Vit villa med trädgård i förgrunden

Landshypotek i initiativ för sund och trygg bolåneförmedling i alla led

För att säkerställa en ansvarstagande och förtroendefull kreditgivning av bolån i alla led har Landshypotek Bank, tillsammans med SBAB och Skandia, tagit fram ett gemensamt ramverk för de bolåneförmedlare som parterna samarbetar med. Initiativet är ytterligare ett konkret exempel på hur Landshypotek arbetar för att öka enkelheten och tryggheten för kunderna på bolånemarknaden.

Den så kallade ”uppförandekoden” syftar till att bolånetagarna ska kunna vara lika trygga med att bland annat kunskapskrav och regelefterlevnad följs på samma sätt, oavsett om bolåneansökan går via en förmedlare eller direkt med banken.

  – Som bolånegivare har vi ett stort ansvar för att kundens bästa alltid tas tillvara, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank. Ansvaret omfattar även när en tredje part på uppdrag av banken förmedlar en kunds bolåneansökan till oss. Initiativet vi nu tar, tillsammans med SBAB och Skandia, tydliggör än mer vilket ramverk som alla nuvarande, och eventuella framtida bolåneförmedlare, behöver följa vid ett förmedlarsamarbete med oss. Förhoppningen är att fler banker följer efter.

Transparens i prissättning och villkor

Att verka för transparent prissättning, schyssta villkor och trygghet i alla led har varit utmärkande för Landshypoteks bolåneerbjudande sedan starten 2017 – vilket också uppskattas av alla de husägare som valt och väljer Landshypotek som sin bolånebank.

  – Som en relativt ny utmanare på svensk bolånemarknad vill vi bidra till en ökad öppenhet, transparens och enkelhet. Våra kunder ska alltid kunna känna sig trygga, oavsett om de ansöker om bolån direkt hos oss eller via en förmedlare, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren. 

Grundkrav vid all bolåneförmedling

Uppförandekoden specificerar de grundkrav som förmedlare behöver uppfylla, gällande exempelvis kunskap, kompetens och etiskt agerande. Alla befintliga och nya förmedlarsamarbetspartners till Landshypotek Bank, SBAB och Skandia omfattas av det gemensamma ramverket.

  • Förmedlaren av bostadslån har tillstånd från Finansinspektionen enligt lag (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter.
  • All relevant personal har den kunskap och kompetens som krävs, samt innehar SwedSec-licensiering med krav på regelefterlevnad eller annan motsvarande licensiering.
  • Förmedlaren tillämpar endast fast ersättning för de som arbetar med bolån, vilket innebär att ingen rörlig ersättning i någon form är kopplad till förmedlingen av bostadskrediter. 

Bolåneförmedlaren ska även agera etiskt genom att:

  • Verka för en sund, säker, stabil och ansvarsfull verksamhet.
  • Bidra till att stärka förtroendet för förmedlarbranschen i sin helhet.
  • Verka för god konkurrens.
  • Handla hederligt, rättvist, transparent och professionellt med beaktande av konsumentens rättigheter och intressen.
  • Grunda sig på information om kundens förhållanden och särskilda krav samt rimliga antaganden om de risker för kunden som kan uppstå under bolånets löptid.
  • På ett klart och tydligt sätt ge kunden den information som krävs vid förmedlingen av ett bolån, samt i marknadsföringen av den.