Vd har ordet: Trygga i en orolig tid

Världen genomgår en stor förändring. Vi står inför en omfattande global grön omställning. Samtidigt har vi precis kommit ur en pandemi och det pågår ett krig i vårt närområde. Förutom den mänskliga tragedin det innebär har det lett till skenade energipriser och vägen till ekonomisk recession har påskyndats. Den här tiden präglar oss alla. Landshypotek har ändå utvecklats mer än väl under året och vi följer vår långsiktiga plan för utveckling och tillväxt. Det inleder Per Lindblad sitt vd-ord med i delårsrapporten för årets tredje kvartal. 

Efter en lång period av stimulansåtgärder har inflationen ökat till en hög nivå. Centralbankerna försöker mota den genom att höja styrräntan, där ytterligare höjningar är att vänta. Ekonomin väntas ha stora utmaningar redan runt årsskiftet när köpkraften på allvar faller tillbaka, vilket blir utgångsläget för 2023. 

Landshypotek har trots den ökande oron i omvärlden utvecklats mer än väl under året och vi följer vår långsiktiga plan för utveckling och tillväxt. Under första halvåret var tillväxttakten på en rekordnivå
och en historisk milstolpe passerades med 100 miljarder kronor i utlåning. Under det tredje kvartalet
har tillväxttakten dämpats något, vilket är förklarligt på en mer avvaktande marknad. Den samlade utlåningen uppgår till närmare 102,9 (90,6) miljarder kronor, en ökning med 13 miljarder kronor, motsvarande 13 procent jämfört med samma kvartal föregående år.

Vi fortsätter därmed ta marknadsandelar som utmanare på bolånemarknaden och förstärka vår ledande marknadsposition för utlåningen till jord- och skogsföretagare.

Rörelseresultatet för årets tre första kvartal uppgick till 405 (363) miljoner kronor. Med stora rörelser på upplåningsmarknaden är det svårt att som bank hitta rätt räntenivå för kund, men vi har lyckats väl och vårt räntenetto har växt med volymökningen till 765 (721) miljoner kronor. Kostnaderna fortsätter att utvecklas
enligt plan och utvecklingstakten är fortsatt hög.

Vårt fokus ger stabilitet i både det dagliga arbetet och i utvecklingen av vår bank

Möjligheterna för en utmanarbank som Landshypotek att nå ut till kunderna märktes när vi i september var
tidiga med att höja inlåningsräntorna. Vi mötte en stor efterfrågan och har sett en rekordstor tillströmning av
nya kunder och ökade volymer. Vår affärsmodell med tydligt fokus på utlåning ger en trygghet för våra kunder, ägare och medarbetare. 

För våra jord- och skogsföretagare ökar den nya kostnadsnivån riskerna. Avsalupriserna har justerats upp
men kan falla tillbaka och förändra balansen. Priserna på fastigheter inom jord och skog är för närvarande
stabila, då efterfrågan är betydligt större än utbudet. Nu är skörden bärgad och det med gott resultat så
nettot för 2022 ser generellt bra ut för många av våra kunder. Dock är framtiden oviss när det gäller kostnader för insatsvaror inom de gröna näringarna vilket kan ge upphov till ett ökat behov av rörelsekapital.

Utmaningen i en osäker tid är att orka driva den nödvändiga utvecklingen. Men vi är trygga i vår affär och
affärsmodell. Bankens finansiella ställning är robust och vi har en hög ambition, hos såväl förtroendevalda
som medarbetare, i det ständiga arbetet för att bli ännu bättre på marknaden och för våra kunder.

Per Lindblad
Vd

Vd har ordet ingår i sin helhet i Landshypotek Banks delårsrapport för tredje kvartalet 2022 (pdf).