VD har ordet: Positivt kvartal i vår fortsatta utveckling

Årets första hälft blev svårnavigerad med anledning av pandemin. Det senaste kvartalet har vi noterat ett delvis nytt förhållningssätt och beteende i samhället. I dessa turbulenta tider är det glädjande att vi snabbt kunnat anpassa oss till den rådande situationen och samtidigt fortsatt att växa. Utlåningsvolymerna har ökat både inom lån till lantbruksfastigheter och villor. Aktiviteten har varit hög på banken och det underliggande resultatet har förbättrats.

Osäkerheten hos kunderna på lånemarknaden som följde av Riksbankens räntehöjning och den nya räntenivån i början av året har lagt sig. Den ännu större kundosäkerheten som följde av samhällets pandemibekämpning har gått in i en mer framåtblickande fas. Fler ser möjligheter i det läge samhället befinner sig nu. Jord- och skogsbrukarna har inte drabbats i samma utsträckning som många företagare i andra branscher. Tvärtom märks de goda framtidsutsikterna, med det stora intresset för grönt, närproducerat och hållbart. Lantbrukarna tycks nu också se nya möjligheter efter att ha återhämtat sig från den stora torkan 2018. I vår Lantbrukspanel har fler, åtta av tio, en positiv känsla för att vara lantbrukare just nu.

Vi har utvecklat vår marknadsnärvaro, med ökad synlighet och starkare riktad digital marknadsföring. Vi knyter fler kontakter och organiserar samarbeten med andra aktörer för större utrymme på marknaden. Vi har
märkbart utökat sätten att möta oss digitalt och per telefon. Det digitala inträdet, som vi som enda bank har för jord- och skogsbrukare, väcker allt större intresse och används i allt högre grad. Den lokala aktiviteten runt om i landet har ökat när det gäller kontaktskapande och marknadsbearbetning. Stegvis ökar vi vår kapacitet och växer. De finansiella mål som banken satte upp inför året ser vi ut att nå trots en svag inledning av året. Det ger oss en positiv känsla i vår fortsatta utveckling.

"Vi känner trygghet i vår finansiella situation"

Vi har inte sett någon generell negativ påverkan på bankens kunder
eller försämrad kreditkvalitet. Vår intjäningskapacitet är fortsatt stabil och har en positiv trend. Kapitalsituationen är god och vi har kapacitet att låna ut till fler kunder och till nya satsningar hos våra kunder. Det är mot denna bakgrund styrelsen för Landshypotek Ekonomisk Förening valt att föreslå att 141 mnkr ska gå till föreningens medlemmar i form av utdelning, vilket motsvarar 8 procent på medlemsinsatsen.

Landshypotek Bank är en kooperativt ägd bank. Vi ägs av en ekonomisk förening vars medlemmar är våra lantbrukskunder. Återbäring är en bärande princip för en kooperativ verksamhet och därmed en grund för vår affärsmodell. Vår uppgift är att ge våra kunder goda finansiella villkor där utdelningen från den Ekonomiska föreningen är en viktig komponent. Genom utdelningen stärks ekonomin på gårdar runt om i landet som står för matproduktion och skogsbruk i Sverige. Vi har varit ödmjuka och eftertänksamma i utdelningsfrågan, medvetna om att det också finns en större komplexitet med utdelning ur ett samhällsperspektiv. Utdelningen blir i vår modell en del av samhällsnyttan. Medel tillförs till svenska jord- och skogsägare, en andel återförs till oss som insatskapital och en del går till skatt. Det är ett slutet system för gemensamt värdeskapande.

"Vikten av ett svenskt jord- och skogsbruk har lyfts fram av myndigheterna i pandemins spår"

Lantbruket har blivit en del av det som har klassats som samhällsviktigt.
Många upplevde i somras nya möjligheter, i form av besök i närområdet, semester och konsumtion. Allt fler väljer att köpa svenskt i butikerna. Det är både min förhoppning och tro att man fortsätter göra det och att Landshypotek Bank även fortsättningsvis är en viktig del i den utvecklingen.

Per Lindblad, VD Landshypotek Bank