Stor klimatnytta redovisas i återrapporteringen för Landshypoteks gröna obligationer

Den sammanlagda nettotillväxten det senaste året på de skogsfastigheter som finansierats av Landshypotek Banks gröna obligationer beräknas till 945 000 skogskubikmeter. Det motsvarar ett årligt koldioxidupptag och en substitutionsnytta på cirka 2,7 miljoner ton koldioxid. För varje miljon kronor som investerats i obligationerna har cirka 250 kg CO2 lagrats in och undvikits. Det framgår av återrapporteringen som publicerats idag.

Vid publiceringen av 2021 års Investerarrapport: Gröna obligationer har Landshypotek emitterat två gröna säkerställda obligationer i svenska kronor som i sin helhet finansierar svenskt skogsbruk. Den första i maj 2018 och den andra i november 2019, som fylldes på under 2020. Sammanlagt uppgår den emitterade volymen för till 10,75 miljarder kronor. Den underliggande skogen utgör 559 000 hektar vilket motsvarar en yta lika stor som Gotland, Öland, Orust och Tjörn tillsammans.

Denna rapport avser enbart återrapportering kring underliggande projekt som uppfyller ramverkets kriterier för hållbart skogsbruk.

Investerarrapport: Gröna obligationer 2021 (pdf)

  – Under 2020 kunde vi återigen möta marknadens efterfrågan att investera i de svenska hållbara skogarna när vi utökade vår andra skogsobligation med ytterligare 2,5 miljarder kronor. Det är fantastisk roligt att se det stora intresset, säger Martin Kihlberg, hållbarhetschef på Landshypotek Bank.

Landshypotek Banks gröna ramverk

Landshypotek Banks gröna ramverk linjerar med de så kallade Green Bond Principles som har tagits fram av organisationen International Capital Market Association. Center for International Climate and Environmental Research (CICERO), baserat i Oslo, har gjort en oberoende utvärdering av ramverket, tillhörande styrdokument och rutiner för att bedöma projektens miljömässiga påverkan. Utifrån dessa kriterier har CICERO tilldelat ramverket högsta möjliga betyg, ”Dark Green”.

 

Landshypotek Bank och skogen

Landshypotek har finansierat svenskt skogsbruk sedan 1836. Banken ägs av Landshypotek Ekonomisk Förening där bankens lånekunder inom jord och skog är medlemmar och därigenom äger banken. All vinst från banken återinvesteras i banken eller delas ut till föreningens medlemmar – Sveriges jord- och skogsbrukare.

Att 2018 som första aktör ge ut en grön säkerställd obligation som bygger på de svenska skogarna var unikt och helt i linje med Landshypoteks verksamhet att på allvar bidra till ett hållbart samhälle utifrån det som människor gör med sitt företagande runt om i landet varje dag.