Vd har ordet: Tillväxtfokus även under ett annorlunda halvår

Inget år är väl det andra likt. Men det här året har om möjligt varit ännu mer olikt. Covid-19-bekämpningen som präglat ekonomin och samhället har givetvis påverkat oss. Men vi har inte på något sätt pausat vårt långsiktiga och ständigt aktiva arbete för kund, och för en tillväxt med fler kunder. Det säger Per Lindblad, vd på Landshypotek Bank, när han kommenterade årets första delårsrapport.

Året inleddes med efterdyningarna av reporäntejusteringen. Som vanligt när det sker räntejusteringar uppåt så fastnar marknaden. Det påverkade oss. Vi fick en bra start i januari, men sedan mötte vi allt fler avvaktande  lånekunder i det nya ränteläget. Därefter följde insatserna för att bekämpa covid-19 och därmed ny osäkerhet. Men den senaste tiden har det känts som det har vänt. Vi ser en ökad aktivitet och ökat intresse, fler affärer görs. Det är glädjande.

Trots osäkerheterna i omvärlden och en avvaktande lånemarknad visar utvecklingen av Landshypotek Banks kreditportfölj att kreditkvaliteten hos bankens kunder är mycket god och att den lågriskverksamhet som banken bedriver leder till en stabil och trygg bank. Våra lantbrukskunder har också påverkats i mindre grad än företagare inom andra sektorer av restriktionerna i kampen mot covid-19. Jag tror att de gröna näringarna kan komma att gagnas över tid. Närodlat, svenskt, självförsörjningsgrad och beredskapslager blir allt viktigare i dagens samhällsdebatt. Tillväxt med fler kunder är vår enskilt viktigaste fråga när vi nu bygger för ytterligare 100-tals år som viktig bank för de gröna näringarna. Vi märker ett ökat inflöde under kvartal 2 vilket vi gläds över. Ett skäl till det är att vi är en stark och långsiktig bank med en fortsatt robust kreditkvalitet trots en omfattande pandemi.

Vi har det senaste decenniet utvecklat vår bank till att bli tryggare och bättre för kunderna. Vi har därutöver kraftigt utvecklat våra kontaktmöjligheter och ingångarna till oss, såväl analoga som digitala, för kund att låna och spara. Vår infrastruktur stödjer nu många fler kunder. Vår kundbas växer visserligen dagligen, men är fortfarande för liten. Vi behöver växa ytterligare och därmed säkra en högre nivå på vår intjäning. För att attrahera fler måste vi öka vår synlighet för fler, med marknadsföring och närvaro på olika platser. Som helt centralt för vår utveckling framöver kommer vi att fortsätta utveckla digitala mötesplatser som är enkla, begripliga och lättillgängliga för kunderna och potentiella kunder. Vi behöver även vara relevanta för fler kunder.

Det går att öppna delmarknader utifrån de bottenlån vi idag erbjuder för jord och skog samt boende. Idag begränsar vi till exempel vår tillgängliga marknad genom att exkludera boende i bostadsrätter. Vår utveckling kan även innebära utveckling av ytterligare någon produkt, fler samarbeten för att nå fler kunder och tillsammans med en partner skapa fler erbjudanden. Med tillväxten som det viktigaste i vår utveckling är vi inte helt nöjda med resultatet för det första halvåret. Vi behöver inte bara bygga för framtiden utan också växa här och nu. Vi kan bättre!

Våra kostnader ökar, där delar inte har varit förutsedda. Vi fortsätter förenkla i de system som vi sjösatt både till följd av egna initiativ och myndighetskrav. Det har krävts mer följdinvesteringar i vår strävan att bli bättre än vad vi förutsåg inför året. Vissa investeringar för datasäkerheten och för att möta cyberhot har också tidigarelagts. Området kräver ständig utveckling i takt med digitaliseringen av samhället - och mer kommer att göras också av oss. Det är fortsatt nödvändiga investeringar för att vara den trygga banken som vi både vill och ska vara för kund.

Åtgärderna mot covid-19 har redan knuffat samhället rejält framåt vad gäller digitalisering och i vissa branscher märks en tydlig strukturomvandling. Kundförväntan på det digitala har kraftigt stärkts, vilket ökar behovet av investeringar i datasäkerhet. Var det inte det redan tidigare, så framträder det digitala i dag närmast som en hygienfaktor.

Vi är i ständig förändring för att möta omvärldens förväntan. I dagens förändringar finns ingen tydlig vare sig start- eller mållinje. Behovet av förändring kommer aldrig att ta slut, istället accelererar förändringstakten. Som en liten bank måste vi vara kloka för att göra rätt satsningar, men att stanna är inte ett alternativ. Vi på Landshypotek skapar värden genom att vara aktiva, enkla och stolta! Med all vår utvecklingskraft och kundfokus fortsätter vi med fullt påslag framåt.

Hälsningar

Per Lindblad, vd Landshypotek Bank