Per Lindblad, vd Landshypotek Bank

Vd har ordet: Stark start, men ökad ovisshet

Allt fler kunder väljer Landshypotek som bank. Vi kom in i året starkt och inledde de tre första månaderna med fortsatt god tillväxt från 2021. Slutet av kvartalet präglades dock av Rysslands invasion av Ukraina. Med alla följdverkningar ökar ovissheten för oss och kunderna. Så inleder Per Lindblad sitt vd:ord i delårsrapporten för januari-mars. 

Vi hade ett bra 2021 där vi gjorde ett historiskt resultat och växte mer än någonsin. Vi har gått från en årlig
utlåningstillväxt på 2 miljarder kronor till att förra året öka utlåningen med 11 miljarder kronor. Under inledningen av 2022 fortsatte den goda tillväxten. Inom bolån har vi gjort rekordmånader och trots ökade
kostnader inom lantbruket såg vi en fortsatt god utlåningstillväxt även till jord- och skogsbrukare.
Med 3,9 miljarder kronor i utlåning första kvartalet växer vi i en ännu snabbare takt än under förra årets rekordår. Räntenettot på 250 miljoner kronor är en förbättring som följer av den ökade utlåningen. Kostnaderna ökar med investeringar samt genom att vi blir en större bank, vilket är enligt plan. Resultatet på 122 miljoner kronor för första kvartalet visar en fortsatt tillväxt både jämfört med årstakten 2021 och första kvartalet förra året.

Världen hade börjat öppna upp på allvar efter pandemin, när Ryssland invaderade Ukraina. Rysslands krig påverkar oss, både som bank och som medmänniskor. Vi har stärkt vår omvärldsbevakning för att säkerställa att vi fortsätter att fungera som en trygg bank. Trots att kapitalmarknaden är väldigt volatil, fungerar den i de segment där vi är aktiva. Den underliggande räntetrenden är dock uppåt. 

Marknaden blir trögare och det påverkar bankens tillväxt. Det blir sannolikt mer tydligt under nästa kvartal.

Såväl banker som kunder har vant sig vid ett stabilt och extremt lågt ränteläge. Det nya läget skapar en osäkerhet hos kunderna; dels om vad rätt ränta är, dels om man ska göra sin tänkta investering. Särskilt då även prisbilden på insats- och avsaluprodukter är osäker. Vår bedömning är att detta kommer påverka både marknadens organiska tillväxt och marknaden för att ”byta bank”. 

Underliggande finns det ett för många överraskande högt inflationstryck, skapat av pandemin och sedan accelererande av krigets påverkan på globala handelsmönster, inte minst energi. Jord- och skogsbrukarna mötte ökade kostnader för energi och insatsvaror redan i höstas. De har eskalerat på grund av krigsutbrottet och fortsatta obalanser i världshandeln. Vi kommer inom lantbruket att få leva med en högre kostnadsbild – men också med högre avsalupriser. Intresset för svenskproducerade livsmedel är stort. Vad lantbrukarna nu upplever är ett glapp mellan kostnader som behöver tas nu och en ökad intjäning som kommer sen. Det är störst utmaning för de företagare som har snabba omloppstider i sin produktion. För företagare som har god stabilitet, framförhållning och en produktion som möjliggör det, kan de ökade priserna som man nu börjar få ut för produkterna ge bra år framöver. Mycket är dock ännu okänt men det är tydligt att risknivån kommer att öka i takt med att rörelsekapitalsbehovet ökar. Detta sätter än mer fokus på lönsamhet. Därför behöver prisökningar snabbt komma primärproducenten tillhanda.

När vi planerade för 2022 och framöver så fanns givetvis inte de otänkbara scenarion som vi nu lever i med.
Naturligtvis kommer detta påverka oss och vi behöver vidta olika åtgärder och aktiviteter. I grunden behöver våra kunder må bra, det är det vi fokuserar på nu, att stötta och proaktivt vara tillgängliga. Oaktat detta ligger vår ambition kvar med en stark tillväxt som motor för att bygga en ännu bättre och mer hållbar bank. Vi ska utifrån vilka vi är och som bank med lån till fastigheter inom lantbruk och skog, samt boende, växa med fler kunder. Vi ska bli en ännu bättre bank för många fler!

Per Lindblad
Vd

 

Vd har ordet är ett utdrag ur Landshypotek Banks delårsrapport för jan-mars 2022.