Per Lindblad, vd Landshypotek Bank

Vd har ordet: Fortsatt utveckling på avstannade marknader

Det första halvåret 2023 har varit omtumlande. Med ett stigande ränteläge och en ihållande inflation har hushållens disponibla inkomst minskat. Konsumtionen sjunker och allt färre investerar. Tillväxten minskar i samhället generellt, och så även på krediter som nu är på historiskt låga nivåer. Landshypotek påverkas naturligtvis av marknaden och kundernas agerande. Så inleder Per Lindblad, vd på Landshypotek Bank, sitt vd:ord som ingår i delårsrapporten för andra kvartalet. 

Den höjda räntenivån är historiskt sett inte så hög, men den snabba och relativa ökningen skapar osäkerhet.

Hos oss på Landshypotek märks det bland annat genom att:

  • Vår kraftiga utlåningstillväxt har avstannat. Det är rimligt på en marknad som präglas av osäkerhet. Inom vår särskilda roll som marknadsledande inom utlåningen till större lantbruksföretag fortsätter vi att växa. Inom utlåningen till hus och mindre gårdar på landsbygden, som påverkas av minskade disponibla inkomster, märks den minskande kreditefterfrågan mer tydligt. Vi passerade förra våren 100-miljardersgränsen och har
    nu en utlåning på 104,8 miljarder kronor.
  • Vi på ett tydligt sätt aktiverade vår inlåningsaffär under föregående höst. Det har gett en tillväxt på drygt 12 miljarder kronor sedan andra kvartalet 2022. Inlåningstillväxten har hjälpt bankens utveckling med fler kunder och ett bättre finansiellt resultat.

Med fler kunder och en större affär har vi ökat vår intjäningsförmåga och levererar ett räntenetto om 629
miljoner kronor för halvåret jämfört med 495 miljoner kronor för ett år sedan. Vårt rörelseresultat har stärkts
med 110 miljoner kronor. Det ser lovande ut för resultatet även för helåret 2023.

Landshypotek har funnits i snart 200 år och vi ser långsiktigt på vår verksamhet

Vi planerar för en fortsatt tillväxt, men använder nu den här tiden till att skapa nyttigheter för oss och för våra kunder i framtiden. Under våren har vi fokuserat på att ligga nära våra kunder samt tillväxt på vår inlåning.
Vi har en strategi som tar sikte mot 2026. Den står fast. Att lånetillväxten nu har avstannat är ett hack i den
långsiktiga kurvan, men förändrar inte strategin.

Vår kapitalsituation är tillfredsställande. Landshypotek står på en solid kapitalbas som ger utrymme för såväl
tillväxt som utveckling. Från och med det andra kvartalet 2023 har bankens IRK modeller omkalibrerats. Detta får som effekt att kapitalbasen ökar något samt att riskvikterna och därmed kapitalkravet minskar. Mot den bakgrunden noterar vi att Standard & Poor’s vid sin årliga översyn av banken åsätter oss negativa utsikter med hänvisning till bankens kapitalsituation. Standard & Poor’s har en egen metod med betydligt högre riskvikter än de regulatoriska som banken nyligen fått bekräftade av tillsynsmyndigheterna.

Den torra inledningen på året har påverkat skördenivåerna negativt. I skrivande stund har det dock kommit
regn som kommer hjälpa framför allt vallskördarna, men även till del stråsädens mognad och kärninnehåll.
Bedömningen är att vi inte får ett nytt 2018, men ett år med lägre skörd.

Det kommer sannolikt ytterligare räntehöjningar framför oss och vi måste ligga nära kunderna, vårda dem och
vara aktiva när läget väl stabiliseras. Det kommer att ge kunderna bättre möjligheter att göra val och planera
för investeringar för framtiden. Och det är ju det vi på Landshypotek jobbar för att möjliggöra.

Per Lindblad
Vd

Vd har ordet är ett utdrag från Landshypotek Banks delårsrapport för andra kvartalet 2023 (pdf)