Vd har ordet: Landshypotek fortsätter att växa

Landshypotek har fortsatt sin tillväxtresa med fler kunder och ökade utlåningsvolymer. Under årets tredje kvartal passerades milstolpen 90 miljarder kronor i total utlåning till jord- och skogsbrukare och bolånekunder. Vi har hittills haft ett väldigt starkt år, såväl i resultat- som volymutvecklingen, säger Per Lindblad i sitt vd:ord när delårsrapporten för juli-september presenteras. 

Det vi nu ser i kvartalsbokslutet är resultat av det fokus som vi har haft på banken under en längre tid. Vi har systematiskt arbetat för att vara ännu mer kundtillvända och utvecklats för att kunna möta allt fler kunder och olika kundgrupper. Vi ska alltid vara den bästa banken för lantbruksföretagaren som vill låna till sitt ägande av jord och skog. Landshypotek har också välkomnat allt fler bolånekunder; i såväl större städer som på mindre orter och landsbygden. Även de som har en mindre gård eller som bor på sin lantbruksfastighet utan att driva ett aktivt lantbruk hittar nu till oss.

10 miljarder i årstillväxt

Det digitala inträdet, som många kunder använder sig av i allt högre grad, är en central del i vår utveckling.
Vi är en nischad bank och liten i jämförelse med många andra banker. Och resultatet av vår tillväxt är markant. 2017 hade Landshypotek en årlig utlåningstillväxt på knappt 2 miljarder kronor. Nu, fyra år senare, är vi på god väg att passera 10 miljarder i tillväxt på ett år.

Intresset för våra produkter har varit stort. Vi dimensionerar oss nu stegvis för en allt högre nivå. Den högre
tillväxten har dock inneburit en del kapacitetsutmaningar. Många medarbetare har under året gjort stora insatser för att möta den ökade kundtillströmningen. Genom täta samarbeten och flexibiliteten inom banken har vi lyckats möta behoven från de olika kundgrupperna. och den systematiska investeringen för att möta det växande kundintresset och dimensionera för tillväxten kommer att fortsätta.

Volymtillväxten skapar förbättrade förutsättningar för vår intjäning. Räntenettot har stigit med drygt 13 procent, jämfört med motsvarande period föregående år. Vi har även fortsatt att hålla kostnaderna under kontroll och kreditkvaliteten är fortsatt god under kvartalet.

Folkhälsomyndigheten och regeringen har nu hävt restriktionerna kopplade till Covid-19 och äntligen är
det möjligt att bedriva verksamhet med fysiska möten igen. De digitala möjligheterna är bra och vi har lärt oss
mycket under den här tiden, men för Landshypotek är det även viktigt att kunna mötas på riktigt för att driva
utvecklingen tillsammans. Det gäller både för Landshypotek som arbetsplats och i mötet med kunder och andra engagerade i vår bank.

För lantbrukarna är årets skörd bärgad, med stora regionala skillnader. Vallskörden har på de flesta håll varit
god men spannmålsskördarna lägre. Lägre skördar kan delvis kompenseras av högre avräkningspriser, men 
de stigande priserna på insatsvaror, med bland annat högre energipriser och fraktkostnader, är oroande för de gröna näringarna.

Inom EU arbetas det nu med regelverk som framförallt rör skogen. Vi har fortsatt att engagera oss i frågan, i såväl media som bankgemensamma forum. Vi kommer fortsätta att bidra konstruktivt med fakta och vår syn på implementeringen av regelverket för den aktive skogsbrukaren och finansmarknaden i stort.

Vi kan se tillbaka på ett väldigt starkt kvartal där vi har jobbat vidare med att skapa ännu mer värde för våra
kunder och ägare.

Per Lindblad
Vd

 

Vd har ordet ingår i sin helhet i Landshypotek Banks delårsrapport för tredje kvartalet 2021.