likande prisutveckling för griskött och smågrisar, där Sverige till skillnad från EU haft en stabil prisutveckling sedan årsskiftet. Under de senaste veckorna har slaktgrispriserna legat cirka 14 procent över motsvarande period 2019 och 15 procent över genomsnittet för motsvarande period under de föregående tre åren. Priset för smågrisar har under de senaste veckorna legat omkring 23 procent högre än motsvarande tidpunkt ifjol. Marknaden för fläskkött och smågrisar präglas dels av covid-19, men också av afrikansk svinpest som medfört att EU ökat sin export med 8,2 procent under januari-april. 

Ökat fokus på hållbarhet

Pandemin har satt ökat fokus på hållbarhet för jord- och skogsbruket ur flera aspekter. Sårbarheten i logistikflöden, handeln och tillgången på insatsvaror har blivit tydliga. Betydelsen av trygg livsmedelsförsörjning har också aktualiserats. Med pandemin har trenden för svenskproducerade livsmedel stärkts och fått ökad uppmärksamhet i media och det offentliga samtalet.

Inom politiken har hållbarhet inom jord- och skogsbruket fått ett större fokus i och med pandemin. I maj presenterades två förslag till delstrategier för EU:s gröna giv som berör jord- och skogsbruket. Det finns nu också ett  förslag till ny långtidsbudget inom EU, där kommande jordbrukspolitik med stärkt inriktning på hållbarhet har fått ett tillskott. Vidare sker även översyn av handelspolitiken, delvis i spåren av covid-19, med ledord som stabilitet, förutsägbarhet och hållbarhet. 

Källa: Agneta Hjellström, Kreditriskcontroller på Landshypotek Bank. Omvärldsanalysen finns även presenterad i bankens delårsrapport för kvartal 2 2020.