Det behövs politiker som förstår sig på lantbruk

När vi summerar de undersökningar som vi gjort med lantbruksföretagare de senaste åren är det något som särskilt sticker ut – den bristande förståelsen och det upplevda ointresset som lantbrukare känner från politikerna. Det är väsentligt att Sveriges nya regering återuppväcker förståelsen för lantbrukets villkor och viktiga frågor. Om detta skriver Per Lindblad, vd för Landshypotek Bank, i en debattartikel publicerad i tidningen ATL.

På senare tid har det hänt något i samhället. Självförsörjningsgraden diskuteras även utanför lantbrukskretsar. Livsmedelsproduktion har klassats som samhällsviktig. Intresset för att bo och leva på landsbygderna har växt.

Men samtidigt är avståndet fortfarande stort mellan stad och land; politik och lantbruk. Det präglar den politiska förståelsen.

När vi i våras ställde frågor om upplevd förståelse från olika delar av samhället svarade mer än hälften av lantbrukarna att de tycker att regeringen är den aktör som har minst förståelse för lantbrukets villkor. Mer än var fjärde angav riksdagen.

Den bristande förståelsen är ohållbar. Politikerna sätter mycket av villkoren. I en av våra enkäter svarade 2 av 3 lantbrukare att beslut från politiker och myndigheter kommer att vara det som påverkar deras företag mest de närmaste fem åren.

Om politikerna vill öka förståelsen kan de utifrån våra undersökningar börja fokusera på:

  • Stabila förutsättningar. Fyra av tio i vår lantbrukspanel svarade att oron för politiska inskränkningar av ägande- och brukanderätten håller dem vakna om natten. Hur ska man som företagare våga satsa och investera om det råder politisk och juridisk osäkerhet kring det som är själva grunden för verksamheten?
  • Internationell konkurrenskraft. Även om vi ökar inhemska konsumtionen verkar lantbrukare på en internationell marknad. Lantbrukare upplever att de hämmas av nationellt onödiga regelverk och byråkrati i den internationella konkurrensen.
  • Stabil digital infrastruktur. Lantbrukarna driver verksamhet som bygger på digitala lösningar, och drabbas hårt av dålig mobiltäckning, strömavbrott, svaga internetuppkopplingar. Samhällsbristerna innebär stora kostnader för verksamheten.
  • Lantbrukets positiva effekter på miljön. Det finns en hög medvetenhet och ett stort engagemang kring miljöfrågor bland Sveriges största lantbrukare. Lantbrukarna är arbetare för miljön, men missförstådda sådana.

Svenskt lantbruk är hållbart och välskött. Förutom livsmedel möjliggöra lantbrukare arbetstillfällen, levande landsbygder, ett stort vårdande av jord och skog samt det kulturlandskap vi alla avnjuter. Tydliga spelregler, transparens och förutsägbarhet är förutsättningar för hållbart, lönsamt och växande företagande. Politiskt skapad osäkerhet, onödig administration och missriktade myndighetsbeslut riskerar hämma detta och den företagsutveckling och det värdeskapande för samhället som lantbrukare över hela landet står för varje dag.

Politikerna behöver prata med lantbrukarna, inte bara om. Att utveckla förståelsen är inte bara angeläget för lantbruket, utan för Sverige som helhet och hur vi ska utveckla vårt land.

Per Lindblad
Vd, Landshypotek Bank

Den här texten publicerades som en debattartikel i tidningen ATL den 29 september 2022.