Vd har ordet: Landshypotek har 2020 visat sig stå starkt

Vi går ur detta ovanliga år betydligt starkare än när vi gick in i det. Resultatmässigt gjorde vi framförallt ett väldigt bra andra halvår. Vi har under året visat oss vara väldigt trygga för kunderna och kunnat vara aktiva på marknaden i en osäker tid. Vår utlåning har växt. Genom vår ständiga och fortsatta digitala utveckling har vi blivit tillgängliga och relevanta för allt fler. Styrkan i vår affärsmodell har bekräftats. Det tar vi med oss in i 2021.

Utvecklingen märks också i siffrorna för året. Marknaden var till en början avvaktande efter Riksbankens ränteförändring i januari och osäkerheten kring vad den uppblossande pandemin skulle ta vägen och få för följder. Men tillväxten inom jord- och skogsutlåningen har under hösten varit bättre än på många år. Vår historiska relevans som marknadsledande inom jord- och skogsbruksutlåning vitaliseras nu. Samtidigt fortsätter vi att vara en av de starkaste nya utmanarna på bolånemarknaden. Vi har under året ökat vår totala utlåningsvolym med 8,7 procent till 83 miljarder kronor..

Vi har investerat i digitalisering och bättre kundmöten med god kontroll på våra kostnader. Lågräntemiljön och bankens stabila verksamhet skapar goda förutsättningar för allt lägre finansieringskostnader. Sammantaget med ökade volymer gör detta att årets rörelseresultat på 397 miljoner kronor innebär en förbättring beaktat att förra årets resultat inkluderade en realisationsvinst om 55 miljoner kronor hänförlig till avyttring av en fastighet.

Trots ett prövande år finns mycket positivt att ta med till 2021:

De goda framtidsutsikterna inom lantbruket
Intresset för närproducerade och hållbara Livsmedel är stort. I vår Lantbrukspanel anger allt fler en positiv känsla av att vara lantbrukare. På fler håll har skördarna generellt varit goda och inom många branscher har prisutvecklingen varit gynnsam.

Vår utvecklade marknadsnärvaro, med ökad synlighet och digital marknadsföring
Vi knyter, som en mindre aktör, fler kontakter och organiserar samarbeten med andra för större utrymme på marknaden. Under året har vi byggt om vår webbplats så att den bättre speglar den digitala bank vi är idag. Den digitala ansökan för bottenlån till jord- och skogsbrukare, som vi som bank är ensamma om, väcker allt större intresse och används i allt högre grad. Därutöver finns en stark lokal närvaro med branschkunniga kundansvariga och förtroendevalda.

Vår trygghet som bank
Vi har under flera år investerat i regelverksanpassningar och system för att bli tryggare och bättre för kunderna. Det märktes under året att vi driver en lågriskverksamhet då samhällets osäkerhet inte gav upphov till någon märkbar förändring av kundernas kreditkvalitet. Med vår goda kapitalsituation har vi hela tiden haft kapacitet för fortsatt utlåning.

Vår affärsmodell som del av en samhällsnytta
Föreningen valde under hösten att dela ut 141 miljoner kronor till medlemmarna i form av utdelning för 2019. Vi var eftertänksamma i utdelningsfrågan. Men vi gör bedömningen att utdelningen är en del av samhällsnyttan, där medel tillförs till våra kunder inom svenskt lant- och skogsbruk.

Vi ägs av en ekonomisk förening vars medlemmar är våra lantbrukskunder. Medlemmen betalar insatser till föreningen i relation till sina lån, med andra ord en tydlig koppling till affärerna med föreningen. Återbäringen är en bärande princip för en kooperativ verksamhet och därmed en grund för vår affärsmodell. Vår uppgift är att ge våra kunder goda finansiella villkor där utdelningen från den ekonomiska föreningen är en viktig komponent i kundens totala lånekalkyl. Genom utdelningen stärks ekonomin på gårdar runt om i landet som står för matproduktion och skogsbruk i Sverige. Vikten av ett svenskt jord- och skogsbruk har under året också lyfts fram av myndigheterna i pandemins spår. Lantbruket har blivit en del av det som har klassats som samhällsviktigt. Utdelningen blir i vår modell en del av samhällsnyttan. Det är ett slutet system för gemensamt värdeskapande.

Med det starka resultatet för 2020 som grund avsätts 163 miljoner kronor i koncernbidrag till den ekonomiska föreningen till utdelning och för att driva föreningens verksamhet. Föreningsstyrelsen har föreslagit stämman att besluta om en utdelning om 147 miljoner kronor, vilket motsvarar åtta procent på medlemmarnas insatser.

Även i villaaffären tillför vi samhällsnytta. Vi är inte stora sett till utlåningsvolym, men som uppstickare med hög transparens hjälper vi många fler än de som de facto valt oss. Vi bidrar aktivt till förändring av en tidigare homogen marknad med få aktörer till något bättre och mer kundvänligt.

Nu har vi gått in i 2021. Vi fortsätter vår resa för att möjliggöra för fler att hitta oss och skapa den tillväxt vi behöver. Vår kundbas växer visserligen dagligen, men behöver bli större. Vi utvecklar hela tiden vår relevans och tillgänglighet för fler kunder. Samtidigt ser vi nya möjligheter. Bland annat behöver vi bredda den tillgängliga marknaden för våra produkter, där vi idag till exempel exkluderar finansiering av bostadsrätter. För att attrahera fler måste vi öka vår synlighet. Vi kan behöva utveckla ytterligare någon produkt, forma fler samarbeten för att nå fler kunder och tillsammans med andra även skapa fler och bättre erbjudanden. En viktig del i vår utveckling och fortsatta tillväxt framöver är utvecklingen av digitala mötesplatser som är enkla, begripliga och lättillgängliga.

Vi har under 2020 nått en ny nivå och plattform att stå på. Det ger oss en bra grund för att fortsätta utvecklas och vara bästa banken för utlåning – för våra nuvarande och nya kunder 2021!

Per Lindblad

Vd

 

Vd har ordet finns även publicerat i Landshypotek Banks Årsredovisning 2020.