Vd har ordet: Fortsatt stark tillväxt på en mer osäker marknad

Vi verkar i en tid med ökad ekonomisk osäkerhet. Inflationen har under det första halvåret stigit kraftigt. Räntorna har stigit både för bankernas upplåning och för kund. Vi fortsätter dock att växa allt snabbare både inom utlåningen till jord- och skogsfastigheter och till villaboende. Tillväxten är högre än motsvarande period förra året. Det inleder Per Lindblad sitt vd-ord med i delårsrapporten för årets andra kvartal. 

Det är ett styrkebesked att vi som största långivare på marknaden inom jord och skog tar marknadsandelar.
Inom bolånen är vi en utmanare som växer markant, med en rekordtillväxt under det första halvåret.
Vi har under kvartalet ökat med 3,6 miljarder kronor i utlåning. Vårt resultat fortsätter att utvecklas väl, även
om det märks att räntorna på upplåningsmarknaderna stigit snabbare än vad de har gjort för kund. Räntenettot har därmed inte vuxit i takt med volymen. Våra kostnader är högre än första kvartalet, vilket ligger i linje med planen för en lång och uthållig tillväxt. 

Under kvartalet passerade vi 100 miljarder kronor i utlåning.  2011 firade Landshypotek 175 år och passerade då 50 miljarder i utlåning. På de dryga 10 åren sedan dess har vi alltså vuxit med lika mycket som vi gjorde de första 175 åren. Med den goda tillväxten har vi haft möjlighet att förbättra marknadsnärvaron och kundrelationen ytterligare. Vi har kunnat möta den ökade förväntan som såväl kunder, ägare och myndigheter ställer på en bank. Vi har också kunnat öppna för och välkomna fler kunder, ha konkurrenskraftiga erbjudanden och skapa fler möjligheter till kundmöten i en kombination av fysiska och digitala kontakter.

När vi nu är inne i mer osäkra tider känner vi oss fortsatt trygga. Tillväxtambitionen ligger fast och vi fortsätter att utvecklas. Landshypotek står aldrig still.

Världsekonomin är nu i snabb förändring. Centralbankerna arbetar för att få ner inflationen. Verktygen är primärt höjda styrräntor och minskade tillgångsköp. Det är ingen överraskning att inflationen ökar, men hastigheten i ökningen får marknaden att bli volatil och priset för finansiering på kapitalmarknaden stiger kraftigt. Aktörer med sämre kreditvärdighet riskerar att få det svårt, men banker med de stabila kreditbetyg, som Landshypotek, kommer att klara sig bättre. Vi har en stabil situation och kommer att vara öppna och tillgängliga för kunderna.

I inledningen av året steg kostnaderna kraftigt för jordbruket till följd av ökade kostnader för insatsvaror och
energi. Samtidigt har avsalupriserna från gård nu stigit markant och blir skörden bra kan 2022 ändå bli ett fint år resultatmässigt för många lantbrukare. Marknadernas volatilitet skapar dock såväl risker som möjligheter. Den minskade disponibla hushållsinkomsten kan ge ytterligare möjligheter för lantbruket – om konsumenterna
prioriterar bra livsmedel.

För skogsägare har rotnettot varit relativt oförändrat, trots rekordresultat i industrin och för sågverken. Än så länge ser vi ingen påverkan på priserna på jord- och skogsmark. Historiskt är korrelationen låg mellan
markpriser och räntor samt avsalupriser. Min tro är att den höga efterfrågan kommer att begränsa nedgången.

Priserna på bostäder rapporteras nu falla. Vi verkar dock med bolån till lågt belånade villaägare som byter bank. Det ger en robust grund som visat sig fungera väl. Vår affärsmodell fungerar utmärkt och kursen ligger
både fast och bra. Vi ser fortsatt ljust på möjligheterna att fortsätta växa och öka vår intjäning, även om takten i utlåningen kan komma att mattas av något. Vi är en kooperativt ägd bank som ser långsiktigt på vår utveckling. Den ökade intjäningen ska användas till utdelning och inte minst utveckling som kommer ge fin effekt om några år. 

Per Lindblad
Vd

Vd har ordet ingår i sin helhet i Landshypotek Banks delårsrapport för andra kvartalet 2022.