Vd har ordet: På god väg med en historiskt stark tillväxt

Landshypotek växer med fler kunder och ökade volymer i en takt som vi inte har sett förut. Rörelseresultatet på 219 miljoner kronor för halvåret är historiskt mycket starkt. Det grundar sig i både ökad volym och minskade upplåningskostnader. Den goda tillväxten inom både bottenlån till jord- och skogsägare och bolån fortsätter. Utlåningen växte med 5,6 miljarder kronor under det första halvåret 2021.

Tillväxten, tillsammans med en god resultatutveckling, stärker oss också som hållbar bank på sikt. Vi strävar
efter att ständigt utvecklas för att bidra med ännu mer kundnytta och ökat kundvärde. Vi har samtidigt samma
ramverk och samma regelverkskrav på oss som de större aktörerna har. Kostnaden för att driva bank ökar
hela tiden. Vi har därför under längre tid fokuserat på skalbarhet och tillväxten med fler kunder som grund för
att bygga en långsiktigt trygg och stabil bank. Banken gör här tillsammans med kunder och ägare något bra.
För kunden bringar vi värde i stunden och i vardagen, men vi bär samtidigt en lång tanke för banken och kundrelationen. Vi tänker decennier, inte kvartal.

Vi har förändrat vår organisation för att göra mer nytta där och när kunden behöver. Vi har ökat vår kraft i
marknadsföringen och i marknadsaktiviteterna för att fler som har nytta av oss ska upptäcka oss, vi har stärkt
de digitala kanalerna och ingångarna för såväl nya som nuvarande kunder och vi har investerat i regelverk och
IT-struktur för att skapa en tryggare bank för kunderna. Den fina utvecklingen vi nu ser visar att vårt fokus på
kundvärde och enkelhet i kundmötet bär frukt.

Bottenlån för kunder inom jord och skog är vårt huvudsakliga fokus på Landshypotek. Vi är den enda banken
som tänker på jord och skog varje dag och vi är en självklar del av jord- och skogsbruksnäringen. Under
första halvan av året växte vi utlåningen till våra jord- och skogsbrukskunder med 1,9 miljarder kronor. Det är en högre tillväxttakt än vad vi sett de senaste åren och i linje med marknadens tillväxt.

Mycket är positivt för jord- och skogsbrukare, med ökat intresse för närproducerad mat, landsbygden och
skogsrelaterade produkter och tjänster i samhället. Det låga ränteläget sänker dessutom de finansiella kostnaderna och ökar investeringsviljan inom lantbruket. Ränteläget, tillgången till kapital och efterfrågan skapar samtidigt stigande priser på tillgångar, vilket balanserar investeringsmöjligheterna. Att många tillgångspriser ökar märks också inom såväl bostadsmarknaden som på marknaden för jord- och skogsbruksfastigheter.

Inom bolån har vi växt med 3,7 miljarder kronor under det första halvåret och passerat 15 miljarder kronor i
total utlåningsvolym. Därmed har vi under första halvåret betalat ut mer än dubbelt så stora volymer som under samma period föregående år. Vårt långsiktiga arbete, med marknadsnärvaron där vi märks och syns för allt fler, börjar ge resultat. Vi har stärkt vår position med de samarbeten vi har med bland annat Avanza och Villaägarna.

En kraftigt ökad utlåning medför också nya utmaningar. Vi har haft en väldigt hög aktivitet, vilket skapar utmaningar både för medarbetare och i kundrelationen. Vi arbetar därför nu även med resursförstärkningar,
vår effektivitet och våra arbetsprocesser. En av våra uppgifter som bank är att driva effektivitet, för det ger i
slutändan en ökad kundnytta.

Vi är den lilla banken med ett tydligt och ärligt syfte, banken som är tillräckligt stor för att utmana på marknaden och samtidigt vara trygg och bra för kunden. Utrymmet för oss på marknaden kommer att öka.
Det utrymmet kommer vi att ta tillvara.

Per Lindblad
Vd

Vd har ordet ingår i sin helhet i Landshypotek Banks delårsrapport för april-juni 2021 (pdf).