Hand full med bovete

Förståelse för ökade matkostnader om de kommer bönderna tillgodo

Matinköpen har blivit påtagligt dyrare. Prisökningarna som började märkas av redan runt årsskiftet har under våren fått ännu större genomslagskraft i livsmedelsbutikerna. Samtidigt anser en stor majoritet av konsumenterna att det är rimligt att matpriserna stiger när lantbrukarnas kostnader kraftigt ökar. Det visar Landshypoteks färska undersökning. Även viljan att handla svenskproducerat håller i sig.

De ökade kostnaderna för produktion, transporter, förpackningsmaterial etc. märks nu i allt högre grad i matbutikerna.  Prisuppgången är bred och omfattar flertalet livsmedel. 

Mycket pekar också på att matpriserna kommer att stiga ytterligare. Många lantbrukare fortsätter att pressas av de kraftigt ökade kostnaderna på bland annat el, bränsle, foder och gödsel, samtidigt som en svagare krona ökar importkostnaderna och de prisökningar som kan knytas till effekterna av kriget i Ukraina ännu inte har räknats in fullt ut.

Enligt LRF:s beräkningar som publicerades i april har de kraftigt ökade kostnaderna på lantbrukets viktigaste insatsvaror på kort tid ökat till mer än det dubbla, hela 9,2 miljarder på årsbasis. Det slår inte bara mot jordbruket. Det slår mot hela livsmedelskedjan och kan få allvarliga följdeffekter för den långsiktiga svenska försörjningstryggheten när det gäller mat.

Konsumenterna ser rimligheten i att lantbrukarna behöver få betalt för kostnadsökningarna

Företrädare för Livsmedelsföretagen konstaterar att detta bara är början och att vi kommer att få vänja oss vid att lägga allt mer på våra matinköp framöver. Dyrare matkasse är enligt samma källa också en viktig signal från livsmedelsbutikerna till bönderna att man förstår kostnadsökningarna.

När Landshypotek nyligen lät undersöka just förståelsen bland konsumenterna för att svenska lantbrukare nu behöver få betalt för att täcka de kraftiga prisökningarna, visade den sig vara mycket stor. Nära 9 av 10 (88 %) ansåg att det är ganska, eller mycket rimligt, att livsmedelspriserna stiger när lantbrukarnas kostnader ökar.

  – Det finns en stark tilltro till inhemska livsmedel och en kvalitet i det svenskproducerade som kan få kosta. Sen gäller det att lantbrukaren också får del av de höjda priserna genom att få mer betalt för sina produkter. Att dagligvaruhandeln nu ger signalen att prisökningarna kommer Sveriges livsmedelsproducenter tillgodo är glädjande och viktigt, säger Per Lindblad, vd på Landshypotek Bank. 

Samma undersökning visar också att viljan att handla svenskproducerat håller i sig.  70 procent av respondenterna sa sig ofta handla mat från Sverige och 8 procent handlar enbart inhemska livsmedel. Närmare 6 av 10 (58 %) är även beredda att betala mer för livsmedel som är producerade i Sverige.

Det visar undersökningen

Bred förståelse för höjda livsmedelspriser
Nära 9 av 10 (88 %) tycker det är rimligt (ganska eller mycket rimligt) att livsmedelspriserna stiger när lantbrukarnas kostnader ökar.

Majoriteten är beredda att betala mer
Närmare 6 av 10 (58 %) är beredda att betala mer för livsmedel som är producerade i Sverige, medan 3 av 10 (28 %) inte är det, vilket inte är några signifikanta förändringar i frågan sedan augusti 2021.

Köpfrekvensen av svenskproducerad mat har minskat något
Sedan augusti 2021 har andelen som oftast försöker handla svenskproducerad mat minskat med 7 procentenheter, samtidigt som andelen som handlar ibland har ökat. 7 av 10 (70 %) försöker oftast handla svenskproducerad mat medan 8 % uppger att de enbart handlar svenskproducerad mat.

Novus har på uppdrag av Landshypotek Bank genomfört webbintervjuer genom Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel i månadsskiftet jan/feb 2022.