VD har ordet: En bättre bank för allt fler

När vi gick in i 2020-talet gjorde vi det som ett kraftigt förändrat Landshypotek jämfört med det kreditinstitut som gick in i 2010-talet. Vi har i stark utveckling skapat en tryggare och bättre bank för allt fler kunder. I vår kundrelation bygger vi vidare på det vi är, en medlemsägd, unik och annorlunda bank på svensk bankmarknad. Vi arbetar för att bidra till kundens liv genom att framförallt fokusera på det vi kan allra bäst; utlåning till de som bor på en gård, driver företag inom jord och skog samt till villaboende.

Varje år ger väderförhållanden nya utmaningar och möjligheter för alla inom de gröna näringarna. Våra ägare, kunderna inom jord och skog, är fantastiska på att anpassa sig och finna vägar i en ständigt föränderlig tillvaro. Att vara en del av kretsloppet och driva verksamhet under olika typer av okontrollerbara förhållanden är en del i att vara företagare inom de gröna näringarna. Det arbete som varje dag görs av alla jord- och skogsbrukare skapar förutsättningar för en hållbar framtid och ett rikare liv i hela landet.

Våra kunders sätt att hantera det kortsiktiga, men sikta på det långsiktigt hållbara inspirerar. Landshypotek går in i 2020-talet som en bank betydligt tryggare och bättre än det kreditinstitut som gick in i 2010-talet.

Vi är numera en bank som har fler tjänster och välkomnar fler kundgrupper som vill låna och spara. Vi finns även till för dem som vill låna till hus, liksom för allmänhetens sparare. Vi har idag många fler kunder. Under decenniet har vi fördubblat vår intjäningskapacitet, kraftigt växt vår utlåning och vår inlåning från allmänheten har vuxit till 14 miljarder kronor.

Med omfattande investeringar i våra IT-miljöer har vi tagit rejäla kliv bort från spridda förlegade system till en modern och välutvecklad IT-miljö. Det har redan visat sig ge oss en ökad effektivitet och konkurrensfördel när vi byggt nya kundlösningar för både spara och låna.

Vi har blivit bank, bytt varumärke, förändrat vårt tilltal och finns närvarande på betydligt fler platser där både nuvarande och möjliga kunder kan möta oss och den värdegrund vi har. Samtidigt som vi vårdat det grundläggande hos Landshypotek har vi således också tagit stora steg för att bli en ännu bättre bank för allt fler.

Vi stannar inte här. Vi ökar takten i utvecklingen för att vara i kontakt med och möta fler kunder på fler platser, både i fysiska och digitala möten. Att varje dag bli allt bättre för fler kunder och en långsiktigt hållbar bank är det som vi tar sikte på i framtiden. Vi växer inte utifrån en rik och växande produktflora, utan genom att flera får ta del av det som vi är och det vi redan har. Det handlar framförallt om våra lån. Vi har sparande, kompletterande tjänster med hjälp av partners och på egen hand, men vår kärna sedan drygt 180 år är lånen.

Klassiska bottenlån är helt grundläggande i en bankrelation och det allra viktigaste lånet för huvuddelen av kunderna på bankmarknaden. Det vi erbjuder med lån till hus och till jord och skog ger möjligheter. Vi är en del av att ge grundläggande möjligheter i mångas liv med hem, sysselsättning och företagande – och ett land som därmed kan leva från norr till söder.

2019 har varit stimulerande, men även utmanande. Vårt resultat är, efter de förhållanden som varit, tillfredsställande. Men vår intjäningsförmåga har tydligt påverkats av ränteförändringarna på marknaden. Riksbanken har höjt reporäntan. Den korta marknadsräntan som påverkar vårt pris för upplåning har flyttat sig än mer. Med den hårda konkurrensen på marknaden har inte kundräntan förändrats i samma takt och räntenettot har därmed fallit. För vår bank, som har en relativt hög andel marknadsupplåning i förhållande till inlåning, blir påverkan på resultatet tydligt. Vi har nu i början av detta år justerat våra räntor med hänsyn till den stora förändringen av de korta räntorna på marknaden. Banken bär dock alltjämt en stor del av den ökade upplåningskostnaden.

Vi har verkat i drygt 180 år och tänker långsiktigt. Vi utvecklas för att möta fler kunder och använda den infrastruktur och erfarenhet som vi har som bank för spara och låna för allt fler.

Under året har vi förstärkt vår kundmötande del av organisationen och också öppnat möjligheten för en digital låneansökan för jord- och skogsbrukskunder. Lantbrukare har tidigare inte haft den möjlighet som funnits inom andra delar av bankmarknaden.Vi har nu skapat ytterligare en naturlig, digital, port till oss som vi och kunderna tidigare saknat.

Som jord- och skogsbrukarnas bank har vi ett särskilt ansvar att se finansiella möjligheter i de gröna näringarna. Landshypotek ska givetvis vara en röst inom de gröna näringarna, framförallt genom våra förtroendevalda i den ekonomiska föreningen. 2018 visade vi upp det svenska hållbara skogsbruket för investerare och utfärdade världens första säkerställda gröna obligation helt byggd på de svenska skogarna och på svenska skogsägares arbete och ägande. Under året har vi utfärdat vår andra gröna obligation.

Vi har som del i det arbetet också reagerat starkt på det förslag som under året diskuterats inom EU och som riskerar att definiera den svenska skogen som icke hållbar för gröna investeringar. Många aktörer inom skogsnäringen och i övrigt har uppmuntrat och följt vår reaktion mot förslaget.

Vår tillväxt inom bolån är god. Vi erbjuder ett konkurrenskraftigt pris, men allt fler blir också medvetna om att de är kunder hos en bank som är större än priset. För alla våra kunder utvecklar vi oss för att hitta sätt att göra oss mer tillgängliga och vår relation med kunderna mindre krånglig. Det har blivit svårare att driva bank, men vi ska se till att det blir lättare att vara kund.

På bolånemarknaden har vi och andra utmanare gjort kunderna gott. Vi har visat vägen till konkurrens och helt andra räntor, samtidigt som vi öppnat för en helt annan transparens än den som tidigare funnits bland de större bankerna på marknaden. Vårt inträde är bra för våra kunder, men också för de många kunderna på marknaden.

På Landshypotek Bank bär medarbetarna vår unika kultur och möjliggör vår prestation som bank. Vi arbetar för att ännu bättre frigöra medarbetarkraften. Under året har vi förändrat roller och uppgifter för många i organisationen – för att bli än mer kundtillvända och stå för fler relationsskapande möten.

Vi är starkt förankrade i vår värdegrund, med rötterna i vår historia och nära våra ägare. Vi vaknar varje dag för uppdraget för svenska jord- och skogsbruket. Här är vi unika, vi vågar påstå att ingen annan bank i Sverige gör det. Vår utveckling handlar om att nå, möta och få fler kunder, hitta sätt att effektivare arbeta tillsammans, och göra det i en kultur som är positivt särskiljande både för oss som arbetar på banken och för kunderna.

Hos Landshypotek Bank möter du en annorlunda bank. En bank som inte leds av kortsiktiga avkastningskrav utan har fokus på långsiktigt värdeskapande för våra kunder och ägare där vi strävar efter långsiktig nytta framför korta vinster.