Per Lindblad, vd Landshypotek Bank

Vd Per Lindblad om 2021 i Landshypotek Bank

Under året har Landshypotek Bank växt med fler kunder och en ökad utlåning i en takt som vi tidigare inte varit med om.  Årets resultat och volymtillväxt är givetvis glädjande, men vi ser långsiktigt på att utveckla jord- och skogsbrukarnas bank. Det säger Per Lindblad i sitt vd:ord i bankens årsredovisning som publicerades idag, 23 mars.

Under 2021 ökade utlåningsvolymen med 10,9 miljarder kronor för att landa på en total utlåning om 94,0
miljarder kronor. Rörelseresultatet på 471 miljoner kronor är en förbättring med 19 procent jämfört med
föregående år. Det är en fantastisk utveckling med en historiskt stark utlåningstillväxt. Årets resultat och volymtillväxt är givetvis glädjande, men vi ser långsiktigt på att utveckla jord- och skogsbrukarnas bank. Grunden till Landshypotek lades av kunderna 1836. Vi bär och förvaltar fortfarande förtroendet
från våra ägare, landets jord- och skogsbrukare, som ser behovet av en egen bank på bankmarknaden.

Tillväxten stärker oss som hållbar bank på sikt

Vi strävar efter att ständigt utvecklas för att öka kundnytta och kundvärde, men även för att klara kostnaden för att driva bank – en kostnad som ökar hela tiden. Vi har därför under en längre tid fokuserat på skalbarhet och tillväxt med fler kunder som grund för att bygga en långsiktigt trygg och stabil bank och systematiskt arbetat för att bli än bättre för kunderna och kunna möta allt fler och olika kundgrupper. . Tillväxten ger ett kvitto på möjligheterna i vår strategiska utveckling och bekräftar styrkan i våra insatser.

Vi ska alltid vara den bästa banken för lantbruksföretagaren som vill låna till sitt ägande och brukande av jord och skog. Vi får nu också allt fler bolånekunder i såväl större städer som på mindre orter och landsbygderna. Många upptäcker möjligheten att flytta sina bolån från sin traditionella bank. Även de som har en mindre gård, eller bor på sin lantbruksfastighet utan att driva ett aktivt lantbruk hittar nu till oss.

Tillväxten bekräftar behovet på marknaden. Vi är en nischad bank med en huvudtjänst: lån med säkerhet i
en jord- och skogsfastighet eller villa. I dag kan du välja den tjänsten från många aktörer. Vår styrka ligger i att vi har riktat in oss på just detta, och bär tryggheten, kunskapen och erfarenheten av att låna till fastigheter sedan närmare 200 år tillbaka. Vårt kundmöte är personligt och säger något om oss, oavsett om det är digitalt eller i direkt kommunikation mellan kund och en medarbetare.

Vi är den lilla banken med ett tydligt och ärligt uppdrag 

Vi bygger vår marknadsnärvaro på vårt högre syfte där vi finns till för finansiering av jord- och skogsbruk och ett Sverige som växer med levande landsbygder. Trots vår releativa litenhet är vi tillräckligt stora för att utmana på marknaden och samtidigt trygg och bra för kunden. Allt fler upptäcker styrkan - tillväxten är ett kvitto på att kunderna uppskattar det vi gör.

Vår interna utveckling börjar nu märkas på marknaden. Vi har successivt ökat tillgängligheten och marknadsnärvaron. Vi har förändrat vår organisation för att göra mer nytta när kunden så behöver. Vi har ökat vår kraft i marknadsföringen och i marknadsaktiviteterna samt stärkt de digitala kanalerna för såväl nya som nuvarande kunder. Det digitala låneansökan som många kunder nu allt oftare använder sig av är en central del i vår utveckling.

Vi har fortsatt investerat i regelverk och IT-struktur för att skapa en tryggare bank för kunderna. För bolånekunder har vi haft en fantastisk utveckling i våra samarbeten med bland annat Villaägarna och Avanza.
Samtidigt har kostnaderna varit under kontroll och tillväxten skett med fortsatt god kreditkvalitet. Den högre tillväxten under året har dock inneburit en del kapacitetsutmaningar. Många medarbetare har gjort stora insatser för att möta den ökade kundtillströmningen. Vi dimensionerar oss nu stegvis för det ökade kundintresset.

Vi ägs av våra lånekunder inom jord och skog, organiserade som medlemmar i en ekonomisk förening, och
vinstdelning är en central grundpelare i vår affärsmodell. Medlemmen står för insatser till föreningen i relation till sina lån och får sedan utdelning på sin insats. Genom utdelningen stärks ekonomin på gårdar runt om i landet som står för matproduktion och skogsbruk i Sverige. Medel tillförs svenska jord- och skogsägare, en andel återförs till oss som insatskapital och en del går till skatt. Det är ett slutet system för gemensamt värdeskapande och en del av den samhällsnytta som vi står för.

Styrkan i vår unika ägarform märks när medlemmarna år efter år ökar sina insatser och därmed tillför kapital
till Landshypotek, i år 126 miljoner kronor. Det visar att medlemmarna är aktiva och har förtroende för vår
modell med utdelning och insatser. Med det starka resultatet för 2021 som grund avsatte bankstyrelsen 172 miljoner kronor i koncernbidrag till den ekonomiska föreningen för att möjliggöra utdelning till medlemmarna. Föreningens styrelse föreslår till stämman att dela ut 157 miljoner kronor, motsvarande 8 procent på varje medlems ekonomiska insats i föreningen, under senvåren 2022.

Mycket har varit positivt i lantbruket de senaste åren. Vi ser ett ökat intresse för närproducerad mat, landsbygden och skogsrelaterade produkter. Det låga ränteläget sänkte de finansiella kostnaderna och ökade investeringsviljan. Sedan hösten har många av lantbruksföretagarnas kostnader ökat kraftigt. Landshypotek är vana att vara nära sina kunder och stödja ett långsiktigt sunt företagande.

Inom EU arbetas med många regelverk som rör skogen. Vi har fortsatt engagerat oss i såväl media som bankgemensamma forum i ett försök att påverka hur dessa regelverk utformas. Vi kommer fortsätta att bidra konstruktivt med fakta och vår syn på implementeringen av dem för den aktive skogsbrukaren och
finansmarknaden i stort. Vi och andra har under året givetvis också präglats av insatserna för att bekämpa covid-19. De flesta av oss har arbetat hemma stor del av arbetstiden. Vi kommer att ta med oss lärdomarna från det in i framtiden. Vi har dock saknat den nära relationen som uppstår vid direkta möten med våra kunder och andra i vårt nätverk, men också mellan bankens medarbetare. Det är vi som människor som driver och skapar utveckling och framtid. Utan människor sker ingen utveckling.

Vi kommer fortsätta att växa och göra skillnad

Styrelserna för banken och för föreningen har under hösten arbetat med en strategisk plan som tar sikte mot 2026. Vi förstärker det vi har. Vi är en bank som är till för lån till fastigheter och vår utveckling handlar om att växa med fler kunder. Vi ska fortsätta vår utveckling att vara den ledande banken inom jord och skog, och banken för medvetna val inom bolån. Med fler kunder kan vi bygga en ännu tryggare bank. Vi utvecklas för att göra skillnad för kunderna på marknaden.

Vd: har ordet är ett utdrag ur Landshypotek Banks Årsredovisning 2021 (pdf)